4


2015

 

SKIP v akci

Ministerská korespondence aneb financování programu VISK v roce 2016

Počátkem září 2015 zaslal předseda SKIP Roman Giebisch společný dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, ministru kultury Danielu Hermanovi a ministrovi financí Andreji Babišovi s tímto obsahem:

Dne 12. února 2014 jsme si s určitou nadějí přečetli prohlášení nové vlády, ve kterém je ve vztahu ke kultuře mimo jiné věta:

"Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby."

S odstupem času musíme konstatovat, že k naplnění tohoto cíle se vláda zatím nepřiblížila a doposud neučinila jediný krok, který by naznačoval, že tento záměr bude někdy naplněn. Podle materiálu Ministerstva kultury ČR "Aproximační strategie" činí výdaje na kulturu pouze 0,61 % celkových výdajů státního rozpočtu. Pokud hodnotíme rozpočty ministerstva kultury na roky 2014, 2015 a návrh státního rozpočtu na rok 2016, je zřejmé, že rozpočet Ministerstva kultury ČR se nezvyšuje, ale má spíše tendenci stagnovat.

Určitou naději jsme vkládali do strategického materiálu "Státní kulturní politika na léta 2015-2020 s výhledem do roku 2025" (usnesení vlády č. 266 z 15. 4. 2015). Bohužel, tento materiál, stejně jako jiné materiály, byl vládou schválen bez finanční podpory. Ministerstvu kultury ČR bylo uloženo, aby do 30. 6. 2015 zpracovalo implementaci Státní kulturní politiky, kde by byla uvedena i finanční náročnost schválených priorit a zdroje financování. Tento materiál ale zatím nebyl zpracován a předložen vládě, nicméně se tak podle našich informací má stát; předpokládáme tudíž, že se zde záměr posílení kapitoly Ministerstva kultury v dlouhodobějším horizontu projeví.

Jako zástupci knihoven hodnotíme především podporu knihoven. V České republice působí více než 6 000 knihoven, které poskytují služby veřejnosti a jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému. Jde o nejširší síť kulturních institucí, pokrývající bez výjimky celou ČR, s dopadem na velký počet obyvatel. V průběhu života je pravidelně navštěvuje 70 % populace. Knihovny jsou financovány z rozpočtu svých provozovatelů či zřizovatelů, tj. obcí, krajů, škol, výzkumných ústavů apod. Knihovny pro poskytování služeb vytvářejí celostátní systém, jehož fungování a rozvoj je podporován Ministerstvem kultury ČR. Knihovny v posledním období procházejí celou řadou změn, které souvisejí s využitím informačních technologií, knihovní fondy se digitalizují, rozvíjejí se zcela nové služby v digitálním prostředí, podporují rozvoj informační a znalostní společnosti. Knihovny podporují čtenářskou a digitální gramotnost, jsou důležitými zdroji pro celoživotní formální i neformální vzdělávání, současně plní řadu dalších sociálních funkcí jak pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, tak pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, například pro seniory, národnostní menšiny apod. Proměny knihoven byly v poslední době zakotveny v řadě strategických materiálů:

.    Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 - 2020

.    Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

.    Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017

.    Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020

.    Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015

Na druhé straně musíme s politováním konstatovat, že žádná z uvedených strategií nereflektovala finanční dopady změn a finanční podpora knihoven ze státního rozpočtu v posledním období trvale klesá. Typickým příkladem je hlavní dotační program Ministerstva kultury ČR určený na podporu knihoven, program "Veřejné informační služby knihoven" (dále VISK). Tento program měl být v souladu s vládou schváleným materiálem "Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015" optimálně podle možností státního rozpočtu podporován ročně částkou 95 mil. Kč, realita je ale bohužel jiná, viz tabulka níže.

 V návrhu rozpočtu na rok 2016 se předpokládá další snížení financování programu VISK o plných 25 % oproti skutečnosti letošního roku na částku 35 mil. Kč. Program VISK je vedle Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých zdrojů nejvíce snižovaným dotačním titulem. Připomínáme, že program VISK je určen na podporu cca 6 000 knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, v loňském roce zaregistrovaly více než 24 mil. návštěvníků. Vedle toho se zdá, že jedinou prioritou rozpočtu ministerstva kultury v roce 2016 je podpora kinematografie, kde dotace stoupá o 96 % na částku 981,8 mil. Kč.

Vážený pane předsedo vlády, vážení pánové ministři, obracím se na Vás jménem knihoven České republiky a jejich uživatelů s laskavou prosbou o přehodnocení návrhu rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2016.

Současně prosíme o sdělení, zda vláda hodlá naplnit své vládní prohlášení a přiblížit financování oblasti kultury jako veřejné služby jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu. Domníváme se také, že by vláda měla schvalovat své strategické materiály včetně jejich finančních dopadů a následně by měla svá usnesení respektovat.

V následujícím období proběhlo několik jednání k návrhu státního rozpočtu na rok 2016, například jednání kulturní tripartity na ministerstvu kultury, stejně jako jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, na kterých zástupci SKIP, Unie zaměstnavatelských svazů, odborů a dalších zájmových sdružení z oblasti kultury upozorňovali na rozpor mezi proklamací vládního prohlášení, které předpokládá zvýšení financování na úroveň 1 % ze státního rozpočtu, a faktickým snižování rozpočtu rezortu kultury v roce 2016. Podle dostupných informací bylo následně rozhodnuto o navýšení rozpočtu ministerstva kultury o celkovou částku 100 mil. Kč. Část z této sumy (25 mil. Kč) byla věnována na posílení dotačního programu VISK. Díky tomu se v návrhu státního rozpočtu pro rok 2016, který byl odeslán do Poslanecké sněmovny, objevila částka ve výši 60 mil. Kč. Níže uvádíme plné texty odpovědí předsedy vlády a ministrů kultury a financí. Pozorný čtenář odpovědi z ministerstva financí si jistě všimne, že ministerstvo má ze svého úhlu pohledu již vládní závazek 1 % státního rozpočtu na kulturu splněný. Realita je ovšem zcela odlišná. Ministerstvo financí bez jakýchkoliv skrupulí započítává do rozpočtu na veřejné kulturní služby i částku na financování církví a k tomu ještě přidává další desítky miliónů restitučních náhrad. Je dobré vědět, že zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů v § 2 definuje veřejné kulturní služby jako "služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti." Nelze věřit tomu, že by na ministerstvu financí neuměli počítat, ale manipulovat v neprospěch kultury umí skvěle.

Financování programu VISK v letech 2011 až 2016

 

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014

r. 2015

Návrh 2016

Plán

60 mil.

70 mil.

95 mil.

95 mil.

95 mil.

100 mil.

Skutečnost

59 mil.

46 mil.

41 mil.

48 mil.

47,5 mil.

35 mil.

Vít Richter

MF1 MF2
Vláda  
RSS
    SKIP