3


2015

 

Galaxie informací

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní AOP sdružuje 37 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 72 místech ČR, které ročně zodpoví téměř na 70 tisíc dotazů.

AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Výčet 18 oblastí poradenství poskytovaného ve všech poradnách sdružených v AOP:
sociální dávky/ sociální pomoc/ pojištění/ pracovně právní vztahy a zaměstnanost/ bydlení/ rodina a mezilidské vztahy/ majetkoprávní vztahy a náhrada škody/ finanční a rozpočtová problematika/ zdravotnictví/ školství a vzdělávání/ ekologie, právo životního prostředí/ ochrana spotřebitele/ základy práva ČR/ právní systém EU/ občanské soudní řízení/ veřejná správa/ trestní právo/ ústavní právo.

Co děláme a kde je nás slyšet

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Občanské poradny zpravidla pomáhají zranitelnějším skupinám populace, jako jsou osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima a národnostní menšiny. Služby občanského poradenství však stále více využívají i občané s nadprůměrnými příjmy i nadprůměrného vzdělání.

Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství, klienti jsou však podporováni k samostatném jednání, aby se na práci občanských poraden nestali závislými. Poskytnutá rada musí být nestranná a neutrální (bez hodnocení) a musí být podána s ohledem na klientovu situaci. Občanské poradny vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí, jak dále jednat.

Od roku 1998 se nám podařilo vybudovat rozsáhlou síť poraden, která pokrývá území všech krajů ČR. V těchto poradnách je zaveden jednotný systém řízení kvality poskytovaných služeb. Pro občana to znamená, že mu bude v každé občanské poradně poskytnuta stejná rada. Aby tato rada byla na co nejvyšší odborné úrovni, rozvíjí AOP pro občanské poradny Servisní středisko, které poradnám poskytuje metodické, školicí a informační služby a kontroluje kvalitu jimi poskytovaného poradenství. Pro občanské poradce a poradkyně byl taktéž vybudován jednotný systém školení a vzdělávání poradců.

Zájmy občanů hájíme i na centrální úrovni. Zástupci AOP se podílejí na práci dvou sekcí Rady vlády ČR pro lidská práva, účastníme se práce v legislativní komisi Rady vlády pro udržitelný rozvoj, v bytové tripartitě - v poradním orgánu Ministerstva pro místní rozvoj, jsme v Komisi pro rozvoj sociálních služeb MPSV - v pracovní skupině pro sociální prevenci. Zájmy občanů hájíme i v protikorupční komisi Magistrátu hl.m. Prahy a jsme členy Spotřebitelském poradním výboru při Ministerstvu obchodu a průmyslu.

AOP se podílí na zlepšení sociálně odborného poradenství v ČR příjímáním a předáváním cenných zkušeností. AOP je zakládajícím členem první panevrospké organizace sdružující občanské poradny Citizen Advice International a zakládajícím členem Asociace sociálního poradenství.

AOP každoročně realizuje projekty v oblasti dluhového a spotřebitelského poradenství, uplatňování diskriminovaných skupin obyvatelstva na pracovním trhu, poradenství obětem trestných činů atd.

Kontakt:

Web: www.obcanskeporadny.cz

email: aop@obcanskeporadny.cz

Andrea Bézová

RSS
    SKIP