1


2015

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Liberecký region

LETEM SVĚTEM s libereckým SKIPem

Dana Kroulíková

Liberecký SKIP nezahálí a společné exkurze či studijní cesty patřily v roce 2014 k tradičním aktivitám našeho profesního spolku. V roce 2014 jsme podnikli kromě zájezdu na Knižní veletrh do Prahy i studijní cestu po nových knihovnách Ústeckého kraje - tady jsme navštívili krásnou a vzdělávacími aktivitami nabitou městskou knihovnu v Děčíně a zcela novou univerzitní knihovnu UJEP v Ústí nad Labem. Po odborném programu nám zbyla chvíle i na návštěvu a malé občerstvení na výletním zámečku Větruše, odkud je krásný výhled na Ústí nad Labem. K podobným aktivitám náležela i naše literární vycházka, kterou jsme pojali trochu netradičně, ale zcela v souladu s tematickým zaměřením loňského Týdne knihoven. Naši vycházku jsme nasměrovali do Galerie Lázně a knihovny Severočeského muzea v Liberci. Oblastní galerie v Liberci se totiž přestěhovala do unikátních, zcela nově zrekonstruovaných bývalých libereckých lázní, jejichž součástí je i Knihovna Oblastní galerie. Cílem této vycházky byla i knihovna Severočeského muzea, které se nachází v těsné blízkosti galerie. Program vycházky byl tedy připraven k příležitosti 18. ročníku Týdne knihoven, jehož aktuální ročník byl věnován především knihovnám českých muzeí, měl posloužit prezentaci rozsáhlých fondů a jedinečných služeb muzejních knihoven. V knihovně Severočeského muzea jsme získali informace o historii knihovny a její činnosti v současné době i o výstavě na téma Velká válka připravené z fondu knihovny k Týdnu knihoven 2014. V loňském roce jsme také (poprvé) připravili a knihovnické veřejnosti nabídli seminář Senioři v knihovně - knihovny seniorům, který uspořádal RV SKIP Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 27. května 2014 a jehož se zúčastnilo na 70 kolegů/kolegyň nejen z Liberecka. Velmi kvalitní program byl věnován jednak teoretickým otázkám a souvislostem dané oblasti, jednak velmi praktickým radám, doporučením a tipům, jaké aktivity v knihovnách pro seniory rozvíjet. Seminář byl skutečně mimořádně úspěšný, s velmi kladnými ohlasem a s odstupem času i víme, že díky tomuto setkání se v knihovnách nastartovala řada projektů a aktivit pro seniory. Dokonce 3 další knihovny z kraje se rozhodly pro vstup do projektu VU3V a studium seniorů v nich již běží. A konečně, na podzim jsme se soustředili na přípravu poslední naší velké akce, kterou bylo uspořádání tradiční konference - Setkání knihovníků Libereckého kraje. Touto akcí oslovujeme nejen členy naší regionální organizace, ale zveme na ni všechny knihovníky kraje. Chceme tak zviditelnit a připomenout poslání a význam SKIPu i v obecné rovině. Program se snažíme připravit jako atraktivní, odborný, ale zároveň jako příjemné společenské setkání, které kromě odborných témat přinese i příjemné zážitky a inspiraci. Letošní odborný program zajistil PhDr. Vít Richter, který svou prezentací Perspektivy a trendy oboru knihovnictví předložil posluchačům řadu podnětů, doporučení i zamyšlení a výrazně zaujal i hosty z obecních a městských úřadů, kteří se našeho setkání rovněž účastnili. Vyvrcholením konference - Setkání knihovníků Libereckého kraje a koneckonců celoroční práce naší regionální organizace bylo vyhlášení a následné udělení Ceny Knihovník/Knihovnice roku, letos opět pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hany Maierové. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. Zajímavostí je jistě i ta skutečnost, že tradiční "skipovou" akci Setkání knihovníků Libereckého kraje využil i Liberecký kraj, který ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci uděloval ceny pro Nejlepší knihovny Libereckého kraje. Z každého okresu Libereckého kraje byla v souladu s pravidly soutěže vybrána vítězná knihovna, která obdržela diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč.

Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Co plánujeme v regionu SKIP 10 v roce 2015

Zuzana Bornová

Činnost našich členských knihoven v obou krajích je velmi pestrá. I v roce 2015 chceme využít finanční podpory VV SKIP při přípravě akcí s výrazně větším rozsahem, které osloví komunitu knihovníků z obou krajů i České republiky. Za regionální výbor jsme podali 6 projektů s požadavkem na dotaci ve výši 70 000 Kč. Z této finanční dotace podpoříme Jarní a Podzimní setkání KLUBKA, semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení III a Současná literatura pro děti III. Jedná se tedy o osvědčené a navazující ročníky již dříve konaných seminářů. Nově pro rok 2015 připravujeme seminář Regionální literatura a Nové možnosti komunitních knihoven. Náš region 10 bude také hostitelem Republikového setkání seniorů v Olomouci. Finančně chceme také podpořit 4. ročník soutěžní přehlídky OknA. Téma letošní přehlídky je "První a druhá světová válka v literatuře pro děti a mládež". Věříme, že se podaří všechny plánované projekty finančně podpořit.

