2


2014

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z VV SKIP 17. 3. 2014

  • Byly projednány a schváleny zprávy o hospodaření SKIP a návrh rozpočtu SKIP na rok 2014.

  • Týden knihoven 2014 letos s hlavním zaměřením na muzejní knihovny, kterým se tak nabízí možnost představit svojí činnost, fondy i služby v rámci rozsáhlé mediální kampani, která TK tradičně provází. Hlavním tématem bude 100. výročí začátku 1. sv. války. Muzejní knihovny mohou připravit různé akce, oslovit obyvatele, badatele, sběratele a členy místních spolků zabývajících se problematikou 1. sv. války, aby do muzejní knihovny přinesli fotografie, pohlednice, dopisy z fronty ad. Toto téma je hlavní, nemusí však být jediné a závazné. Je na každé knihovně, jak TK uchopí.

  • Happening se bude konat 3. 10. 2014 v Městské knihovně v Praze. Naváže na Knihovnickou dílnu, která proběhne 2. a 3. 10. 2014 Součástí happeningu bude opět předání ceny MARK.

  • V Týdnu knihoven bude samozřejmě vyhlášena i Knihovna roku 2014 a Městská knihovna roku 2014.

  • SKIP získal v roce 2014 100 % dotace ve všech žádostech o grantovou podporu v projektech Knihovna 21. století.

  • Proběhla diskuse na téma, jakým způsobem se bude SKIP podílet na kampani EBLIDA k e-čtení. Evropská komise a nakladatelé jsou toho názoru, že není třeba smlouvy týkající se e-knih měnit, půjčování e-knih ve veřejných knihovnách v zásadě odmítají. Existují 2 postupy, jak pokračovat v jednání s vydavateli: buď nucená licence nebo zákonná licence - zakotvit půjčování e-knih v zákoně. V obou případech budou e-knihy poskytovány za finanční odměnu a zřejmě podobným systémem, jaký dnes funguje u CD. Závěr diskuse: Vzhledem k tomu, že SKIP je jedinou členskou organizaci EBLIDA v ČR, je nutné se ke kampani připojit.

  • VV SKIP schválil založení Sekce 55+. Z Městské knihovny v Chrudimi přišel podnět na založení nové sekce SKIP - Sekce 55+. Reaguje na vznik sekce pro osoby se specifickými potřebami. Sekce 55+ by se měla věnovat potřebám a službám pro seniory - připraví metodiky práce, standardy a bude sledovat nové trendy této problematiky v neslovansky mluvících zemích.

Zaznamenává Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP