3


2015

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Mezinárodní činnost SKIP

Mezinárodní činnost SKIP se odehrává principiálně na dvou úrovních: ústřední a regionální. Činnost na regionální úrovni není předmětem výkladu na tomto místě, jakkoli je to nesporně ona, jež se bezprostředně týká největšího počtu našich členek a členů.

Aktivity SKIP na úrovni ústřední mají ovšem potenciál významným způsobem ovlivnit působení knihovnictví v Česku jako celku, některé z nich mohou také přispět svým, byť malým dílem k vývoji oboru v evropském či globálním měřítku.

Právě z tohoto zorného úhlu je třeba vidět zapojení SKIP do Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA - http://www.ifla.org/) a do Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení (EBLIDA - http://www.eblida.org).

Práce českých knihovníků v IFLA má letitou tradici, i když ta současná se v důsledku vývoje naší země v předchozích desetiletích mohla začít odvíjet až po roce 1989. Byla to ovšem iniciativa, vyslovená na Mezinárodním kongresu knihovníků a přátel knihy v roce 1926 v Praze, jež stála u vzniku IFLA o rok později. Působení SKIP v rámci IFLA je v uplynulých dvou desetiletích spojena se jmény PhDr. Jarmily Burgetové, čestné předsedkyně SKIP, jež byla členkou Stálého výboru IFLA pro veřejné knihovny v letech 1997-2005, PhDr. Stanislava Kalkuse, člena Stálého výboru IFLA pro vzdělávání a výcvik v téže době, Mgr. Jindřišky Pospíšilové (dnes Coufalové), členky Stálého výboru IFLA pro dodávání dokumentů a sdílení zdrojů v letech 2003-2011 a nejnověji současné místopředsedkyně SKIP ing. Libuše Nivnické, členky Stálého výboru IFLA pro veřejné knihovny. Naše zástupkyně byly ve výborech velmi aktivní. Kolegyně Nivnická spravovala rovněž pokladnu výboru - také díky tomu se v Praze a Brně konalo několik zasedání výboru pro veřejné knihovny. Ta také využila účasti minulé prezidentky IFLA SinikkySipilä na 23. konferenci BOBCATSSS 2015 v Brně a v Knihovně Jiřího Mahena uspořádala 30. ledna její setkání s činiteli naší knihovnické obce - viz také informace v letošním Bulletinu SKIP č. 1 - http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_124.htm.

V předchozích dnech, 15. - 21. srpna 2015, se v CapeTown v Jihoafrické republice konal Světový knihovnický a informační kongres - 81. generální konference a shromáždění IFLA. Za SKIP se jej zúčastnila kolegyně Nivnická; zprávu o něm nepochybně Bulletin ještě přinese. Na tomto místě jen uveďme, že na závěr jednání bylo oznámeno, že kongres se v roce 2017 bude konat v polské Wrocławi, takřka za našimi humny.

Další mezinárodní organizací, v níž je SKIP aktivně činný, je EBLIDA. Těžiště její činnosti spočívá v úsilí o optimalizaci autorskoprávního rámce činnosti knihoven v členských státech Evropské unie, ačkoli sleduje také problémy, jež s vývojem evropského práva vznikají také v jiných právních oborech (např. ve vztahu k opakovanému použití informací veřejného sektoru). Lobbování EBLIDA na poli autorského práva se v posledních letech významně zintenzivnila. Co je obzvláště pozitivní a důležité, podařilo se rozvinout úzkou koordinaci s úsilím IFLA a Sdružením evropských vědeckých knihoven (LIBER - http://libereurope.eu/). Řada členů orgánů IFLA a zejména jeho Skupiny expertů pro informační právo je také členy orgánů IFLA, zvláště jeho Výboru pro autorské právo a jiné právní záležitosti.

