4


2015

 

Před valnou hromadou SKIP

Návrh na změnu názvu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Na valné hromadě SKIP v roce 2016 budeme schvalovat nové stanovy. Zpracování nových stanov bylo vynuceno přijetím nového občanského zákoníku, který stanovil nová pravidla pro fungování spolků a sdružení. Příprava nových stanov otevřela diskuzi o možnosti změny názvu SKIP. Region 09 - Velká Morava předložil návrh na změnu názvu SKIP na "Asociace knihoven ČR." Hlavní argumenty pro změnu názvu formuloval takto:

 • současný název neodráží složení členské základny - členy SKIP jsou i instituce,

 • pojem "informační pracovník" se v současné době nepoužívá,

 • označení "Svaz" evokuje doby minulé

 • označení "Asociace" lépe odpovídá stávajícím trendům.

Téma změny názvu SKIP bylo předmětem několika jednání předsednictva a výkonného výboru SKIP. Pomocí elektronické konference jsme také požádali členy všech orgánů SKIP, aby se k problematice změny názvu vyjádřili. Diskuze vždy vyvolala celou řadu protichůdných názorů a byla vždy značně emotivní. Každá změna je pro něco dobrá nebo špatná, proto jsme soustředili všechny názory a vyjádření ke změně názvu a roztřídili je podle známé metody "šesti klobouků." Podstatou této metody je, abychom se na určitý problém podívali ze šesti různých hledisek: Pozitivně, Kriticky, Objektivně, Emocionálně, Tvořivě a S nadhledem. Zkuste si při četbě tohoto textu postupně nasadit jednotlivé klobouky a zamyslet se nad možnou změnou názvu SKIP. Věříme, že to může pomoci k formulaci vlastního stanoviska na tento problém.

Pozitivně:

 • Vynucená změna stanov je příležitost pro lepší precizování současného složení a postavení SKIP, které by se mělo odrazit i v názvu.

 • Pokud má dojít ke změna, ať se to stane nyní.

 • Na nový název si časem všichni zvyknou a budou ho používat.

 • Nový název, který bude lépe vystihovat obsah činnosti SKIP, umožní, aby veřejnost a partneři lépe přijímali stanoviska SKIP.

 • Mně to připadá jako dobrá příležitost pro změnu, jako úvod do debaty, k čemu je SKIP.

 • Jestliže vybereme dobrou variantu názvu, budeme lepe čitelní svému okolí.

 • Moderní název může přilákat i nové členy.

 • Bude alespoň jasné, čím SKIP je.

 • Změna potvrdí, že SKIP vnímá probíhající změny oboru (Národní soustava povolání, přiblížit se názvem slovenským kolegům a úžeji spolupracovat, souvisejícím novým designem oslovit nečleny

 • Nyní je velmi vhodná doba ke změně v souvislosti s nutností akceptovat nový název z důvodu nového občanského zákoníku. Konečně něco, co probudí celou členskou základnu

 • Nikdy se nelze zavděčit všem. Název je forma, podstatný je obsah. Nový název mimo jiné vyjádří, že reagujeme na změny doby a vývoje oboru. Partneři nás přijmou i se změnou názvu, důležitá je činnost, prezentace navenek, deklarace cíle - ten je zapotřebí více profilovat. O co jde hlavně SKIP??

Kriticky

 • Název Asociace knihoven ČR neodráží složení členské základny - základ členské základny tvoří individuální členové. SKIP, stejně jako americká ALA je tradičním spojením individuálních a institucionálních členů. To není vada, ale velká výhoda.

 • Zvýrazňování institucionálního členství je neopodstatněné, protože reálnou činnost SKIP nevykonávají instituce/knihovny, ale konkrétní lidé.

 • Obyčejní knihovníci/ice přestanou chápat SKIP jako "svou" organizaci. Jako individuální člen nemohu být členem ničeho (svaz, asociace, unie) knihoven - nejsem knihovna.

 • Změna názvu odradí některé členy (nebudou již cítit pocit sounáležitosti, v horším případě vystoupí).

 • Změna názvu SKIP přinese značné náklady: nové logo, nová doména, webová stránka, úprava písemností. Změna zbytečně zatíží rozpočet SKIP a k ničemu to stejně nebude, forma automaticky nemění obsah

 • SKIP je známá značka - povede to k oslabení SKIP, změna značky je vždy ztráta, potrvá dlouhé období, než si členové, partneři a veřejnost zvyknou na nové označení a budou ho spojovat s původním SKIP,

 • Anglický překlad názvu Asociace knihoven ČR je totožný s překladem, který v současnosti používá SDRUK - změna může vyvolat konflikt se SDRUK,

 • Až doposud nikdo změnu názvu neuplatňoval, na názvu nezáleží, rozhodující je činnost,

 • Změna názvu je riskantní krok - diskuze o novém názvu rozdělí členskou základnu, je možné, že řada stávajících členů SKIP se s novým názvem neztotožní.

 • Volání po změně může negativně ovlivnit vedení SKIP, které může omylem vnímat jako negativní reakci vůči současnému způsobu vedení SKIP.

