3


2015

 

Budoucnost SKIP a knihoven

Jaké celostátní akce SKIP v budoucnu podporovat?

V minulém čísle Bulletinu SKIP (2/2015) jsme informovali o výsledcích ankety k budoucnosti českého knihovnictví a k úloze SKIP. V této anketě vícekrát zazněl názor, že SKIP pořádá příliš velké množství akcí, které ne vždy přináší takový efekt, jaký je od nich očekáván. Stejný názor zazněl i ze strany regionu Velká Morava. Kritiku současného stavu je možno shrnout do teze: SKIP dělá příliš mnoho akcí a ani jednu pořádně, je potřeba omezit kvantitu a soustředit se na kvalitu.

O tom, jestli určitá akce bude či nebude úspěšná, rozhoduje celá řada faktorů, z níž jeden z nejpodstatnějších je financování. Předsednictvo i výkonný výbor SKIP každý rok plánuje, připravuje a také realizuje řadu aktivit. Akce jsou financovány z vybraných členských příspěvků a na některé z nich se snažíme získat finanční podporu z Ministerstva kultury ČR, od sponzorů a dalších spolupracujících firem a organizací. Finanční zdroje, které SKIP má či bude mít, jsou vždy limitovány. Proto je důležité, aby byly definovány hlavní priority, na které se soustředí hlavní síly a prostředky. Proto, abychom pro rozhodování měli kvalitní podklady, požádali jsme členy všech orgánů SKIP (předsednictvo, výkonný výbor, regionální výbory, předsedy odborných sekcí a klubů a dozorčí komisi), aby vyslovili své hodnocení a priority. Jako podklad pro hodnocení byl vytvořen seznam 40 aktivit, které jsou organizovány a financovány z rozpočtu VV SKIP, včetně aktivit odborných sekcí a klubů. Vedle toho jsme poskytli orientační údaje o financování aktivit SKIP. Účastníci ankety mohli v seznamu označit u každé akce svou jednoznačnou podporu nebo odmítnutí. Akce jsme rozdělili do několika hlavních bloků:

 • Celostátní akce pro veřejnost

 • Weby SKIP, Bulletin SKIP

 • Práce na legislativě

 • Oceňování knihoven a knihovníků

 • Semináře, konference, zájezdy

V příspěvku se podrobněji věnujeme hodnocení kategorie Celostátní akce pro veřejnost. K hodnocení bylo vyzváno celkem 191 funkcionářů SKIP na všech úrovních.Své názory vyjádřilo celkem 57 členů výborů, dozorčí komise a předsedů sekcí a klubů, což je 30 % všech, kteří byli vyzváni k tomu, aby hodnotili.

Orgán SKIP

Počet
účastníků

VV SKIP

20

Předsednictvo VV SKIP

5

Dozorčí komise SKIP

6

Regionální výbor SKIP

33

Regionální dozorčí výbor

1

Sekce, klub

11

Jiné

4

Celkem odpovědělo

57

Následující tabulka uvádí výsledky hodnocení celostátních akcí knihoven pro veřejnost. Uvádíme vždy počet kladných hlasů (sloupec Ano), tj. akce by nadále měla pokračovat. Pokud akce získala 57 souhlasných hlasů, znamená to 100 % hlasů. Počet hlasů převádíme na procenta, aby bylo zřejmé, jaké procento respondentů vyjádřilo určité akci podporu.

Celostátní akce pro veřejnost

Ano

%

Týden knihoven, plakáty, záložky

54

95

Noc s Andersenem

53

93

Březen měsíc čtenářů, plakáty,
záložky

51

89

Knížka pro prvňáčka

48

84

Den dětské knihy, plakáty

35

61

Čtenář roku

32

56

Noc literatury

27

47

Maraton čtení

22

39

Knihovnický happening

21

37

Velké říjnové společné čtení

14

25

Slovní vyjádření a hodnocení

U každé akce (podpořené i nepodpořené) bylo možné uvést svou poznámku, názor, námět, jak akci změnit, vylepšit apod. Uvádíme všechna hodnocení bez korektur.

