3


2013

 

Co nového ve SKIP

Kluby, sekce, komise

Redakce Bulletinu SKIP požádala vedoucí nebo předsedy všech 14 komisí, klubů a sekcí o stručnou zprávu o činnosti. Odpovědí však přišlo jen PĚT - bez komentáře.

Sekce služeb osobám se specifickými
potřebami

Mgr. Helena Hubatková Selucká

V rámci činnosti sekce byly do června 2013 realizovány dva semináře na Moravě, které uzavíraly sérii seminářů k jednotlivým typům postižení, ke kterým se váže metodika standardu Handicap Friendly (problematika lidí se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením). V Čechách proběhne poslední seminář z této série 24. října a bude se věnovat problematice lidí s mentálním postižením v knihovnách. Kromě uvedené série nás čekají ještě i regionální semináře zaměřené na komunikaci a práci s lidmi se specifickými potřebami v Hradci Králové (17.9.) a ve Zlíně (23.a30. 10.).

Z hlediska metodických materiálů bude do konce roku 2013 připraven rozsáhlý materiál k naplňování standardu Handicap Friendly pro jednotlivé typu postižení, který by měl ukázat knihovnám cestu, jak své služby více přiblížit lidem se specifickými potřebami.

Novinkou v našich aktivitách jsou teoreticko-zážitkové programy, kdy knihovníci mají možnost být přímo součástí programu, který je připraven pro lidi se specifickými potřebami a jsou tak součástí integrační aktivit "naživo". Knihovna Jiřího Mahena v Brně má za sebou jeden takový program, který se setkal s velmi kladným hodnocením a bude v realizaci těchto programů pokračovat.

http://bezbarierova.knihovna.cz/

Sekce Knihovníci - trenéři paměti

Zdeňka Adlerová

Počátkem každého roku pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging základní kurz pro nové trenéry paměti. Také letos jej absolvovali zájemci z řad knihovníků. Díky tomu se naše sekce rozrostla o šest nových členů.

Trenéři paměti

Trénování paměti se již stalo nedílnou součástí nabídky služeb knihoven. V Nové Pace, Jičíně i Kralovicích zaujaly trenérky nejen seniory, ale také středoškoláky. V hodonínské knihovně se sice potýkali s rekonstrukcí, ale kurzy běží dál. Premiéru mělo trénování paměti v Ratíškovicích. Zdeněk Gloz zaznamenal hned napoprvé velký úspěch a dnes do jeho kurzů dochází dvacítka "studentů" i z okolních vesnic. O kreativním duchu těchto setkání svědčí i akrostikum, které na jméno lektora vytvořila jedna z účastnic.

V Litvínově nabídli v rámci Univerzity volného času obor Nenechte mozek zahálet. Senioři se naučili používat kalendář bez pomůcek a mimo jiné je zaujalo praktické využití mnemotechnik na zapamatování čísel v běžném životě. Všichni ocenili humorné pojetí lekcí i to, že se sešli s jinými lidmi v příjemném prostředí nové knihovny. Tradiční pokrmy pégny a mrváně si připomněli v rámci pravidelných měsíčních hrátek s pamětí v Kutné Hoře. Trénování paměti v Prostějově mělo takový úspěch, že si jeho účastníci založili Klub seniorů. Zajímavou osvětovou přednášku Co by na to řekli sloni uspořádali v Brně. V březnu se ve Vsetíně, Kladně, Praze, Frýdku-Místku, Litomyšli a mnoha dalších knihovnách konaly tradiční vzdělávací semináře v rámci Národního týdne trénování paměti. Ve Vyškově opět otevřeli permanentní kurz trénování paměti pro všechny generace a v lednu nově zahájili činnost Kroužku zábavné logiky pro děti a mládež 6 - 15 let.

Trenéři pamětiNaše trenérky a trenéři se věnují také "vlastním řadám". V Karlových Varech proběhla lekce Práce s textem, v Plzni připravují seznamovací přednášku s ukázkami cvičení pro tamější knihovníky a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se konal již sedmý ročník knihovnických Hrátek s pamětí. Opět se setkali ti, kteří v knihovnách připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti ČSTPMJ I. - III. stupně.

V letošním roce jsme také odstartovali spolupráci se slovenskými knihovnami. Zdeňka Adlerová v lednu přednášela na celoslovenském odborném semináři Aktívne stárnutie a knižnice, který se konal ve Vranove nad Toplou a v březnu ve Staroměstské knihovně v Bratislavě seznámila přítomné s argumenty, proč trénování paměti patří právě do knihoven. Jana Vejsadová, která se vrátila zpět do řad knihovnic, se lektorsky podílí na odborné přípravě první početnější skupiny trenérů/knihovníků v akreditovaném vzdělávacím programu MŠ SR "Zvyšovanie kognitívnej výkonnosti seniorov", který bude od podzimu probíhat v Centru MEMORY v Bratislavě.

