4


2015

 

Inspirace

Romský hlavolam

Romský problém? I knihovny mohou pomoci s řešením

V poslední době stoupá v mnoha českých obcích a městech napětí mezi majoritní společností a romskou menšinou. Stále častěji se tu do ulic vydávají i lidé, kteří nemají nic společného s extremisty či nacionalisty, ale vadí jim atmosféra v místě jejich bydliště, mají strach a jsou nespokojeni s neschopností státu řešit jejich situaci. Problém, který je především sociálního charakteru, je zneužíván jako etnický konflikt různými zájmovými skupinami, jež se ze situace snaží těžit. K těm, o jejichž zájem různá extremistická hnutí usilují, patří především mladí lidé.Teenageři sledují jen velmi málo mainstreamová média, pohybují se spíše na sociálních sítích, a proto nedostávají relevantní a nestranné informace o tom, jaké jsou příčiny konfliktu a jaké jsou možné způsoby jeho řešení. Hlavní roli tak většinou hraje rodina, což konkrétně v této oblasti velice často znamená, že předsudky rodičů se přenášejí na další generaci, čímž se dále rozšiřují a upevňují. Je tu ale ještě jeden hráč, který má potenciál přispět k řešení: knihovny.

Knihovny v celé České republice se v poslední době staly místy, jež mají do pouhé půjčovny knih hodně daleko. Jsou totiž v pravém slova smyslu centry místní komunity a jako takové mají obrovský vliv na utváření veřejného mínění a atmosféry v lokalitě. Nepůsobí pouze pasivně s neměnnou a omezenou nabídkou, nýbrž aktivně spolupůsobí při rozvoji společnosti v daném místě, podporují dobré soužití, pomáhají vylepšovat životní podmínky města či obce a propojují jednotlivce s místními skupinami i organizacemi. Kromě toho dokáží svou činností obsáhnout lidi všech věkových i sociálních skupin a posilovat jejich vzájemné vazby, protože se nesoustředí výhradně na své registrované čtenáře, ale systematicky oslovují celou místní komunitu, a proto musejí pružně reagovat na potřeby všech lidí ve městě.

Komunitní knihovny tak nemohly vzrůstající napětí mezi většinovou společností a Romy nezaznamenat. Jednou z knihoven, která problematiku soužití majority s romskou menšinou pociťuje jako zásadní, je Městská knihovna v Semilech. V rámci své bohaté činnosti zahrnující i řadu workshopů, seminářů a přednášek proto společně s obecně prospěšnou společností Osvětová beseda v říjnu 2014 uspořádala tři besedy pro mládež v rámci projektu Romský (?) hlavolam, na něž v září 2015 navázal akreditovaný seminář pro vyučující, školní metodiky/čky prevence, sociální pracovnice/íky a v neposlední řadě knihovnice a knihovníky.

Osvětový a vzdělávací program Romský (?) hlavolam je určen pro teenagery ve věku od 12 do 19 let. Jeho cílem je působit na mladé lidi, kteří ještě nemají vytvořené, resp. hluboce zakořeněné myšlenkové stereotypy a u nichž je velká naděje, že se je otevřenou diskusí podaří inspirovat k vlastnímu hodnocení problému a k vytváření racionálních postojů, a tím je motivovat ke klidnému soužití. Scénář besedy, jehož první verzi zpracovala genderová expertka Osvětové besedy, připomínkovala řada lidí z praxe - romská asistentka v základní škole, vychovatel v dětském domově s významným podílem romských dětí, romistka, romský redaktor České televize, romský podnikatel a další. Díky tomu je penzum poskytovaných informací vyvážené a zahrnuje mnoho úhlů pohledu na tento složitý problém.

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaný seminář Problematika soužití majoritní společnosti s romskou menšinou se zaměřuje na vznik, kořeny a příčiny napětí mezi romskou menšinou a většinovou společností, předsudky a mýty v uvažování obou etnických skupin a roli školy, výchovných a vzdělávacích institucí včetně knihoven. Poskytuje především ucelený pohled na současnou situaci a nároky státu na všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať již jde o vyučující, pracovnice a pracovníky OSPOD, prevence kriminality a městských a obecních úřadů, nebo právě knihovnice a knihovníky.

Besedy z cyklu Romský (?) hlavolam se již konaly ve Frýdlantském výběžku, Prachaticích, Plzni či v Jirkově. Za Městskou knihovnu v Semilech program zhodnotila její ředitelka Alena Matěchová: "Je mi jasné, že takto se to většinou píše a že je to klišé: besedy se setkaly s velkým ohlasem. Ale v případě Romského hlavolamu tomu tak skutečně je. Žáci a studenti reagovali spontánně, prezentace podle mého popisuje skutečnost takovou, jaká je. Program hovoří k posluchačům jejich jazykem, kterému dobře rozumí. A má-li se tento (náš společný) problém soužití rozlousknout, mohou k tomu jistě hodně přispět právě tito mladí lidé, bez dosud zažitých stereotypů. A jejich budoucí chování k sobě navzájem."

Semináře pro dospělé proběhly letos v dubnu v Ostravě a Praze. Za všechny reakce Věry Školkové z Městské policie v Českých Budějovicích: "Obsah, průběh i odborný výklad hodnotím velice kladně. I přesto, že seminář je primárně určen pro pedagogické pracovníky, pro mne jako pracovníka prevence kriminality byl velkým přínosem. Získala jsem též nové znalosti a dovednosti, jimiž lze ovlivnit postoje dětí a mládeže, které jsou v nich zakořeněny a jsou jim vštěpovány ze strany rodiny."

Pokud máte o uspořádání besed nebo semináře zájem, kontaktuje Osvětovou besedu.

Alena Matěchová - Zuzana Labudová

RSS
    SKIP