1

2015

 

Informační servis

Koncepce rozvoje knihoven a její plnění v roce 2014

Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 tvoří celkem 21 priorit v šesti tematických okruzích. Jak probíhalo jejich plnění v uplynulém roce? Přečtěte si více v krátkém shrnutí.

Projekt Národní digitální knihovna se blíží k úspěšnému závěru. Národní knihovna ČR coby realizátor projektu plánuje pokračovat v dalším rozvoji systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat, vývoji nástrojů na zpřístupnění výsledků digitalizace a intenzivnější spolupráci s krajskými a specializovanými knihovnami (priorita č. 1). Odevzdávání povinného "výtisku" elektronických publikací (tzv. born digital dokumentů) bude předmětem novely knihovního zákona, která by měla být projednávána v druhém čtvrtletí roku 2015 (priorita č. 3).

Přístup ke zdrojům a službám knihoven by měl přehledně a komfortně poskytnout zejména připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz. Pilotní projekt v roce 2015 připraví Moravská zemská knihovna v Brně, souběžně budou probíhat práce na uživatelských scénářích portálu (priorita č. 6 a 19).

Rovný přístupVzdělávání a čtenářská gramotnost (priority č. 9-12) byly během uplynulého roku podpořeny na různých úrovních, např. účelovými dotacemi na nákup zahraniční literatury či zprostředkováním multilicence pro přístup k vybraným elektronickým informačním zdrojům. Principy poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byly zahrnuty mj. do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Rovnému přístupu ke službám knihoven (priorita č. 13) byla zasvěcena příprava standardu Handicap Friendly, díky kterému budou české knihovny moci dokázat, že jsou v maximální možné míře přístupné osobám se specifickými potřebami. Standard se na konci roku 2014 dočkal vydání pod názvem Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. Příručka představuje celkem pět metodik pro práci s uživateli se specifickými potřebami. Univerzální metodiku, platnou pro všechny typy postižení, doplňují čtyři metodiky zaměřené na konkrétní typ hendikepu (zrakové, sluchové, tělesné nebo mentální postižení. Příručka mimo jiné přináší výsledky průzkumu dostupnosti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami, kterého se zúčastnilo 625 knihoven. Metodiky standardu Handicap Friendly připravila k vydání Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP pod vedením Evy Cerniňákové a Heleny Hubatkové Selucké.

"Počet potenciálních uživatelů se specifickými potřebami není zanedbatelný. Ze statistických šetření vyplývá, že každý desátý člověk v České republice má nějaké postižení. Potřeba dostupnosti služeb se však zdaleka netýká jen lidí s postižením, ale také příslušníků jazykových či národnostních menšin, lidí se zdravotními omezeními či psychickými poruchami, lidí sociálně znevýhodněných, seniorů, aj."

Marketing služeb nerovná se pouze propagace, může to být kupříkladu schopnost zhodnotit, jakou mírou se služby knihoven vyplatí svým uživatelům i zřizovatelům. K tomuto účelu byly v minulém roce vydány publikace Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven) a praktická příručka Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit (priorita č. 17). V uplynulém roce dále započala příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich službách pro širokou veřejnost (priorita č. 19).

Knihovny.cz

V oblasti rozvoje lidských zdrojů se nyní pracuje na Koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, ke které bude připraven průzkum zjišťující názory managementu knihoven na míru významnosti celoživotního vzdělávání zaměstnanců-knihovníků (priorita č. 20). Podpora dobrovolnické práce v knihovnách (priorita č. 21) byla zahrnuta přímo do podmínek dotačního programu Knihovna 21. století.

Většina projektů naplňujících Koncepci rozvoje knihoven byla podpořena účelovými dotacemi z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury ČR. Příprava nové koncepce rozvoje knihoven na období 2016-2020 by měla dle zápisu z 33. zasedání Ústřední knihovnické rady započít na jaře 2015.

Podrobnější informace o plnění dílčích priorit Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 naleznete na webu Ústřední knihovnické rady ČR http://ukr.knihovna.cz/ nebo na informačním webu pracovní skupiny Priorita 19 http://koncepce.knihovna.cz/.

Pavlína Lonská

 

RSS
    SKIP