3


2016

 

Informační servis

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven

V období od 9. do 29. 5. 2016 uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven, tj. knihoven zřizovaných obcí, městem či krajem. Cílem průzkumu bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven. Průzkum byl zaměřen především na to, jak knihovny a jejich provozovatelé hodnotí současné prostorové podmínky a co knihovnám brání v dalším rozvoji zejména ve vztahu k proměně na kulturní, vzdělávací, komunitní centra. Výsledky budou poskytnuty Ministerstvu kultury ČR, krajům a budou k dispozici všem provozovatelům knihoven. Zjištěné údaje mohou sloužit jako podklad pro přípravu dotačních programů na podporu výstavby a vybavování knihoven na celostátní i krajské úrovni. Výsledky průzkumu budou také východiskem pro přípravu metodického centra pro výstavbu knihoven, které je plánováno v Moravské zemské knihovně v Brně. Pro účely průzkumu byly využity i statistické údaje o knihovnách, které jsou shromažďovány při každoročním sběru statistických dat. Dotazník byl určen všem knihovnám provozovaným obcí nebo krajem.

Průzkumu se zúčastnilo 2 027 knihoven a poboček různých velikostí. Jedná se o velmi reprezentativní soubor, knihovny působící v obcích s počtem obyvatel více než 3 000 byly zastoupeny v rozsahu 70 až 100 % (382 knihoven), včetně všech krajských knihoven a jejich poboček).  Zúčastnila se také pětina knihoven v obcích do jednoho tisíce knihoven (863 knihoven).

Jedna z hlavních otázek byla zaměřena na zjištění, zda v posledních 20 letech proběhla v knihovně nějaká větší investiční akce. Skoro přesná třetina knihoven (33 %, 674 knihoven) konstatovala, že žádná investiční akce neproběhla. Ostatní knihovny vykázaly různé typy akcí zaměřených na rozšíření prostor knihovny nebo jejího interiéru.

Druh akce

Počet akcí

%

Rozšíření stávajících prostor knihovny formou přístavby 

38

2%

Stavbu nové knihovny 

94

5%

Rozšíření stávajících prostor knihovny o další prostory v objektu, např. o další patro 

145

8%

Generální obměnu mobiliáře

257

15%

Zásadní revitalizaci interiéru

300

17%

Renovaci/adaptaci stávající knihovny nebo její podstatné části 

434

25%

Přestavbu jiné existující budovy/prostory pro využití knihovnou 

483

28%

Celkem akcí

1751

100%

Z kvantitativního hlediska nejčastějším typem akce byla přestavba jiné existující budovy či prostory pro potřeby knihovny (28 %, 483 akcí) a renovace či adaptace stávající knihovny (25 %, 434 akcí). Nejméně frekventovaným typem stavební akce bylo rozšíření prostor budovy přístavbou (2 %) a stavba nové budovy knihovny (5 %). Knihovny se také věnovaly revitalizaci celého interiéru (17 %) a generální obměně mobiliáře (15 %).

Skutečnost, že většina knihoven sídlí v prostorách, které byly původně určeny pro jiné účely, má vliv i na hodnocení funkčnosti prostor. Při hodnocení celkové dispozice knihovny označila více než polovina knihoven (57 %) prostory jako částečně omezující a nevyhovující.

Knihovnický institut připravuje podrobnou zprávu o výsledcích průzkumu, která bude zveřejněna v říjnu, a připravují se také dílčí analýzy pro jednotlivé kraje.

Vít Richter

RSS
    SKIP