2


2015

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Středočeský region

Skipování

Dagmar Strbíková

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se v Národní knihovně opět uskutečnilo setkání členů středočeské organizace SKIP tzv. SKIPOVÁNÍ. Letos to byl již 4. ročník. Kromě odborného programu se uskutečnila i malá valná hromada, která měla za úkol volbu názvu organizace SKIP a budoucí právní formy regionálních složek. Dále byl podán návrh na změnu váhy hlasů kolektivních členů podle počtu zaměstnanců. Proto nás navštívil předseda SKIP Roman Giebisch, aby nám jednotlivá témata a jejich případná úskalí přiblížil. Než jsme přistoupili k hlasování, proběhla o jednotlivých bodech společná diskuse.

Během sčítání hlasů členkami volební komise byla návštěvníkům přednesena Zpráva o činnosti za rok 2014. Zprávu přednesla předsedkyně SKIP02 Lada Schovánková. Přednesení Zprávy o hospodaření za rok 2014 se ujala Michaela Baštecká, předsedkyně Středočeského Klubka. I zde se vyskytly určité body a témata, která jsme společně probírali.Dopolední program ukončila svojí prezentací Naďa Čížková z Knihovny Jana Drdy v Příbrami s názvem Jan Drda jak ho možná neznáte. Paní Čížková velmi příjemným a živým způsobem přiblížila osobní život Jana Drdy, jeho dětství a rodinné zázemí, stejně tak i politické názory a následné politické problémy, s kterými se potýkal. Tato přednáška byla příjemným zpestřením odborného programu a i jakýmsi návratem ke kořenům, k autorům a jejich literárnímu odkazu.

Druhá část programu byla zahájena slavnostním předáním ocenění Papilio bibliotecalis, které bylo uděleno paní Jiřině Soukupové z Knihovny Jana Drdy v Příbrami za dlouhodobou přínosnou činnost v oboru. Obdržela keramického motýlka, který byl vyroben členem Klubu tvořivých knihovníků.

Odborný program vyvrcholil přednáškou Vojty Vojtíška z Městské knihovny v Praze na téma E-knihy do knihoven. Zabývali jsme se jak otázkou digitalizace a zveřejnění autorského díla, či vytvoření e-knihy, tak i případného využití knihovnami projektu E-knihovna vytvořeného Městskou knihovnou v Praze..

Projekt byl realizován s finanční podporou MK ČR, SKIP ČR a Skanska..

Ústecký region

Jen stručně

Alžběta Tománková

V letošním roce jsme se sešli na pravidelné schůzi našeho regionu. Setkání proběhlo 16. dubna, tentokrát v Regionální knihovně v Teplicích. Zabývali jsme se plánem činnosti na letošní rok, projednávali jsme návrh nových stanov, součástí programu byla také prohlídka knihovny.

V úterý 12. května se sešlo v Městské knihovně v Lovosicích regionální klubko. Setkání zahájila paní Miloslava Najmanová z knihovny Slaný přednáškou o činnosti čtenářských klubů. Krom prezentace připravila i zajímavé ukázky ze setkání klubů, praktické rady k práci s dětmi a předvedla i pomůcky k některým lekcím. Potom si všichni prohlédli krásně zrekonstruovanou vilu, ve které knihovna od loňského roku sídlí.

Květen jsme zakončili návštěvou knižního veletrhu Svět knihy 2015, na který SKIP 06 již tradičně pro své členy zajišťuje vstupenky.

Fotografie jsou z Regionální knihovny v Teplicích, fotografoval pan Miroslav Bláha.

Plzeňský region

Jen stručně

Hana Hendrychová

Zahájili jsme společnou exkurzí v nově otevřené Univerzitní knihovně Západočeské univerzity v Plzni. Pro velký zájem ze strany knihovníků musel být vypsán ještě jeden termín. Ředitelka knihovny dr. Faitová nás seznámila s průběhem přístavby nového křídla budovy a se službami, které knihovna v atraktivních prostorách studentům nabízí. Zejména jde o místa pro individuální studium nebo týmové studovny. Byl rozšířen volný výběr knih a pamatuje se i na relaxační zónu a malou útulnou kavárnu.

Mimořádná valná hromada SKIP 04 se uskutečnila 14. 4. 2015. Probrali jsme navrhované změny ve stanovách organizace a zdaleka jsme nebyli v názorech jednotní, což se projevilo i ve výsledcích hlasování. Květinami a diplomem jsme poděkovali 3 navrženým kolegům za jejich dlouholetou práce ve prospěch veřejného knihovnictví Plzeňského kraje, oceněným blahopřáli rovněž zástupci Plzeňského kraje a krajské knihovny. Závěr akce patřil přednášce PhDr. Jiřího Staňka o osobnosti spisovatele Jana Drdy.