Z vlastních prostředků SKIP10 jsme podpořili kulturní a vzdělávací projekty našich členských knihoven. Na letošním prvním výboru bylo rozhodnuto o finanční podpoře projektů 7 členských knihoven v celkové výši 10 300 Kč. 8. dubna se uskuteční Regionální valná hromada v Opavě, kde musíme členskou základnu seznámit se změnami, které pro náš spolek přinesl nový občanský zákoník. Hlavním bodem programu bude změna stanov. V únoru obdrží knihovny pozvánku na tradiční zájezd. Cílem letošního zájezdu je Broumovsko. Zájezdy se nám nedaří naplnit vždy podle našich představ, ale věříme, že se naši členové letos zúčastní v hojném počtu.

V srpnu bude Region SKIP10 hostitelem republikového setkání seniorů v Olomouci. Pokud se na podzim otevře nová univerzitní knihovna v Opavě, uskuteční se v nových prostorách i setkání seniorů obou našich krajů.

Členové RV SKIP10 budou tradičně zastoupeni také v hodnotitelských komisích Vesnice roku. Rok 2015 bude opravdu rušný a organizačně náročný. Ve druhém pololetí bychom se rádi zaměřili ve spolupráci se Slezskou univerzitou na přípravu a organizační zabezpečení konference Kniha v 21. století, která by se měla konat na počátku února 2016.

Klasickou závěrečnou tečkou za letošním rokem bude Den knihovníků v Českém Těšíně 25. 11. 2015. Tam proběhne vyhodnocení Knihovníka/ce MS a Olomouckého kraje 2015 a zbude i prostor pro tradiční zhodnocení práce za rok 2015.

Region Východní Čechy

Co nového v jarním SKIP

Kateřina Hubertová

RV SKIP 08 Východní Čechy připravil i na rok 2015 pro své ovečky pestrý program. Vyjmenujme alespoň akce, které proběhnou v první části roku. Hned v únoru se v sále Knihovny města Hradce Králové mohou sejít knihovničtí senioři tří krajů, aby se seznámili s plány regionálního klubu seniorů. A tří krajů proto, že působnost SKIP 08 je právě přes 3 kraje: Kraj Královéhradecký, Kraj Pardubický a část Kraje Vysočina.

V březnu bude Městská knihovna Nové Město nad Metují hostit regionální valnou hromadu SKIP 08. Mimo obvyklý valně hromadní program budou projednávány otázky stanov SKIP ČR plynoucí z nového Občanského zákoníku. A jako ta příjemnější část programu proběhne přednáška O češtině s lektorem Mgr. Janem Táborským.

V květnu SKIP 08 společně s Knihovnou města Hradce Králové pořádá seminář Duševní zdraví. Akce je připravována s kolegy ze Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR.

Nezahálí ani dětská sekce - Klubko SKIP 08. V únoru se členky Klubka zúčastní semináře biblioterapie. V březnu spouští Klubko soutěž pro děti My všichni jsme Východočeši. Vyvrcholení soutěže proběhne v květnu za účasti soutěžních družstev dětí celého regionu.

O všech akcích chystaných i proběhlých najdete informace na webu SKIP 08 http://skip.knihovnahk.cz/ .

Region Střední Čechy

Plán 2015

Dagmar Strbíková

O našem putování po polských knihovnách jste si mohli přečíst v minulém čísle Bulletinu. Náš výbor se sešel ještě v prosinci, abychom domluvili plánované akce na letošní rok. Opět chystáme v letošním roce několik akcí:

Skipování, zde jsme museli upravit název a přesunout termín konání, protože jsme na tuto akcí žádali o grant a bohužel komise rozhoduje až v pozdějším termínu. Proto jsme i termín našeho Skipování přesunuli až na duben. Na Skipování opět předáme "našeho motýlka" - Papilia, což je ocenění některé z všestranných knihovnic.

 Mimo žádosti o dotaci na Skipování jsme podali ještě další 4 za nás a naše Klubka.

Jarní putování - v měsíci květnu se již tradičně vypravíme po knihovnách našeho kraje, tentokrát to bude knihovna v Čáslavi a ve Zruči nad Sázavou.

O našich akcích v knihovnách v březnu dodáme informace do příštího čísla.

Region Ústecko

Leden proběhl tradičně ve znamení statistik, výkazů a hlášení. Nyní se knihovny připravují na Březen, měsíc čtenářů, na Čtenáře roku 2015, a v neposlední řadě i na nová katalogizační pravidla. Chystáme také regionální členskou schůzi, přesný termín zatím ještě nebyl stanoven.

RSS
    SKIP