3


2016

 

SKIP v akci

Současný rozvoj interkulturního knihovnictví v ČR

V květnu 2016 proběhlo na Ministerstvu kultury jednání za účasti zástupců SKIP ohledně zapojení veřejných knihoven do naplňování Koncepce integrace cizinců. Dokument s podtitulem "Ve vzájemném respektu" se podrobně věnuje státním prioritám pro rok 2016 a je doplněn o návrh postupu pro realizaci předsevzatých cílů. Veřejné knihovny se dlouhodobě prokazují jako instituce s velkým potenciálem v této oblasti - nabízejí velké množství vzdělávacích i kulturních programů pro různé věkové kategorie, širokou škálu informačních zdrojů a literatury, navíc se jedná o místa přístupná a důvěryhodná. Právě z těchto důvodů byla ze strany zástupkyň Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury vyjádřena podpora pro plánované rozšíření interkulturních knihovnických služeb v České republice.

Jedním z prvních kroků v této oblasti je vzdělávání knihovnického personálu. Aktivní knihovnice a knihovníci jsou klíčovým prvkem většiny úspěšných projektů v knihovnách, právě proto je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost a podporu. Oblast interkulturního knihovnictví byla v posledních letech prezentována na jednorázových seminářích - například v Klementinu proběhly pod hlavičkou SKIP semináře v září 2014 a červnu tohoto roku - či v rámci výběrových předmětů vysokoškolského studia. Na tyto akce by mělo v rámci plánovaného rozvoje navázat několik praktických seminářů. Chystá se seminář určený pro vedení knihoven, který by měl být zaměřen na konkrétní postupy při zavádění interkulturních služeb a měl by účastníkům pomoci v překonávání počátečních překážek. Dále se plánují školení interkulturních kompetencí a to v Čechách i na Moravě. Tato školení budou určená především pro knihovníky a knihovnice, kteří přicházejí při své práci do kontaktu se zástupci kulturních a jazykových menšin. Cílem je zlepšení komunikačních dovedností účastníků, ale nezapomene se ani na předsudky a stereotypy, které mohou vzájemný kontakt negativně ovlivňovat.

Dalším plánovaným bodem je pilotní zavedení interkulturních knihovnických služeb v jedné až dvou vybraných knihovnách. Pilotní projekt slouží jako testování jednotlivých kroků v českém prostředí. V některých zahraničních knihovnách jsou již interkulturní knihovnické služby dlouhodobě ukotveny, veškeré příklady a postupy se však nedají beze změn aplikovat v českém prostředí. V rámci projektu budou tedy sledovány pozitivní i negativní faktory při zavádění a udržování interkulturních knihovnických služeb v českém prostředí. Ty budou následně analyzovány a výsledky budou brány v potaz při práci na celorepublikových metodikách pro interkulturní práci.

Samotné knihovny budou mít možnost podávat si vlastní projekty v rámci programu Knihovna 21. století, v rámci bodu "Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců". Je třeba zdůraznit, že zmiňovaná Koncepce integrace cizinců jasně deklaruje, že proces integrace není jednostranný a aktivity by tedy neměly být cíleny jen na nově příchozí migranty. Naopak mohou být zaměřeny i na členy přijímající společnosti, jejich informování a vzdělávání. V tomto případě mohou hrát knihovny významnou úlohu, vzdělávání dospělých v této oblasti je poměrně opomíjeno.

Mezi aktivity, které by knihovny mohly nově zahrnout do své činnosti, patří například:

 • překlady knihovního řádu a dalších informací o knihovně, včetně webových stránek, do cizích jazyků, případně do jednoduché češtiny,
 • využití piktogramů a jiných grafických označení pro orientaci v knihovně,
 • vytvoření prostoru pro setkávání lidí z místní komunity,
 • nákup literatury pro různé věkové kategorie,
 • cílená propagace akcí a šíření informací o knihovně,
 • formální i neformální jazykové vzdělávání,
 • další vzdělávací akce: integrační kurzy, PC kurzy, podpora zaměstnanosti, kurzy cizích jazyků atd.,
 • interkulturní a občanské vzdělávání (přednášky, debaty, živá knihovna, divadlo utlačovaných atd.),
 • akce knihovny s přítomností komunitního tlumočníka nebo interkulturního pracovníka,
 • výstavy k tématu migrace a integrace; výstavy médií, které se váží k tématu,
 • komunitní akce, společné aktivity,
 • spolupráce s dobrovolníky (z řad migrantů),

Na zmiňovaném červnovém semináři vznikla "Akční skupina pro interkulturní knihovnictví" (ASpIK), která sdružuje knihovnice a knihovníky, kteří o téma projevili zájem, ale i další odborníky z oboru migrace a integrace. Komunikace ve skupině zatím funguje na bázi emailové konference, chystají se ale i osobní setkání. Mezi plánované aktivity skupiny patří práce na metodikách pro interkulturní knihovnickou práci, vytvoření platformy pro vzájemnou výměnu dobrých zkušeností, materiálů a informačních zdrojů, především však věcná diskuze nad tématem role veřejných knihoven v kulturně různorodé společnosti. Pokud Vás činnost skupiny zaujala a chcete se přidat, neváhejte kontaktovat autorku příspěvku.

Kateřina Nekolová

RSS
    SKIP