 Společně jsme se zúčastnili knižního veletrhu Svět knihy a nyní je před námi již 19. ročník literárně-vlastivědného semináře Literární Šumava 2015, tentokrát pod názvem Zmizelá Šumava, místem setkání je pro tento rok Sušice. Na podzim se společně chystáme do knihoven ve středních Čechách.

Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Jarní setkání Klubka SKIP 10

Mgr. Marika Zadembská

Ve středu 22. dubna se uskutečnilo další setkání "klubkařů" Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Tentokrát nás hostili kolegové a kolegyně knihovny Petra Bezruče v Opavě. Počet účastníků byl nižší, než obvykle a to z důvodu specifického programu, viz. níže. Zúčastnilo se 37 knihovnic.

Hlavní host jarního setkání byla výtvarnice Alenu Zupková, která učí na Základní umělecké škole v Hájích u Opavy. Byla nám doporučena paní ředitelkou knihovny Zuzanou Bornovou, a jak se ukázalo, volba to byla opravdu dobrá!

Během dopoledne si účastnice vyzkoušely několik výtvarných metod s různými materiály. Jednalo se o netradiční zadání i netradiční způsoby práce, než na jaké jsme zvyklí z klasických základních škol a klasických výtvarných dílniček, které často v knihovnách probíhají. Velmi oceňuji, že aktivity, která si pro knihovnice připravila, byly často nějakým způsobem propojeny se slovy, knihou, ilustracemi a uměním. I podle reakcí účastníků i podle sebe mohu soudit, že tento výtvarný workshop byl velice inspirativní, vydařený a všichni ho využijeme ve svých knihovnách! Tolik pozitivních ohlasů jsem na setkání Klubka už dlouho neměla.

V druhé části programu nám byla představena činnost knihovny pro děti a účastníci absolvovali zajímavou prohlídku budovy knihovny i se všemi historickými reáliemi. Poutavé vyprávění všechny zaujalo.

Děkujeme všem knihovníkům z Knihovny Petra Bezruče v Opavě za milé přijetí a pohostinné prostředí.

Pražský region

Seminář Jak se neztratit v předcích

Linda Jansová

Pražská organizace SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a za finanční podpory z  Ministerstva kultury ČR (konkrétně z programu Knihovna 21. století) uspořádala seminář Jak se neztratit v předcích. Seminář vedla kol. Věra Khásová, která je knihovnicí na VŠCHT Praha (aktuálně na rodičovské dovolené).

Pozornost byla věnována mj. vyhledávání údajů v matrikách, postupům při zpracování rodokmenu, vyhledávání předků v zahraničí, ale například i softwarovým nástrojům použitelným pro zpracování získaných dat. Podstatnou částí semináře se stalo společné dohledávání konkrétních předků, které zároveň posloužilo k představení dalších typů informačních zdrojů užitečných pro ty, kteří se rozhodli pátrat po vlastních předcích, např. školních výkazů, gruntovních knih či kronik obcí.

Tento seminář, jehož se zúčastnilo 30 zájemců o genealogii, navázal na dvě odborné akce týkající se pátrání po předcích, které pražská organizace SKIP uspořádala v letech 2012 a 2013 (jednalo se o přednášky Letem světem genealogií a Luštění matričních záznamů).

Další podrobnosti o semináři Jak se neztratit v předcích (mj. odkaz na prezentaci a na fotodokumentaci) jsou k dispozici na adrese http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/jak-se-neztratit-v-predcich.

Region Velká Morava

Čestný titul Velkomoravský knihovník udělen již pošesté

Ve středu 8. dubna 2015 obdrželo na kolegiu SKIP Velká Morava dalších šest kolegů prestižní regionální ocenění Velkomoravský knihovník. Poprvé byl tento titul udělen v roce 2007, kdy došlo ke změně názvu regionální organizace SKIP 09 na Velká Morava. Spolu s letošními oceněnými je v našem regionu již 21 Velkomoravských knihovníků, mezi nimiž nechybí taková jména jako bývalá ředitelka Městské knihovny ve Znojmě Mgr. Marie Kratochvilová, bývalý ředitel Moravské zemské knihovny v Brně doc. Jaromír Kubíček nebo bývalý ředitel Městské knihovny v Prostějově PhDr. Miloš Kvapil.

V letošním roce obdrželi čestný titul Velkomoravský knihovník tyto naše kolegyně a kolegové.

  • Zoja Chodurová, Místní knihovna Babice

Dlouholetá členka SKIP, pracuje v sekci veřejných knihoven SKIP.

Knihovna pod jejím vedením realizuje již od roku 1983 řadu činností zaměřených především na děti. Pod jejím vedením získala v roce 2004 knihovna Diplom za vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice roku 2004 Zlínského kraje a Ocenění za rozvoj knihovnických služeb v soutěži Knihovna roku 2004.

