1


2015

 

Atlas

CDHDostavba depozitáře Národní knihovny skončila?

S náměstkem ředitele Národní knihovny PhDr. Hanušem Hemolou hovoří Ladislav Kurka.

Představte nám stručně nový objekt v CDH

Starý objekt v Hostivaři, tzv. CDH - Centrální depozitář Hostivař vznikl rekonstrukcí a dostavbou původních hal podniku Výstavnictví, byl otevřen v lednu 1996 a vedle soustředění sbírek knihovny, které byly dosud uloženy v mimopražských depozitářích, vytvořil plnohodnotné zázemí pro pracoviště ochrany, restaurování a reformátování (tehdy mikrofilmovací program) fondů, správu zde uložených fondů, knihaře a přípravu a vydávání publikací. Součástí byla rovněž studovna pro zde uložené konzervační fondy. Již v této době v CDH byly umístěny 2/3 sbírek knihovny a pracovalo zde 20% pracovníků. Na základě změněné strategie řešení prostorových podmínek knihovny (nebyla politická vůle umožnit knihovně realizovat novou budovu na Letné) bylo definitivně v roce 2010 rozhodnuto o dostavbě CDH. Byla připravena studie na modulární dostavbu CDH ve dvou etapách a vyprojektována 1. etapa dostavby, která byla zrealizována do konce roku 2012. V roce 2013 byl zahájen zkušební provoz bez pracovníků a fondů. Postupně od poloviny roku 2013 byl objekt zaplňován sbírkami. V březnu 2014 byl oficiálně představen veřejnosti a v průběhu dubna zde byla zprovozněna vnitřní pracoviště knihovny, např. linka zpracování fondů, digitalizační linka, nová studovna a další.

CDHKdo se podílel na této akci?

Úvodní studii dostavby CDH a projekt 1. etapy dostavby připravila ATREA spol. s r.o., generálním dodavatelem stavby byla společnost Metrostav a.s. Interiéry realizovalo Dřevozpracující výrobní družstvo z Jaroměřic nad Rokytnou podle návrhů ateliéru Ultramarine s.r.o.

Jakou úlohu zde hráli památkáři?

Žádnou, objekt se nenachází v památkově chráněném území a není památkově chráněn.

Jak dlouho stavba trvala a skončila už?

Stavba byla realizována v průběhu roku 2011 až 2012, v průběhu roku 2013 při zkušebním provozu byly vyřizovány reklamace, další drobnější reklamační řízení probíhají již za plného provozu v průběhu roku 2014.

CDHObjevily se na stavbě nějaké novinky?

Skladovací části objektu jsou vybaveny stabilním hasicím zařízením - viz. obrázek vpravo, jehož účelem je uhašení požáru zjištěného automatickými hlásiči požáru, ve stádiu jeho vzniku. Hasícím médiem je plyn - čistý dusík, který při požárním poplachu vyplní všechny chráněné úseky a zabrání jakékoliv formě hoření. Princip hašení je založen na vytěsnění kyslíku z chráněných prostor pod hodnotu cca 15%, kdy začíná docházet k zastavení chemické reakce hoření - okysličování.

Jaký článek představuje 1. etapa dostavby CDH v probíhajících stavebně investičních akcích NK?

Jedná se formálně o 1. etapu dvouetapové dostavby CDH. Nyní by měla následovat generální rekonstrukce původního objektu CDH a na to by měla navázat 2. etapa dostavby CDH, pravděpodobně v letech 2017 až 18. Souběžně probíhá etapizovaná revitalizace Klementina. Dokončená je 1. etapa, před dokončením je 1. fáze 2. etapy a od léta 2014 se rozběhly souběžně práce na 2. fázi 2. etapy. Pod vlivem nových skutečností, které odhaluje s revitalizací souběžný archeologický průzkum, aktuálně modifikujeme naše představy o knihovně v Klementinu, to se týká 3. etapy, která zasáhne vlastní jádro knihovny - Halu služeb, Všeobecnou studovnu a další, našimi uživateli nejvíce navštěvované prostory. S největší pravděpodobností bude tato etapa nejrozsáhlejší a nejnáročnější částí, která velmi podstatně bude ovlivňovat působení knihovny na veřejnost a její otevřenost.

A máte pro nás ještě nějaký doplněk nebo žhavou novinku?

CDHNa poslední poradě vedení jsme rozhodli, že Centrální depozitář v Hostivaři je jako název již minulostí a napříště budeme oficiálně používat pouze Národní knihovna ČR, Hostivař a vedle toho samozřejmě Národní knihovna ČR, Klementinum. CDH však pro nás zůstane patrně navždy součástí klementinského jazyka, jako jsou jiné místní názvy v knihovně, třeba traverzák nebo fantovka. A co ještě?? Držte nám palce, budeme to hodně potřebovat.

Dík za rozhovor.

Fotografie E. Hodíková

RSS
    SKIP