4


2013

 

Informační servis

Koncepce rozvoje knihoven a Městská knihovna v Praze

Co je Koncepce rozvoje knihoven

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 je základním strategickým dokumentem českého knihovnictví, který popisuje trendy rozvoje v oblasti knihovnictví s výhledem do roku 2020. Současná Koncepce není prvním dlouhodobým plánem rozvoje v našem oboru, jejími předchůdci byli Strategie knihoven 1999-2003 a Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004-2010. Koncepci tvoří celkem 21 cílů (tzv. priorit), které jsou sdruženy do šesti hlavních tematických okruhů (digitalizace, přístup k informacím, vzdělávání a čtenářství, rovný přístup ke službám, marketing služeb a pracovníci knihoven). Zavedení jednotlivých cílů do praxe řeší samostatné pracovní skupiny při každé prioritě, každá skupina má svého zpravodaje z Ústřední knihovnické rady a garanta z Národní knihovny ČR.

Vize do roku 2020

"V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám požadovanou kvalitní službu bezplatně i z pohodlí domova."

To je vize Koncepce, která usiluje o to, aby čtenář, klient či uživatel do roku 2020 takto hodnotil služby českých knihoven.

Městská knihovna v Praze je z pověření Ústřední knihovnické rady, prostřednictvím zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, odpovědnou institucí za dvě dílčí priority Koncepce. Jedná se o Prioritu 17 (Zpracovat metodiku ekonomických výzkumů návratnosti investic v knihovnách) a Prioritu 19 (Podporovat marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven), v rámci Koncepce patří obě priority do tematického zaměření marketing služeb.

Priorita 17 a projekt Metodika měření hodnoty služeb knihoven

Priorita 17 s názvem Zpracovat metodiku ekonomických výzkumů návratnosti investic v knihovnách se zaměřuje na měření efektivity a hodnoty veřejných knihovnických a informačních služeb. A protože ekonomické a společenské přínosy činnosti knihoven z hlediska návratnosti investic z veřejných prostředků zatím nejsou dostatečně zhodnoceny, je cílem této priority měřit efektivitu různých služeb poskytovaných v knihovnách a poskytnout knihovnám i jejich provozovatelům nástroje pro měření výkonu a činnosti knihoven.

Projekt s názvem Metodika měření hodnoty služeb knihoven společně řeší Městská knihovna v Praze, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici již od roku 2011. Řešení samotného projektu probíhalo několika různými metodami, mezi něž patřil také rozsáhlý dotazníkový průzkum mezi čtenáři Městské knihovny v Praze. Výsledky průzkumů a zpracovaná metodika pro výpočet hodnoty služeb by měly být publikovány knižně v roce 2014.

Priorita 19 a projekt Quo vadis, knihovno?

Další prioritou, za jejíž realizaci zodpovídá Městská knihovna v Praze, je priorita 19 s názvem Podporovat marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Její pracovní skupinu tvoří třináctičlenný tým pracovníků z různých městských i odborných knihoven po celé České republice.

Hlavním tématem pracovní skupiny pro rok 2013 nebyl marketing knihovních služeb, ale komunikace a propagace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 co nejširší odborné veřejnosti. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihovno? podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Díky této dotaci mohla Priorita 19 realizovat několik aktivit, mezi které patří série vzdělávacích přednášek pro krajské knihovny, vydání informační brožury a v neposlední řadě informačně-propagační leták a videospot.

Roadshow přednášek Quo vadis, knihovno? navštívila během podzimu roku 2013 všechny krajské knihovny v České republice, samostatně se věnovala odborným knihovnám v Praze a Brně (celkem bylo uspořádáno 17 přednášek a workshopů). Pro účely přednášek byla vytvořena úvodní prezentace Quo vadis, knihovno?, která obecně představuje Koncepci a jejích šest hlavních tematických okruhů. Dalším výstupem projektu se stala informační brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout, neboli zkrácená, přetextovaná a čitelnější verze původní Koncepce, která rovněž jednoduše a srozumitelně popisuje šest klíčových tematických okruhů Koncepce. Brožura byla publikována jako elektronická kniha v produkci Městské knihovny v Praze. Oslovení široké odborné veřejnosti by měly zajistit také podpůrné tiskové a audiovizuální materiály. V rámci projektu byl vytvořen skládací informační leták a informačně-propagační videospot Otevíráme novou kapitolu knihovnictví.

Projekt Quo vadis, knihovno? se v roce 2013 stal spřízněným projektem připravovaného Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz. Pracovní skupina Priority 19 plánuje ve svém úkolu podporovat marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven, pokračovat v roce 2014 novým projektem navazujícím na zmíněný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.

Více o projektu Quo vadis, knihovno? a Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 se dozvíte na http://koncepce.knihovna.cz/ a http://www.ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/.

Pavlína Lonská

RSS
    SKIP