4


2016

 

Do rámečku

Biblioterapie

Dá se říci, že biblioterapie je úzce provázaná s knihami a přece byla tak vzdálená pro knihovny, ale časy se mění k lepšímu. Co to vlastně biblioterapie je? Dovolím si citovat E. Vališovou: "Léčba knihou ve smyslu biblioterapie znamená léčbu četbou. Léčebný, terapeutický efekt plynoucí z četby vybraných knih se opírá o psychologický aspekt čtení, což samotnou četbu "povyšuje" na jednu z psychoterapeutických metod; mezi další psychoterapeutické metody blízké biblioterapii řadíme např. muzikoterapii (léčbu hudbou), arteterapii (léčbu výtvarným uměním) apod. Uvedené terapie spadají do kategorie expresivních (zážitkových) terapií - působí na nitro člověka, podporují jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání. Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace, při níž dochází u klienta k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti, rozvoji empatie, emočního cítění, osobního růstu, společenského vnímání apod." Biblioterapie tedy není, když knihovník doporučí četbu čtenáři nebo když si o knize povídá se čtenářem, to by bylo velké zjednodušení a to biblioterapie rozhodně není.

Biblioterapie mě zaujala už při studiu knihovnictví na vysoké škole. V Knihovně Kroměřížska jsme se o biblioterapii pokoušeli již před deseti lety. Kolegyně chodila číst do Psychiatrické nemocnice  a my jsme tomu říkali biblioterapie. V České republice nebyly dostupné relevantní zdroje o biblioterapii. To byl náš první pokus s biblioterapií a s odstupem času musím tento pokus hodnotit jako neúspěšný i když již tehdy vyvolal o tuto terapii zájem. Čas plynul a já jsem stále doufala, že biblioterapii vzkřísíme a postavíme ji na úroveň všech dalších známých a využívaných terapií.

Zmínila jsem se někdy v roce 2012 o biblioterapii a litovala, že ji nikdo nedělá. Moji kolegyni Marcelu Kořínkovou to zaujalo. Začala sbírat informace, články, hledat odborníky a hlavně začala se teorií o biblioterapii zabývat. Pro ni to byla výzva, pro mě uspokojení, že se snad další pokus podaří. V roce 2013 byla navázána pravidelná spolupráce v rámci dobrovolnické práce: skupinová biblioterapie pro seniory, individuální biblioterapie, která byla vedená  mou kolegyní M. Kořínkovou na gerontopsychiatrickém oddělení, a poté  na dětském a rehabilitačním oddělení. Tato činnost měla a má příznivý vliv na zlepšení emoční bilance u seniorů i při terapeutické práci s ostatními pacienty.  Jako velmi zdařilé se ukázalo navázání trvalé spolupráce s Dr. Hanou Paštekovou, která pracuje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Toto spojení knihovnice a odbornice na psychologii se pro biblioterapii ukázalo jako velmi přínosné a jedinečné.

Kolegyně si prohlubovala znalosti, přečetla řadu knih a začala konzultovat s odbornicí, kterou knihu doporučit k léčbě různých psychických onemocnění. Toto začala být biblioterapie  v pravém slova smyslu. Své zkušenosti M. Kořínková zaměřené na propagaci biblioterapie, seznámení s problematikou duševních onemocnění, předává svým kolegům na odborných seminářích a konferencích v ČR i na Slovensku.         

Praktické zkušenosti s duševně nemocnými klienty pak knihovna  využívá  na svých akcích spojených s biblioterapií  v rámci  programů se zdravými klienty knihovny (dospělými i dětmi)  jako prevenci proti šikaně na školách, dopadu stresu a vzniku neurotických onemocnění u dospělých, prevenci závislostí a jiných sociálně patologických jevů. Vytvořili jsme i pracoviště, kde biblioterapie probíhá formou individuálních rozhovorů za zachování diskrétnosti.

U nás opomíjenou biblioterapii jsme postavili na úroveň ostatních známých terapií. Kdo jiný než sečtělý knihovník ve spolupráci s odborníkem, může doporučit vhodnou knihu. U psychicky nevyrovnaného člověka může i nevhodně zvolená kniha vést ke zvýšení stresu nebo prohloubení psychického onemocnění. Vzpomenu např. Goethovo Utrpení mladého Werthera, které v té době vedlo k několika sebevraždám, ačkoliv se nám to dnes zdá již takové nemožné. Ztotožnění se s hrdinou, idolem však můžeme velmi dobře pozorovat u teenagerů, kteří se je snaží napodobit fyzicky i mentálně. Tyto vzory - hrdiny - idoly nachází ve svém okolí, médiích, ale také v knihách.

V říjnu letošního roku Knihovna Kroměřížska obdržela za biblioterapii státní cenu (již druhou) za knihovnický počin. První cena byla knihovně udělena v roce 2005 a bylo to za oblast vzdělávání. 

Jsem ráda, že je v poslední době o biblioterapii velký zájem ze strany knihoven. Pro všechny zájemce uspořádáme v dubnu 2017 v Praze konferenci o biblioterapii.

VALIŠOVÁ, Edita. Biblioterapie - léčba knihou [online]. [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: dobromysl.cz

Šárka Kašpárková

 

 

 

RSS
    SKIP