3


2015

 

Handicap friendly

Recenze na publikaci

CERNIŇÁKOVÁ, Eva, ed. a HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena, ed. Rovný přístup Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky Knihovnický institut, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-641-7.

Publikace autorského kolektivu Eva Cerniňáková, Helena Hubatková Selucká, Zlata Houšková, Marcela Kořínková a Kateřina Nekolová, přehledně informuje o standardu Handicap Friendly, který se věnuje problematice přístupnosti knihoven v České republice a jejich knihovnicko-informačních služeb pro uživatele s postižením. Standard vychází z požadavku na rovný přístup k informacím a službám knihoven a je v souladu se zahraničními zkušenostmi. Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky uděluje certifikát Handicap Friendly na období dvou let.

V současnosti je možné získat certifikát pro čtyři oblasti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami. V publikaci jsou popsány následující metodiky pro standard Handicap Friendly:

 • Univerzální metodika.
 • Pro osoby se zrakovým postižením.
 • Pro osoby se sluchovým postižením.
 • Pro osoby s tělesným postižením.
 • Pro osoby s mentálním postižením.

V každé metodice jsou podrobně popsány požadavky standardu v následujících tematických okruzích:

 • Obecné požadavky.
 • Personál.
 • Fondy a služby.
 • Technické a materiální podmínky.
 • Webové stránky knihovny.
 • Spolupráce a propagace.
 • Akce.
 • Integrační aktivity.

Každá z kapitol, týkajících se metodiky, uvádí praktické příklady "Jak na to" a také přehled legislativy, která se k dané problematice vztahuje. Jednotlivé kapitoly mají uvedený seznam doporučených informačních zdrojů (tištěných i elektronických) a v textu jsou odkazy na webové stránky institucí a organizací, které se danou problematikou zabývají a mohou být partnery při spolupráci s knihovnami.

Poslední kapitola je věnována Průzkumu dostupnosti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami v ČR, který proběhl v květnu 2014 a navazoval zčásti na průzkum realizovaný Národní knihovnou ČR v roce 2007 (Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné).

Standard má svůj význam, přestože nemůžeme očekávat, že všechny knihovny budou schopné plnit jeho požadavky. Je materiálem, který nás přiměje zamyslet se nad danou problematikou a uvažovat o tom, které z popsaných metodik a konkrétních příkladů by bylo možné v konkrétní knihovně realizovat. Standard lze například využít v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 jako kritérium hodnocení kvality služeb knihoven pro znevýhodněné uživatele.

Tato metodická příručka by neměla chybět v žádné knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Publikace je neprodejná, distribuuje ji Národní knihovna ČR.

Helena Bouzková

Poznámka šéfredaktora

Na přednáškách nám Doc. Drtina při katalogizaci vykládal, že nejhorší titulní listy zpracovávají knihovníci. Vzpomněl jsem si na pana docenta, když jsem prohlížel titulní list a další stranu recenzované publikace. Jen k vydání připravily tuto publikaci Eva Cerniňáková a Helena Hubatková Selucká? Nebyly to též autorky? Co znamená na titulním listě Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR? A jak rozumět názvu publikace? Nevím. A teď to nejdůležitější: Na základě jakého pověření se uděluje certifikát Handicap Friendly?

 

RSS
    SKIP