3


2016

 

Informační servis

Horké legislativní léto

Během dvou letních prázdninových měsíců si většina lidí vybírá podstatou část své dovolené - knihovny omezují svůj provoz, poslanci i vláda přeruší své jednání a v emailové poště se objevuje o něco méně pošty, než je tomu v jiných měsících roku. Letošní léto ale bylo podstatně odlišné.

Po více než dvou letech Ministerstvo kulturu ČR (MK ČR) připravilo novelu legislativy povinného výtisku, která se věnuje aktuálnímu tématu povinnému odevzdávání elektronických publikací. MK ČR požádalo Ústřední knihovnickou radu (ÚKR) o stanovisko k navrhovaným změnám knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a změně zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. Stanovisko se zaměřilo především na tato témata:

.    Pro oblast povinného ukládání a zpřístupnění neperiodických publikací a oblast sběru, zpracování, uchovávání, ochrany a zpřístupňování elektronických dokumentů zveřejněných na webu/prostřednictvím internetu a přístupných online (web-harvesting) byla navrženy možnosti zpřístupnění archivovaných dokumentů, které jsou analogické i pro tištěnou produkci.

.    Byl vyjádřen nesouhlas s tím, aby problematika sběru a uchování elektronických periodických publikací v digitální podobě byla zúžena pouze na oblast web-harvestingu. Ministerský návrh vůbec neřeší povinné odevzdávání komerčně vydávaných titulů, které jsou přístupné až po zaplacení předplatného. V této souvislosti byl předložen návrh na změnu tiskového zákona č. 46/2000 Sb.

.    Stanovisko upozornilo na skutečnost, že v důvodové zprávě nejsou vyčísleny náklady na vybudování a provoz systému pro sběr, zpracování, uchování a zpřístupnění elektronických publikací v Národní knihovně ČR včetně nákladů na realizaci záložního elektronického úložiště v Moravské zemské knihovně. Jedná se o zcela nové činnosti, pro které je nezbytné zajistit stabilní a dlouhodobé financování.

Knihovny již řadu let čekají na novelu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Novela by měla otevřít možnost uzavírání kolektivních smluv mezi NK ČR a kolektivními správci autorských práv. Smlouvy by měly umožnit zpřístupnění digitálních dokumentů chráněných autorským právem. Především by se mělo jednat o díla nedostupná na trhu.Těsně před prázdninami projednal parlamentní výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu vládní návrh novely. Z jeho jednání vzešlo několik návrhů, které mohou mít pro knihovny negativní i pozitivní dopady, proto bude nutné pozorně sledovat další projednávání zákona ve sněmovně.

Během jara ÚKR shromažďovala náměty pro velkou novelu knihovního zákona č. 257/2001 Sb., která by mohla proběhnout v roce 2017. Právníci Městské knihovny v Praze kol. Tereza Danielisová a O. Lachnit během léta intenzivně pracovali na první verzi návrhu, která by mohla být k dispozici pro debatu během letošního podzimu.Mimořádně žhavým tématem letošního léta byla novela Katalogu prací. Na jednání SKIP a Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) bylo dohodnuto, že během srpna bude připraven návrh na změnu povolání "knihovník", který bude v září projednán s MK ČR a následně také s Ministerstvem práce a sociálních věcí. SKIP vyzval knihovny k zaslání návrhů na změny. Po diskuzi v pracovní skupině bylo dohodnuto navrhnout změny, které se týkají jenom dvou pozic, které v době zpracování Katalogu prací téměř neexistovaly, tj. systémového knihovníka a správce digitální knihovny. Ostatní náměty musí být podrobně prodiskutovány.

Vít Richter

RSS
    SKIP