Ve dnech 7. a 8. května se v lotyšské Rize konalo zasedání Rady EBLIDA a na ni navazující společné konference EBLIDA a NAPLE Forum - viz také http://us9.campaign-archive1.com/?u=e89f2b03e1c5beec6e43581dd&id=05e622b6e1&e=. Za SKIP se jich zúčastnil kolega Zdeněk Matušík. Potvrdilo se na nich, že předmětem zájmu není jen autorské právo, ale i otázky politiky Evropské unie a jejich členských států ve vztahu ke knihovnám. Nicméně, již několik let profilované úsilí EBLIDA o řešení problematiky užití tzv. digitálního obsahu, jmenovitě o řešení otázky elektronického půjčování elektronických knih (také e-půjčování - ve smyslu možnosti knihovny poskytnout e knihu svému uživateli i na dálku), bylo i zde dominantní. V čele pracovní skupiny EBLIDA pro Kampaň za e-čtení http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/ je mnohým knihovníkům v Česku známý Gerald Leitner, jednatel Knihovního svazu Rakouska (BVÖ - http://www.bvoe.at/), mimořádně aktivně činný také v IFLA. Jsem přesvědčen, že mohu s jistotou konstatovat, že skutečnost, že v usnesení Evropského parlamentu o uplatňování tzv. směrnice o informační společnosti z 9. července 2015, se problém e-půjčování uvádí jako jedno z doporučení Evropské komisi pro zahrnutí do připravované reformy evropského autorského práva v rámci její koncepce vytvoření jednotného evropského digitálního trhu, je jasným výsledkem lobbování EBLIDA na půdě institucí a mezi činiteli Evropské unie.

Na uvedeném zasedání rady EBLIDA v Rize byl zvolen nový prezident, Jukka Relander z Finska, které je v mezinárodní knihovnické obci proslulé svou široce založenou koncepcí ve vztahu ke knihovnám. Ostatně, mnozí spatřují vynikající výsledky v průzkumech dovedností finských školáků v závěru základního vzdělávání také ve spojení s postavením a úlohou knihoven ve finské společnosti.

EBLIDA se také na přelomu června a července aktivně podílela na úsilí IFLA na jednání Stálého výboru WIPO pro autorské právo a práva související v Ženevě (kde má IFLA postavení akreditované nevládní organizace) o postup vpřed v otázce přípravy mezinárodní smlouvy ve prospěch knihoven a archivů, jakož i ve prospěch vzdělávání. Bohužel, v důsledku postoje představitelů Evropské komise, které už se odlišovalo dokonce i od postoje dalších států rozvinutého světa, jednání dále nepokročilo http://www.ifla.org/node/9677?og=29.

Na závěr příspěvku uveďme naši spolupráci s německými kolegy. Na základě jejich pozvání se kolega Matušík mohl v květnu zúčastnit tradiční každoroční konference německých knihovníků (a nejen německých). Konference známé pod německým označením Blibliothekartag v Norimberku se zúčastnilo celkem přes 4 tisíce knihovnic a knihovníků. Nejen rozsah posluchačů, ale i široce pojatý program byly impresivní. Materiály konference jsou k dispozici také na webu - https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/16253/start/0/rows/6/has_fulltextfq/true.

Samotný závěr pak patří spolupráci SKIP s Goethe-Institutem v Praze, která je skoro stejně tak dlouhá jako jeho působení v naší zemi - Goethe-Institut Prag na začátku října oslaví 25 let svého působení - http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs14629598v.htm. Na letošní Den knihy a autorského práva, 23. dubna, se v Goethe-Institutu uskutečnil společný seminář SKIP a GI na téma Nabídky a služby knihoven v digitálním věku - viz str. 7 - 10. Že pro tyto společné akce naši partneři získávají špičkové odborníky, svědčí i to, že hlavní referentkou byla Dr. Hannelore Vogt, ředitelka Městské knihovny v Kolíně nad Rýnem. Tato knihovna získala v tomto roce hlavní knihovnickou cenu v Německu - Knihovna roku http://www.bibliotheksverband.de/dbv/auszeichnungen/bibliothek-des-jahres.html. Poznamenejme, že Dr. Vogt takto získala toto jedinečné ocenění již podruhé za svou kariéru v čele knihoven.

Blahopřáním našim německým kolegům a partnerům - jak v Kolíně nad Rýnem, tak také na adrese Praha 1, Masarykovo nábřeží 32 - náš příspěvek končíme.

Zdeněk Matušík

RSS
    SKIP