3


2014

 

Informační servis

Po uzávěrce - Prohlášení IFLA

Lyonské prohlášení o přístupu k informacím a rozvoji

Lyonské prohlášení ze srpna 2014 bylo sepsáno v angličtině. Znění anglické verze je proto rozhodující.

Spojené národy jednají o nové rozvojové agendě, která má nastoupit po Rozvojových cílech tisíciletí. Agenda bude vodítkem pro všechny země jak postupovat ke zlepšování života lidí a nastíní nový soubor cílů, jichž má být dosaženo během období 2016-2030.

My, nížepodepsaní, věříme, že rostoucí přístup k informacím a znalostem napříč společností, umožněný přístupností informačních a komunikačních technologií (ICT), podporuje udržitelný rozvoj a zlepšuje životy lidí.

Vyzýváme proto členské státy Spojených národů, aby přijaly mezinárodní závazek, že využijí rozvojovou agendu po roce 2015, aby zajistily, aby každý člověk měl přístup k informacím a byl schopen porozumět, využít a sdílet informace, jež jsou nutné k podpoře udržitelného rozvoje a demokratických společností.

Zásady

Udržitelný rozvoj se snaží zajistit dlouhodobou sociálně-ekonomickou prosperitu a blahobyt lidí na celém světě. Schopnost vlád, členů parlamentů, místních úřadů, obcí v místech, občanské společnosti, soukromého sektoru a jednotlivců přijímat informovaná rozhodnutí je podstatná pro jejich dosažení.

V takových souvislostech by právo na informace nabylo transformační potenciál. Přístup k informacím podporuje rozvoj tím, že rozvíjí způsobilost a schopnosti lidí, zejména lidí žijících na okraji společnosti a těch žijících v bídě, aby:

 • uplatňovali svá občanská, politická, sociální a kulturní práva,

 • byli ekonomicky aktivní, produktivní a inovativní,

 • učili se a užívali své nové kvalifikace,

 • obohacovali kulturní identitu a projevy,

 • účastnili se rozhodování a podíleli se na aktivní a angažované občanské společnosti,

 • vytvářeli řešení rozvojových výzev zakotvené v obcích,

 • zajišťovali odpovědnost, transparentnost, kvalitní správu záležitostí, účast a vlastní způsobilost,

 • poměřovali, čeho dosahují veřejná i soukromá sféra v oblasti udržitelného rozvoje.

Prohlášení

V souladu s tím, co je obsaženo v materiálech Panelu na vysoké úrovni o Rozvojové agendě po roce 2015, v konzultacích Rozvojového programu Spojených národů (UNDP) pro období po roce 2015 a ve Zprávě o oblasti soustředěného zájmu Otevřené pracovní skupiny, které všechny konstatovaly klíčovou úlohu přístupu k informacím pro podporu rozvoje, my, nížepodepsaní, uznáváme, že:

 1. Chudoba je mnohorozměrná a pokrok ve vykořeňování chudoby je spojen s udržitelným rozvojem napříč řady oblastí

 2. Udržitelný rozvoj se musí odehrávat v rámci založeném na lidských právech, přičemž

  1. nerovnost je snižována posilováním způsobilosti a schopností, vzděláváním a začleňováním skupin na okraji společnosti, včetně žen, původního obyvatelstva, menšin, migrantů, uprchlíků, osob se zdravotním postižením, starších lidí, dětí a mládeže,

  2. rodová rovnost, společně s plným sociálním, ekonomickým a politickým zapojením, může být významně posílena zvyšováním způsobilosti a schopností žen a dívek prostřednictvím rovného přístupu ke vzdělání,

  3. důstojnost a samostatnost mohou být posíleny zajištění přístupu k zaměstnání a slušné práci pro všechny,

  4. rovný přístup k informacím, svoboda projevu, svoboda spolčování a shromažďování a soukromí jsou podporovány, chráněny a respektovány jako ústřední pro nezávislost jednotlivce,

  5. účast všech na veřejných záležitostech je zajištěna, aby jim umožnila ovládnout změnu potřebnou ke zlepšení jejich života,

 3. Zvýšený přístup k informacím a znalostem, podepřený všeobecnou gramotností, je základním pilířem udržitelného rozvoje. Větší dostupnost kvalitních informací a dat a zapojení obcí do jejich tvorby povede k úplnějšímu, transparentnějšímu přidělování zdrojů.

 4. Zprostředkovatelé informací, jako jsou knihovny, archivy, organizace občanské společnosti (OOS), vedoucí představitelé obcí a média mají dovednosti a zdroje, aby pomohli státní správě, institucím a jednotlivcům komunikovat, organizovat, strukturovat a chápat data, jež jsou z hlediska rozvoje zásadní. Mohou tak činit tak, že:

  1. poskytují informace o základních právech a nárocích, veřejné správě, přírodním prostředí, zdraví, vzdělání, pracovních příležitostech a veřejných výdajích na podporu místních komunit a lidí, aby vedli svůj vlastní rozvoj,

  2. identifikují relevantní a naléhavé potřeby a problémy obyvatel a zaměřují na ně pozornost,

  3. vytvářejí kontakty mezi zainteresovanými stranami napříč regionálními, kulturními a jinými bariérami k usnadnění komunikace a výměně řešení problémů rozvoje, jež mohou být rozvinuty ve větším měřítku v zájmu dosažení většího dopadu,

  4. prostřednictvím činnosti národních knihoven a archivů a dalších veřejných paměťových institucí uchovávají a zajišťují trvalý přístup veřejnosti ke kulturnímu dědictví, dokumentům státní správy a informacím,

  5. poskytují veřejná fóra a prostor pro širší podíl na občanské společnosti a zapojení do rozhodování,

  6. nabízejí výcvik a dovednosti, aby napomohli lidem užívat informace a služby, jež jsou jim nejvíce prospěšné, a porozumět jim.

 5. Dokonalejší infrastruktura informačních a komunikačních technologií (ICT) může být využita k rozšíření komunikace, urychlení poskytování služeb a ke zpřístupnění informací zvláště ve vzdálených obcích. Knihovny a jiní informační zprostředkovatelé mohou využívat ICT, aby překonali rozdíly mezi celostátní politikou a jejím naplňování v místě a zajistili, že přínosy rozvoje zasáhnou všechny obce.

 6. My, nížepodepsaní, proto vyzýváme členské státy Spojených národů, aby uznaly, že přístup k informacím a dovednosti efektivně je využívat jsou zapotřebí pro udržitelný rozvoj, a zajistily, aby tato skutečnost byla zakotvena v rozvojové agendě po roce 2015 tím, že

  1. bude uznáno právo veřejnosti na přístup k informacím a datům, a to při respektování práva na soukromí jednotlivce, 

  2. bude přiznána důležitá úloha místní správy, zprostředkovatelů informací a infrastruktury, jako jsou informační a komunikační technologie (ICT) a otevřený Internet, jako nástrojů uplatnění,

  3. bude přijata politika, standardy a zákonné předpisy k zajištění plynulého zajištění zdrojů, integrity, uchování a poskytování informací státní správou a jejich přístupnosti pro lidi

  4. budou vypracovány cíle a ukazatele, jež umožní měření dopadu přístupu k informacím a datům a podávání zpráv o pokroku ve vztahu k cílům během každého roku ve zprávě Rozvoj a přístup k informacím (Development and Access to Information - DA2I)
RSS
    SKIP