4


2015

 

Do rámečku

Knihovna roku 2015 - kategorie Informační počin

K práci poroty I.

Mgr. Ivo Kareš

Členové poroty: Mgr. Jitka Bílková (ÚK PedF UK v Praze), Mgr. Ivo Kareš (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích), Venuše Kocková (UK Univerzita Pardubice, na jednání nebyla přítomna), Bc. Radomíra Kodetová (Krajská knihovna v Pardubicích), PhDr. Jarmila Kučerová (Knihovna Národního muzea), Mgr. Alena Petruželková (Knihovna Památníku národního písemnictví), Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města Ostravy), PhDr. Hana Skálová (Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN), Mgr. Hana Tužarská (Městská knihovna Cheb)

Tajemnice: Blanka Skučková (Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR)

Porota byla s nominacemi seznámena v předstihu, jednání poroty proběhlo 4. září 2015 na Ministerstvu kultury v Praze. Protože se porota sešla poprvé v novém složení, proběhly volby předsedy a místopředsedy. Stali se jimi Mgr. Ivo Kareš (předseda) a Mgr. Miroslava Sabelová (místopředsedkyně).

Členové poroty si v diskusi vyjasnili přístup k  hodnotícím kriteriím, největší váha byla dána inovativním projektům ve vztahu k široké veřejnosti, propagaci knihoven a jejich služeb a podpory čtenářství. Právě stanovení tohoto základního hodnotícího kritéria se ukázalo jako zásadní pro shodu při výběru oceněných návrhů, protože všechny nominace byly kvalitní a několik počinů výjimečných a velmi významných.

Hodnocení přijatých návrhů proběhlo tříkolově: V prvním kole navrhl každý z porotců 2-3 knihovny k udělení ocenění. Do druhého kola postoupily 3 návrhy s největším počtem hlasů, o nichž se vedla podrobná diskuse a hlasováním byly vybrány 2 nominované počiny pro udělení ocenění. Následně proběhlo závěrečné třetí hlasovací kolo s tímto výsledkem:

Porota navrhla ministru kultury na udělení hlavní ceny Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (diplom a finanční ocenění) Městskou knihovnu Třinec za podporu čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající mládeže do života komunity.

K udělení zvláštního ocenění a diplomu porota navrhla Městskou knihovnu v Mikulově za projekt "Kniha do vlaku".

K práci poroty II.

Mgr. Miroslava Sabelová

Ve svém věku, a věru nestojím na počátku své profesní kariéry, jsem nabyla dojmu, že jsem připravena zúčastnit se práce poroty, kterou jmenuje Ministerstvo kultury vždy na tříleté období a jejímž úkolem je vybrat z nominovaných významných počinů v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb tu nejlepší. Kdo je připraven, může být i překvapen, jako jsem byla já, když jsem četla nominace a uvědomila si, jak náročné bude dobře posoudit a rozhodnout.

Na rozdíl od ceny Knihovna roku nemůže porota nominované instituce a jednotlivce navštívit. To znamená, že nemůže být ovlivněna jakýmkoli způsobem (emocionálně či materiálně, vždyť knihovnice jsou vyhlášeny svými pekařskými dovednostmi). Musí se tak spolehnout pouze na nominační protokoly, informace získané z oficiálních zdrojů dostupných třeba na Internetu (řada nominovaných počinů jsou projekty virtuálních a elektronických služeb) a zejména na svoji pečlivou a důkladnou práci.

Porota spolupracovala poprvé a proto velmi ocenila rady Mgr. Blanky Skučkové, vedoucí oddělení literatury a knihoven na MK ČR, která je zkušenou tajemnicí komise. V komisi se objevil jediný mužský zástupce, ředitel Jihočeské vědecké knihovny Mgr. Ivo Kareš a jeho zvolení předsedou poroty se ukázalo jako šťastné, protože porotu věcně a klidně provedl tříkolovým maratonem hlasování, kdy porota cizelovala své názory, jednotliví členové argumentovali, obhajovali, namítali, souhlasili i nesouhlasili, diskutovali a vůbec se všemožně snažili, aby výsledný verdikt neopominul žádný aspekt tak různorodých a určitým způsobem nesrovnatelných nominací.

Městská knihovna Třinec měla dvě nominace. Jednu za zdařilou rekonstrukci budovy knihovny, která se ještě více než doposud integrovala do kulturního a společenského života města. Uživatelé našli svou knihovnu po rekonstrukci na stejném místě, kde ji dosud navštěvovali, ale ve zcela nových kulisách, které byly tvořeny nejen novými exteriéry a interiéry, ale zejména nabídkou zcela nových služeb (mj. výstavní galerie s bohatým doprovodným programem, denní literární kavárna...) a promyšlenou propagací služeb tradičních. Druhá nominace za projekty k podpoře čtenářství a aktivní zapojení mládeže do života komunity ukazuje možnost pro knihovníky náročné, ale možné systematické práce s mládeží, využívající např. metody kritického myšlení.

V době rozhodování komise jsem netušila, že i naše knihovna využije "knowhow" mikulovské městské knihovny, která projektem Kniha do vlaku výrazně zviditelnila knihovny a jejich základní službu, tedy práci s knihami. Upozornila tak na existenci knihoven řadu dosud nezainteresovaných lidí, kterým přinesla knížky "až pod nos" a jistě jim zpříjemnila život. A také ochota Městské knihovny v Mikulově se o zkušenosti podělit zvyšuje užitek tohoto projektu pro knihovny napříč republikou. Stále narůstající počet knihoven, které mají své knihovny na nádražích a nezvykle velký a pozitivní mediální ohlas je potvrzením, že nominace byla oprávněná.

Názory autorky příspěvku jsou subjektivním zachycením procesu hodnocení a nevyjadřují postoje ostatních členů komise, ani si nečiní nárok na přesné zaznamenání procesu rozhodování.

RSS
    SKIP