Týden knihoven

 • Plakáty a záložky - nevím, jaký mají dopad. Spíš by to chtělo nějakou reklamu, ale to je asi drahé.

 • Tradiční veřejností uznávaná a oceňovaná akce

 • Má podpora je rezervovaná

 • Plakáty elektronicky

 • Vlajková loď

 • Lépe mediálně využít

 • Ne plakáty

 • Snížit počet vytištěných plakátů, dát k dispozici elektronickou verzi ke stažení, je požadován menší formát!

 • Plakát elektronicky - jiná forma propagace (média)

Noc s Andersenem

 • Na organizace nám přispívá i grant města

 • Méně plakátů a záložek

 • Tradiční veřejností uznávaná a oceňovaná akce

 • Vlajková loď

 • Lépe mediálně využít

 • Není jen akce knihoven??

 • Snížit náklady

Březen měsíc čtenářů

 • Plakáty menší - velké nám nikdo nechce vylepit. Na plakátu "bílé místo" k nalepení vlastního programu. Menší množství všeho by stačilo.

 • Tradiční veřejností uznávaná a oceňovaná akce, i když bych na její propagaci nedával tolik korun

 • Má podpora je však rezervovaná

 • Plakáty a záložky - nevím, jaký mají dopad. Spíš by to chtělo nějakou reklamu, ale to je asi drahé.

 • Plakáty elektronicky

 • Doporučoval bych tuto akci jako celostátní opustit: pokud to chápeme jako mediální aktivitu, tak není reálné celý měsíc udržet pozornost médií

 • Podpořit akci, ale ne plakáty (naše knihovny je moc nevyužívají)

 • Snížit počet vytištěných plakátů, dát k dispozici elektronickou verzi ke stažení, bez vročení k vícenásobnému využití

 • Plakáty elektronicky, bez záložek - jiná podpora (média)

Knížka pro prvňáčka

 • Rozhodně ano, klidně víc peněz :-)

 • Rozhodně podporovat

 • Vrátit zpět na půdu resortu školství, oni knížky - my čtení

 • I když se účastníme, nemuselo by být

 • Má naši velkou podporu,

 • Akce nás zaujala, i když v ní nepokračujeme

Den dětské knihy

 • Děti fakt žádný plakát nezajímá

 • Tradiční veřejností uznávaná a oceňovaná akce

 • Plakáty elektronicky

 • Nepodporovat jako celostátní aktivitu

 • Plakáty se ale moc nevyužívají, nevím, jak v jiných regionech

 • Nepodporovat finančně

Čtenář roku

 • Ano, ale s větší mediální podporou a pro knihovny s volnějšími pravidly

 • Tohle je hezké marketingově a dělá to lidem největší radost

 • Tato aktivita je dle mého to nejhorší, co SKIP může dělat. Nemám důvěru v kritéria hodnocení čtenáře. Skutečně si myslíte, že je reálné, aby čtenářka roku přečetla 868 knih?!

 • V akci celorepublikově nepokračovat

 • Výrazně obměnit

Noc literatury

 • Může zůstat

Happening

 • V této podobě k ničemu (respektive výlet za přáteli, proč ne, poznání další knihovny a města. Vadí mi, že přitom není žádný odborný program a v říjnu, kdy je nejvíc práce a nejvíc zajímavých seminářů jet někam jen "na výlet" mi nepřipadá ok

 • Obávám se, že kdyby se tato podpora zrušila a účastníci by místo 200 Kč měli dát 400, tak by nepřijeli :-(

 • Střídat kraje

 • Dokážu oželet

 • Konat pouze v případě, pokud se toho ujme konkrétní knihovna

 • Akce má malý dosah

 • Střídání krajů, snížit podporu z centra (10 000) nebo najít sponzora - spojit s propagací i jeho

Maraton čtení

 • Pouze z jiných zdrojů, ne SKIP

 • Parádní (hlavně se podpoří kvalitní autoři) i  kdyby nic jiného nebylo, tak Maraton čtení a Knížka pro prvňáčka

 • Jiné zdroje raději využít jinak.

