2


2014

 

Informační servis

Z Analýzy mediálního obrazu akce - Březen - měsíc čtenářů

Období: 15. 2. 2014 - 8. 4. 2014

Zpracoval Anopress IT, a. s., P

Klíčové výsledky analýzy

Cílem předkládané mediální analýzy bylo zachycení a kvantifikování mediálního obrazu akce Březen - měsíc čtenářů pořádané SKIP ČR. Mediální publicita dané akce byla sledována v období od 15. 2. 2014 do 8. 4. 2014. V rámci následující mediální analýzy nejsou zahrnuty články vydané v rámci agenturního zpravodajství.

Akce Březen - měsíc čtenářů byla zohledněna celkem v 568 příspěvcích. Nejčastěji o ní média referovala v týdnu od 2. 4. do 8. 4. 2014 (208 příspěvků - z toho 191 příspěvků se týkalo Noci s Andersenem).

Z hlediska zastoupení jednotlivých skupin médií tvořily regionální tituly 62% (354 příspěvků); internetové servery 32% (183 článků), v televizním a rozhlasovém vysílání bylo zveřejněno 14 reportáží (3% příspěvků) a celostátní deníky se na celkovém počtu publikovaných příspěvků podílely 2%, tj. 10 články. Z jednotlivých médií referoval o sledované akci nejčastěji regionální Jihlavský deník (15 příspěvků), z celostátních titulů Mladá fronta DNES (7 příspěvků).

Mediálně nejsledovanější akcí se již tradičně stala akce Noc s Andersenem (309 příspěvků; 46%). Pomyslnou druhou pozici obsadila Březen - měsícem čtenářů s 204 příspěvky (30%). Třetí pozici obsadila akce Čtenář roku s 91 zveřejněnými příspěvky (13%). Akci Týden čtení se věnovalo 36 příspěvků (5%), soutěži o nejlepší knihovnický web roku Biblioweb 2014 bylo věnováno 18 článků (3%) stejně jako o na akci Maraton čtení 18 článků (3%).

Souhrnný vývoj medializace akce Březen - měsíc čtenářů

Přehled dle týdnů v rámci sledovaného období

Graf

Graf znázorňuje vývoj medializace akce Březen - měsíc čtenářů, a to podle počtu zveřejněných příspěvků v jednotlivých týdnech sledovaného období. Pokud bylo v článků zmíněno více akcí, je takový článek v přehledu započten pouze jednou.

3 Analýza jednotlivých skupin médií

3.1 Poměr medializace akce Březen - měsíc čtenářů v jednotlivých typech médií

Graf

Graf znázorňuje počet příspěvků uveřejněných v jednotlivých skupinách médií o akci Březen - měsíc čtenářů ve sledovaném období. Sledované tituly nezahrnují agenturní zpravodajství.

Graf

Graf znázorňuje rozložení medializace akce Březen - měsíc čtenářů ve sledovaném období v jednotlivých skupinách médií. Sledované tituly nezahrnují agenturní zpravodajství.

3.2 Média referující o akci Březen - měsíc čtenářů

Graf

Graf znázorňuje média, která publikovala ve sleovaném období o akci Březen - měsíc čtenářů 8 a více příspěvků.

4 Medializace jednotlivých akcí v rámci Března - měsíce čtenářů

Graf

Graf znázorňuje vývoj medializace akcí v rámci Března - měsíce čtenářů v jednotlivých týdnech sledovaného období, a to podle počtu příspěvků. Příspěvky zmiňující více akcí jsou v grafu zachyceny u každé akce.

Graf

Graf zobrazuje týdenní srovnání počtu publikovaných příspěvků o jednotlivých akcích konaných v rámci Března - měsíce čtenářů.

Graf

Graf zobrazuje týdenní procentuální srovnání počtu publikovaných příspěvků o jednotlivých akcích konaných v rámci Března - měsíce čtenářů.

5 Metodika

Výběr příspěvků

Akce Březen - měsíc čtenářů byla monitorována v období od 15.2.2014 do 8.4.2014. Do analýzy nebyly zahrnuty příspěvky uveřejněné v rámci agenturního zpravodajství.

Analýza zdrojových dat

Zdrojová data jsou analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného příspěvku je sledováno několik formálních a obsahových parametrů, které umožňují následné filtrování, seskupování, vytváření statistik a formulování závěrů.

Základní sledované parametry

Formální parametry jsou nezávislé na obsahu příspěvku a z jeho struktury snadno zjistitelné. Tyto parametry zahrnují:

  • Název příspěvku
  • Autora příspěvku
  • Datum vydání
  • Název média
  • Rubrika / Pořad
  • Strana

6 Sledovaná média

Seznam sledovaných médií je možné zobrazit na http://www.anopress.cz/sledovana-media

RSS
    SKIP