  • Dagmar Marušincová, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Počátky profesní dráhy paní Marušincové jsou spojeny s okresní knihovnou v Trnavě. Po mateřské dovolené začala pracovat jako knihovnice v Okresní knihovně ve Vyškově, nyní Knihovně Karla Dvořáčka. Od roku 2003 zde vykonává funkci vedoucí služeb. Je dlouholetou členkou SKIP. Několik let působila jako komisařka v soutěži Vesnice roku. Od roku 2006 pracovala jako členka revizní komise Regionu 09 Velká Morava, v současnosti jako její předsedkyně.

  • Milada Miklíková, Městská knihovna v Břeclavi

V roce 1991 byla jmenována vedoucí oddělení půjčoven. Roku 1998 byla jmenována vedoucí útvaru knihovnických služeb a od roku 2002 vykonává funkci zástupkyně ředitele. V letech 1995 - 2005 měla významný podíl na automatizaci a internetizaci knihovnických procesů a také na vzdělávání svých kolegyň v informačních technologiích. Dlouhá léta působí ve funkci předsedkyně odborové organizace knihovny.

  • PaedDr. Vladislav Raška, ředitel Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov

Dr. Vladislav Raška patří v knihovnickém prostředí mezi uznávané osobnosti především pro neutuchající úsilí, díky němuž se mu podařilo ve Vyškově vybudovat prosperující knihovnu, která patří nejen mezi elitu veřejných knihoven Jihomoravského kraje, ale svým postavením a úspěchy snese srovnání s ostatními veřejnými knihovnami v České republice.

Zasloužil se o vybudování Knihovny Karla Dvořáčka v současných prostorách a o velmi zdařilou rekonstrukci interiérů včetně toho, že knihovna byla v roce 1993 jako první v České republice plně automatizovaná. Jeho zásluhou byla knihovna 31. 10. 1992 přejmenována na Knihovnu Karla Dvořáčka - po nejvýznamnějším beletristovi regionu. Dr. Raška publikuje v odborném i regionálním tisku. Je autorem bibliografií o Karlu Dvořáčkovi, Miloši Zapletalovi, E.T.Setonovi a zejména publikace 110 let veřejné knihovny ve Vyškově. Zásluhou dr. Rašky se podařilo shromáždit veškeré vydané dílo moravského katolického kněze, orientalisty, cestovatele, etnografa a spisovatele dr. Aloise Musila. Od roku 1994 je aktivním členem SKIP. V roce 2007 se zasloužil se o udělování ocenění Velkomoravský knihovník. Na celostátní úrovni působí dlouhá léta ve funkci člena výkonného výboru. Současně je členem Regionálního výboru SKIP - Velká Morava. Vladislav Raška patří k oblíbeným a vyhledávaným kolegům. Je knihovnickou osobností, která si právem získala za svoje mnohaleté aktivní působení v oboru respekt a vážnost.

  • Jitka Ševčíková, Lékařská knihovna Nemocnice Blansko

Po studiu knihovnické školy nastoupila do Okresní knihovny v Blansku jako knihovnice pro obce okresu Blansko. V období své profesní činnosti usilovala o propagaci regionů Blansko a Boskovice. Jako okresní metodička pomáhala neprofesionálním knihovníkům v malých obcích s péčí o fondy, získávala je pro práci se čtenáři, radila jim, jaké aktivity má knihovna organizovat. Jednala se zřizovateli a snažila se pro každou knihovnu získat podporu obce, finanční prostředky na fond a dobré podmínky pro činnost. Již v období své aktivní práce ředitelky blanenské knihovny začala od roku 1994 pracovat v Lékařské knihovně Nemocnice Blansko. Díky jejímu úsilí se podařilo zajistit repliku praporu Čtenářského a pěveckého spolku Rastislav, který je vystaven v Městské knihovně Blansko a nahradil originál od Josefa Mánesa. Podílela se na přípravě a zpracování několika knih o historii Městské knihovny Blansko, o veřejném knihovnictví regionu a o historii léčitelství.

  • Anna Valášková, Obecní knihovna Kuželov, okres Hodonín

Profesní dráha paní Valáškové byla od počátku spojena s knihovnou ve Velké nad Veličkou. V roce 1973 přešla knihovna pod Okresní knihovnu Hodonín a zároveň fungovala jako středisková knihovna pro sedm napojených knihoven na Horňácku. Pod vedením paní Valáškové se zvýšila úroveň těchto knihoven a rozšířila se spolupráce se školami. Od roku

2001 je knihovna automatizovaná. Úzká spolupráce s obcí na folklórních akcích, např. na Horňáckých slavnostech. V knihovně pracovala paní Valášková až do odchodu do důchodu v roce 2008. Od roku 1970 působí v neprofesionální knihovně v Kuželově. Od roku 1991 je členkou SKIP. V roce 2014 získala ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje.

Poznámka:
Zprávy z dalších regionů a ze sekcí a klubů najdete ve 3. čísle Bulletin SKIP.

RSS
      SKIP