4


2016

 

SKIP v akci

Ohlédnutí se za workshopem pro pracovníky metodických oddělení

Třetí ročník workshopu se uskutečnil 20. - 21. 10. v Kutné Hoře. Z celé republiky přijelo téměř 40 metodiků a vedoucích knihoven vykonávajících regionální funkce načerpat nové informace a zkušenosti. V nově zrekonstruovaném Domě Dačického přivítala účastníky jedna z organizátorek a zároveň hostitelka akce Mgr. Gabriela Jarkulišová a starosta města Kutná Hora Bc. Martin Starý.

Nabitý dvoudenní program byl rozdělen do čtyř tematických bloků.

I. blok: Legislativa a aktuality

Prostorové vybavení malých a středních knihoven - PhDr. Vít Richter

Prezentace seznámila posluchače s výsledky průzkumu prostorového a technického vybavení veřejných knihoven v ČR. Ty jen potvrdily knihovníkům známá fakta, že nových knihoven či rekonstrukcí není mnoho, prostory jsou často omezující a technické vybavení zastaralé. Překvapivé bylo, že právě knihovny pověřené regionální funkcí, které by měly sloužit jako metodická centra pro menší knihovny, zhodnotily v průzkumu svou prostorovou situaci nejhůře. Výsledky průzkumu mohou posloužit při vyjednávání o dotačních programech věnovaných na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven.

Celoživotní vzdělávání knihovníků - PhDr. Vít Richter

Celoživotní vzdělávání je dnes často skloňovaný pojem, nutnosti vzdělávání se nemůže vyhýbat ani knihovnictví. O současném stavu vzdělanosti českých knihovníků, o potřebě zaměstnávat kvalifikované pracovníky v knihovnách a současné podobě koncepce celoživotního vzdělávání mluvil opět PhDr. Vít Richter.

Standard pro dobrý fond - PhDr. Marie Šedá

V názorech na správné budování fondu knihovny se odborná knihovnická veřejnost často rozchází. Mnohde převládá snaha uchovat v knihovně co nejvíce knih za každou cenu. Regály se prohýbají pod množstvím zastaralých a dlouho nepůjčených knih a knihovna tak působí dojmem skladiště, což není její nejlepší vizitkou. Nejen proto vznikla potřeba vážně se zabývat touto problematikou. PhDr. Marie Šedá ve své prezentaci představila připravovaný metodický pokyn pro vymezení standardu doplňování a aktualizaci knihovního fondu, který přinese zásady pro budování efektivně budovaného, kvalitního a využívaného knihovního fondu. Zajímavou část prezentace tvoří návod pro výpočet dvou indikátorů - obratu a aktivace knihovního fondu.

II. blok - Psychologie a knihovník

Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou - Mgr. et Ing. Soňa Plháková

Vyjednávání s veřejnou správou je součástí práce každého metodika. Právě v této dovednosti účastníky workshopu "trénovala" zkušená přednášející. Na případové studii jednání o nových prostorách pro knihovnu rozebrala podrobně jednotlivé kroky při vyjednávání, upozornila na časté komunikační chyby, důležitost dobré přípravy a potřebu sledování detailů, jako je naladění a chování druhé osoby, fyzické postoje a správná reakce na ně.

Komunikace se zřizovateli knihoven a finanční podpora knihoven mimo RF - Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Příspěvek paní Kratochvílové se opíral o myšlenku: "Metoda je cesta a metodik je ten, kdo cestu ukazuje". Prací metodika je neustálé hledání postupů, návodů, způsobů, příležitostí a výzev. Účastníci workshopu získali mnoho tipů a rad, jak svou práci dělat co nejlépe, jak a kde o aktivitách svých knihoven informovat zřizovatele, kde získat pro knihovny více financí a mnoho dalších příkladů dobré praxe, které mohou využít i ve svém prostředí.

III. blok - Automatizace v knihovnách

Firmy KP-SYS, LANius, systém KOHA - panelová diskuze

Zástupci firem nabízejících knihovní systémy představili v diskusi vedené RNDr. Lenkou Pruckovou nejnovější verze svých systémů a jejich možnosti. Účastníky zajímala především cenová politika jednotlivých systémů, nejasnosti či komplikace spojené s přechodem na jiný knihovní systém, nové technologie nabízených systémů či budoucí vize rozvoje.

IV. blok - Projekty, aktivity a novinky pro knihovny

Stopy našich předků - Bc. Jitka Štípská

Metodička z Městské knihovny Hodonín představila projekt úspěšně realizovaný v obecních knihovnách, jehož cílem bylo přiblížit tvorbu regionálních autorů prostřednictvím besed s těmito autory, podpořit zájem o regionální historii a oživit spolupráci mezi knihovnou a občany.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven - Mgr. Tereza Stodolová

V prezentaci byl představen plán zřízení metodického centra pro oblast regionálních funkcí, jehož cílem je analyzovat současný stav v oblastech poskytované metodické pomoci, nabízet poradenskou a konzultační činnost v právních otázkách při výstavbách a rekonstrukcích knihoven, budování fondu, vytvoření virtuálního prostředí pro sdílení informačních a metodických materiálů či dobrých příkladů z praxe.

Podpora knihoven Středočeským krajem - PhDr. Radek Liška

Vedoucí Krajského knihovnického centra Středočeské vědecké knihovny v Kladně prezentoval své nepříliš pozitivní zkušenosti se získáváním finanční podpory knihoven od Středočeského kraje.

Pozice metodik v NSK - Mgr. Zlata Houšková

Ve svém příspěvku prezentovala Mgr. Zlata Houšková typovou pozici metodik, která je v současné době zpracovávána pro Národní soustavu kvalifikací. Představila kvalifikační nároky pro jednotlivé stupně profese metodika a zdůraznila nutnost neustálého obnovování a doplňování znalostí a vědomostí u všech knihovnických povolání.

Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a pořádání workshopu podíleli. Podařilo se jim vytvořit skvělé místo příležitostí k setkání se s kolegy, sdílení zkušeností a načerpání inspirace pro další práci ve svých domovských knihovnách.

Bc. Klára Havlová, Bc. Marta Lelková

RSS
    SKIP