Léto je čas odpočinku. Pouze Jitka Tichá z Karlových Varů našla odvahu - a účastníky - pro Letní kurz trénování paměti. S počátkem září se však žáci vrátí nejen do škol, ale také do knihoven. Ve zdejších pomyslných studijních lavicích na ně čekají kreativní úkoly, vtipné hádanky, logické mozkolamky, literární záhady a zejména příjemné prostředí a pohodoví knihovníci - trenéři paměti, knihovnice nevyjímaje.

Více informací o členech sekce a naší práci najdete na http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/.

Zaměstnavatelská sekce

Libuše Nivnická

Záměstnavatelská sekce SKIP pořádá 15. - 16. října v Městské knihovně v Jihlavě dvoudenní seminář pro ředitel a manažery knihoven k novému občanskému zákoníku. Dlouho očekávaný zákon zasahuje v mnoha směrech i do oblastí týkajícího se knihoven jako příspěvkových organizací i spolků. Koncept semináře je tedy vystavěn tak, aby se účastníci sezn`amili s celkovou filozofii ňnového občanského zákoníku, změnami, které přináší do veřejného prostoru. Seznámíme se také s pojmoslovím zákona. Akcentovány pak budou otázky transformace občanských sdružení a zejména dopady do činnosti knihoven (knihovní řád, závazkové vztahy aj.).

Klub lékařských knihoven

Helena Bouzková

Společným cílem je podporovat rozšiřování dovedností a kvality služeb v lékařských knihovnách v návaznosti na mezinárodní spolupráci zejména v oblasti dalšího profesního vzdělávání, dále podporovat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou informovanost, podporovat rozšiřování dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci (http://www.eahil.net), sledovat a analyzovat uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro zvyšování uživatelské spokojenosti, prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference, rozšiřovat povědomí profesní etiky (http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm)

Jste-li registrováni ve SKIP se zaplacenými členskými příspěvky a přihlášeni do Klubu, můžete využívat otevřené komunikační cesty pro vaši informovanost a také pro sdělení Vašich námětů, názorů, zkušeností a kritiky:

Publikovat v elektronickém časopise Lékařská knihovna zasláním příspěvku na adresu lesenkov@nlk.cz

Poslat e-mail na adresu bouzkova@nlk.cz

Využít možností Facebooku NLK

Klub lékařských knihovníků při SKIP připravuje při příležitosti "Týdne knihoven" na 10. října pracovní setkání lékařských knihovníků k tématice publikování vědeckých zdravotnických zdrojů v režimu open -acces s názvem "Nový způsob publikování Open Access - role knihovníků." Setkání je organizováno s podporou SKIP v programu Knihovna 21.století.

Účastníci workshopu budou rozdělení do diskusních skupin a metodou tzv.pozitivního dotazování (appreciative inquiry) budou vedeni k formulaci společných závěrů k otázce, jaká může být role knihovníků v novém způsobu publikování Open Acces.

Konzultanty workshopu budou knihovníci se zkušenostmi se zaváděním "otevřeného přistupu" ke zdrojům z AV ČR. Akademie věd ČR se jako signatář Berlínské deklarace připojila k podpoře Open Acces hnutí a následně byla knihovna pověřena přípravou Politiky otevřeného přístupu v AV ČR i vybudováním a správou institucionálního Repozitáře AV ČR.

Otevřený přístup představuje alternativu k tradičnímu publikování odborných vědeckých informací a týká se volné dostupnosti odborných článků na internetu, umožňující všem uživatelům např. čtení, stahování, tisk a odkazování na plné texty těchto článků bez jakýchkoli překážek a to zejména těch finančních.

Facilitatory pracovního setkání budou knihovníci Národní lékařské knihovny, kteří ve spolupráci s kolegy z evropské asociace lékařských knihoven (EAHIL), zejména s inspirací letošního EAHIL workshopu "Trends for future. Creating strategies to meet chalenges" ve Stocholmu, připravují metodiku vzdělávací akce.

Ediční komise

Ladislav Kurka

Činnost ediční komise (alias redakční rady Bulletinu SKIP) je trvale kontrolována všemi členy SKIP. Bulletin SKIP vychází čtvrtletně a každý člen SKIP ho dostává do své schránky. Letos vyšla dvě čísla (to druhé s přílohou věnovanou valné hromadě SKIP), třetí držíte právě v rukou. V sérii zvláštních čísel vyšlo letos Čínské knihovnictví a do tisku je připraveno Turecké knihovnictví. Špatné to je s edicí Aktuality SKIP, kde se nedaří najít titul, který by náročná knihovnická obec odebrala alespoň ve 200 výtiscích. Nyní probíhá jednání s ÚISK o vhodnosti některé bakalářské nebo magisterské práce k vydání v této edici.

 

 

RSS
    SKIP