 • Název nemá žádnou spojitost s "dobou minulou", naopak v té době byl náš "svaz" zakázaný (to pro ty, co mají kratší paměť).

 • Výměna "fungující a zavedené značky" za každou cenu za novou (abychom dokázali svou flexibilitu a modernost), je hloupost.

 • Pouhá změna názvu kvůli jednomu morálně zastaralému výrazu či tajemnému sousloví naprosto zbytečná a neúměrná nějakému úsilí.

Objektivně

 • Je pravda, že současný název SKIP neodráží skutečné složení spolku, chybí v něm knihovny.

 • Název Asociace knihoven ČR neodráží složení členské základny - základ členské základny tvoří individuální členové SKIP, musí se hledat jiné řešení.

 • Je pravda, že pojem "informační pracovník" se v současné době téměř nepoužívá. V oblasti knihovnictví toto označení zohledňovalo v době vzniku svazu existenci VTEI. Pokud bylo nutné s ohledem na NOZ hledat novou podobu názvu, brát v potaz i nově se tvořící soustavu povolání, která pojem informační pracovník neuvádí. Název organizace byl měl zohledňovat existující NSP. NSP je objektivní důvod ke změně názvu SKIP.

 • Je pravda, že pojem "Svaz" evokuje spíše odbory či jiné organizace z doby minulé, například Svaz žen.

 • Současně ale platí, že pojem "Svaz" stále používá celá řada organizací, například Svaz měst a obcí apod.

 • Pojem "Asociace" zní nyní současněji, ale jak to budu za deset, dvacet let?

 • S novou značkou budou spojeny nemalé náklady (nové logo, webová stránka, písemnosti apod.), musí se také vyřešit nová doména, všechny potenciální domény zkratek jsou již obsazeny.

 • Žádný název, který bude vybrán, nebude ideální a nebude vyhovovat všem.

 • Lze odhadnout, že vždy bude existovat skupina těch, kteří nový název nebudou chtít přijmout.

 • Budeme muset vynaložit zvýšené úsilí k tomu, aby naši partneři pochopili, kdo jsme.  

 • Nepřeceňujme, že SKIP je zavedená značka, na webu vyskočí často (dříve výhradně) úplně jiný SKIP, než bychom očekávali.

Emocionálně

 • Současný název SKIP je úděsný - je to dlouhé a zastaralé.

 • Prosím, viděl někdo živého informačního pracovníka?

 • SKIP, to je něco jako Svaz mládeže nebo žen, změňte to!

 • Skip znamená v angličtině lenoch, to bychom neměli připustit!

 • Na název SKIP jsem si zvykl a nevidím sebemenší důvod, proč ho měnit.

 • SKIP je historický název, když ho změníme, popřeme své kořeny.

 • Považuji své členství ve SKIP za vyjádření svého vztahu ke "knihovnické profesi" - individuálním členstvím dávám najevo, že jsem "knihovník" a chci spolu s lidmi podobného smýšlení pro "svůj obor" něco udělat.

 • Je to neúcta k zakladatelům! Do teď to nikomu nevadilo a teď je to najednou všechno špatně - je to trapná debata!

 • Ti, kteří do toho rejpou by měli dělat něco užitečného!

Tvořivě

 • Změna názvu je o ohromná příležitost.

 • Nový název by měl projít širokou diskusí, chtělo by to soustředit co nejvíce nápadů a vybrat ten nejlepší.

 • Bude se dělat nové logo a celkový grafický design, to je příležitost pro kreativní členy SKIP.

 • Je to příležitost jak zaujmout nečleny z řad knihovníků i mladšího data narození.

 • Využít změnu a zvolit nové webové stránky, modernější ve WordPress (verze zdarma).

S nadhledem

 • Život je změna.

 • Každý se musí nějak jmenovat, nový název bude nový jen chvíli a pak si na to všichni zvyknou.

 • Ze změny názvu bych nedělal žádné drama, vybral bych pár variant, dal dohromady nejdůležitější argumenty pro a proti a nechal bych to prohlašovat.

 • Změna názvu organizace - to není nic nového, viz např. 1894 Česká společnost zeměvědná - 1920 Československá společnost zeměpisná - 1939 Česká společnost zeměpisná - 1978 Československá geografická společnost - 1989 Česká geografická společnost.

 • Nelze se stále ohlížet, že jsme přece vždycky byli SKIP tak budeme navěky. Život přináší změny - knihoven, proměny profese, proměny požadavků na kvalifikaci. Strnulost je cesta nikam, odradí nové zájemce, nepodněcuje k činnosti.

Možné varianty názvu

 

Varianty názvu

Zkratka

1

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR

2

Spolek knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR

3

Svaz knihovníků a knihoven ČR

SKK ČR

4

Svaz českých knihovníků a knihoven

SČKK

5

Spolek knihovníků a knihoven ČR

SKK ČR

6

Spolek českých knihovníků a knihoven

SČKK

7

Asociace knihoven ČR

AK ČR

8

Česká asociace knihoven

ČAK

9

Asociace knihovníků a knihoven ČR

AKK ČR

10

Knihovnická asociace ČR

KA ČR

11

Česká knihovnická asociace

ČKA

Vít Richter

RSS
    SKIP