 • Podporovat pouze v případě, pokud máme sponzora

 • Akci na podporu čtení - jednu celostátní

Velké říjnové čtení

 • VŘSČ se už nedělá tak jako dřív - možná ukončit

Obecná vyjádření k anketě

 • Když jsem všechny ty akce procházela, zdálo se mi, že každá z nich je nějak potřebná a že přinejmenším morální podporu ze strany SKIP si určitě zaslouží. Problém vidím spíš v tom, že se do akcí zapojuje stále ten stejný okruh knihoven, stále stejní lidé.

 • Když to tak čtu, tak se mi žádná z akcí nezdá zbytečná, některé bych možná našla, ale jejich financování je tak mizivé, takže to nestojí za řeč a protože to neděláme my, neznamená, že je k ničemu. Jiní se v ní třeba našli.

 • Mnohé akce jsou finančně zcela nenáročné, takže by si člověk řekl - ano, dělejme to, však nás to nic nestojí. V tom je ale právě ta potíž, že ta vaše (naše) dobrovolná práce se pak rozplizne do "levných" okrajových aktivit a není síla se věnovat podstatným věcem.

Na závěr

Výsledky ankety stejně jako následná diskuze na jednání výkonného výboru 11. 6. 2015 ukázaly značnou nejednotnost názorů. Pokud hodnotíme jenom kvantitativní výsledky, potom jednoznačnou podporu získal Týden knihoven (95 %) a Noc s Andersenem (93 %). S mírným odstupem potom následuje Březen měsíc čtenářů (89 %) a Knížka pro prvňáčka (84 %). U ostatních akcí se podpora pohybuje v rozmezí 25 až 50 %.

Při podrobnější analýze slovních vyjádření můžeme být někdy na rozpacích. Klasickým případem může být názor na vydávání plakátů a záložek. Byly doby, kdy SKIP na žádnou ze svých akcí nevytvářel speciální propagační pomůcky typu plakát nebo záložka. V určité době se rozhodlo, že největší a nejznámější akce pro veřejnost by měly mít svůj plakát, aby každá knihovna mohla sdělit své komunitě, že se koná nějaká zvláštní akce. Nyní se objevují názory, že plakáty jsou zbytečné. Velmi pochybné jsou náměty, aby plakáty byly vydávány elektronicky. Kuriózní na tom totiž je, že plakáty stejně jako záložky jsou vždy k dispozici nejen v tištěné podobě, ale také v elektronické. Každý může elektronickou verzi volně využít, může si ji upravit, zvětšit nebo zmenšit. Na druhé straně platí, že ne každá knihovna má k dispozici takovou techniku, aby si plakát vytiskla z elektronické předlohy. Jestliže například k Týdnu knihoven nebudeme vytvářet plakáty a záložky, jakým způsobem jakými komunikačními kanály budeme veřejnost informovat? Knihovny nikdy nebudou mít možnost zaplatit si desítky či stovky billboardů, nemohou si koupit reklamní čas v televizi apod.

Po dlouhé a dost urputné diskuzi přijal výkonný výbor zatím tyto závěry a doporučení:

 • V budoucnu bude největší pozornost, úsilí i financování zaměřeno na medializaci Týdne knihoven a Noci s Andersenem. Na tyto aktivity soustředí pozornost nejen VV SKIP, ale i regiony, odborné sekce a kluby.

 • Před výzvou na projekty pro rok 2016 stanoví předsednictvo priority financování.

 • SKIP bude aktivně spolupracovat na připravované Koncepci celoživotního vzdělávání a své vzdělávací aktivity bude podporovat a realizovat v souladu s touto Koncepcí.

 • SKIP bude spolupracovat s pracovní skupinou Priorita 19 Koncepce rozvoje knihoven, která se zabývá tématem zlepšení mediálního obrazu knihoven a PR knihoven.

 • Regiony a sekce SKIP využijí výsledky ankety při plánování svých aktivit.

Vít Richter

RSS
    SKIP