1


2014

 

Vzdělávání

E-learningové kurzy pro knihovníky

Článek Vás seznámí s dalšími, moderními možnostmi celoživotního vzdělávání (nejen) knihovníků.

Účast na pravidelné, klasické, frontální výuce knihovníků se ukazuje čím dál více náročnější.

Finanční a časové možnosti i dopravní dostupnost knihovníků jsou čím dál více omezené. Znáte to - nemůžete si dovolit ve Vaší knihovně často chybět, atakovat svého zřizovatele s žádostí o cestovné, cesta do Vaší krajské knihovny je zdlouhavá... Naopak, uvítáte možnost dozvědět se nové informace kdykoliv se Vám to časově bude hodit z pohodlí Vašeho domova či přímo ve Vaší knihovně. Proto čím dál víc knihovníků vítá jinou formu vzdělávání.

Co je to e-learning?

Existuje řada definic e-learningu, které vznikaly v různých dobách, jako např.:

.    Velmi zjednodušeně řečeno je to výuka s využitím výpočetní techniky a internetu

.    Podrobněji je to forma vzdělávání využívající multimediální prvky, jako např. prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení studia (LMS)

Zatím se e-learning spojuje především s osobními počítači. Díky rozvoji nových kategorií výkonných komunikačních prostředků, jako jsou kapesní či osobní počítače či organizéry, ale také nová generace mobilních telefonů, které umožňují připojení k internetu, se začíná hovořit i o m-learningu - mobilním vzdělávání. Dnešní mobilní telefony mají dostatečný výkon i pro přehrávání videopořadů a není důvod, proč by nemohly sloužit ke vzdělávání, stejně jako slouží k přístupu k informacím na internetu.1

Samotné e-learningové kurzy je možno rozdělit podle cílení obsahu do dvou základních kategorií:

.    Kurzy otevřené jsou k dispozici všem zájemcům o studium, např. kurzy jazykové, kurzy Microsoft Office apod.

.    Kurzy uzavřené pro specifický okruh studentů, např. seznámení nových zaměstnanců s firemní politikou, nabízené služby konkrétní knihovny (např. služby NTK Praha) apod.

E-learningové vzdělávání se ukazuje být jako ideální forma doplnění chybějícího odborného studia či inovačního - rozvíjejícího se o aktuality a trendy v oboru.

Počátky prací na studijních textech se v Moravské zemské knihovně objevují už v r. 2011, kdy naši zaměstnanci, odborníci z daných specializací, psali studijní texty, které byly vyzkoušeny ve výuce studenty tehdejšího klasického prezenčního rekvalifikačního knihovnického kurzu. Připomínky z jejich zpětné vazby byly zapracovány. Na rok 2012 získala MZK finanční podporu v rámci VISK2 na tři doplňující moduly (akvizice, evidence a práce se čtenářem) a ve stejném roce tak mohl proběhnout první, pilotní ročník e-learningového Knihovnického kurzu.

Obsah a charakteristika obou e-learningových kurzů MZK

Kurzy jsou tutorované. Tutor je rádce, osoba, která se stará o určitou skupinu žáků nebo studentů, konzultuje a procvičuje s nimi probíranou látku, řeší organizační či technické potíže a podobně.

Zároveň jsou kurzy moderované, tzn. že běží v pevně dané době, v časovém rozmezí. Nedá se do nich libovolně vstupovat = přihlašovat se v kteroukoliv dobu. Naše kurzy lehce kopírují semestry vysokoškolského studia, takže běží dvakrát ročně, v období březen až červen a září až prosinec.

Každý týden se spouští, otevírá jeden modul, jedno téma. Studijní texty včetně doplňujících materiálů k výuce pak jsou otevřené pro studenty po celou dobu studia, až do konce kurzu.

Každý modul je ukončen praktickým úkolem (např. vyhledání informací z databází, zodpovězení daných otázek, stručná esej, zpracování podkladů pro plánovanou práci v knihovně apod.) či testem. Na tyto úkoly je pevně daná doba, většinou 2 až 3 týdny.

Po splnění všech úkolů (s dosažením hranice alespoň minimální úspěšnosti 70%) absolventi kurzu obdrží osvědčení.

V průběhu studia mohou také proběhnout 2 setkání, která jsou spojená s praktickými cvičeními a možností dotazování posluchačů. V minulosti knihovníci využili konzultací na téma jmenný a věcný popis. Této formě studia se odborně říká blended learning (kombinovaná výuka standardní, prezenční a e-learningová).

Přehled témat jednotlivých modulů Knihovnického kurzu:

Informační zázemí oboru

Legislativa k oboru

Informační fondy a typologie dokumentů

Akvizice a Evidence knihovního fondu

Knihovnické a informační služby

Informační etika

Jmenný popis a Věcný popis

Základy bibliografie a Metodika tvorby bibliografií a rešerší

Elektronické informační zdroje

Digitální knihovny

Práce se čtenářem

Informační gramotnost

Online prezentace knihoven

Ukázalo se, že v prostředí českých knihoven chybí podrobnější metodická pomůcka v dalších specializacích pro knihovníky v přímých službách. Proto jsme v r. 2013 vytvořili a spustili také další kurz s názvem Služby knihoven. Dozvíte se zde podrobnosti a postup např. při fungování MVS i MMVS, vyhledávání v bezplatných elektronických zdrojích, jak má být Vaše knihovna správně v prostoru uspořádána, čím vybavena, jak vytvořit metodologicky správný dotazník (a kde najdete možné již vypracované vzory dotazníků k využití), k čemu je dobrý benchmarking knihoven a mnohé další zajímavosti.

Přehled témat jednotlivých modulů kurzu Služby knihoven:

Úvod do právního rámce služeb

Informační etika a knihovny

Meziknihovní služby a jejich zdroje

Referenční služby

Volné elektronické informační zdroje

Licencované elektronické informační zdroje

Rešeršní služby

Služby specifickým skupinám uživatelů

Komunikace s uživateli knihoven

Výzkumy uživatelských potřeb

Prostorové možnosti knihovny a vybavení knihoven

Organizování akcí v knihovnách

Benchmarking knihoven

Zájem o tyto kurzy je ze strany knihovníků prozatím veliký. Celková kapacita počtu účastníků je nastavená na 50 posluchačů. Z důvodu pochopitelných (odborné rady, konzultace, hodnocení úkolů lektory, technická podpora a možné diskuse) je to maximální možná hranice.

Na oba kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu MZK:

http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

Anebo - v případě hromadného zájmu (tzn. většího počtu zájemců z jedné knihovny) prosím kontaktujte přímo mne, e-mail: Adela.Dilhofova@mzk.cz

1) E-learning. Wikipedie[online]. [cit. 10.02.2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/E-learning

Literatura:

  • Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. 6. vyd. Praha: Portál, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7367-647-6.
  • Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
  • Zounek, J. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2.

Adéla Dilhofová

 

RSS
    SKIP