3


2013

 

Portály

Finna - portál finských knihoven, archivů a muzeí

Podobně jako my, řeší i Finové projekt Národní digitální knihovna[1], který je financovaný a řízený finským Ministerstvem školství a kultury. Jádrem finského projektu však není digitalizace, která je považována za rutinní, ale problematika dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů a zpřístupnění digitálních dokumentů a služeb paměťových institucí. Právě posledně zmíněná oblast je pak předmětem tohoto příspěvku.

Jak už naznačil jeho název, problematika zpřístupnění je řešena prostřednictvím webového portálu Finna, který by měl zpřístupňovat služby a fondy všech typů finských paměťových institucí, ne tedy pouze knihoven. Za vývoj tohoto portálu je odpovědná Národní knihovna Finska (NKF), portál sám je ale provozován na hardwaru poskytnutém CSC - neziskovou organizací Ministerstva školství a kultury, poskytující IT služby výzkumným organizacím.

Portál Finna měl být původně postaven na komerčním řešení, z výběrového řízení vzešlý systém však v pilotním provozu nedokázal splnit všechny požadavky, které na něj zadavatel kladl a proto bylo přistoupeno k vývoji vlastního řešení na bázi open source systému VuFind.

Výhody takového řešení jsou zjevné: ačkoli systém VuFind na počátku také nedisponoval požadovanými funkcemi, bylo možné tyto funkce vyvinout vlastními silami zadavatele. Vedlejším efektem tohoto rozhodnutí bylo to, že dodatečně vyvinuté moduly je možné sdílet s dalšími uživateli systému VuFind. Řešení portálu se přitom skládá ze dvou částí: první z nich je rozhraní pro veřejnost, tedy samotný VuFind a druhou z nich je rozhraní pro správce z řad do portálu zapojených institucí. Je vhodné na tomto místě podotknout, že portál Finna nyní využívá Primo Central firmy ExLibris jako svůj externí index mezinárodních článkových databází a nenahrazuje Metalib, který zůstává do portálu zapojen za účelem prohledávání těch databází, které není z různých důvodů možné přímo zaindexovat. Finna také využívá linkovací systém SFX.

První testovací verze portálu Finna byla spuštěna na konci roku 2012 a bez větší publicity byla postupně vylepšována. Na říjen 2013 je plánována tisková konference, na které budou pracovníci Národní knihovny prezentovat oficiální spuštění ostré verze portálu.

Jak již bylo řečeno, NKF musela VuFind doplnit o některé chybějící moduly. Mimo lokálně specifického finského lingvistického modulu Voikko byl portál doplněn dvěma moduly vyvinutými NKF:

Prvním z těchto modulů je RecordManager, který zajišťuje plnění portálu daty ze zapojených institucí. RecordManager podporuje sklízení metadat v různých formátech (využívá přitom vyměnitelných ovladačů) prostřednictvím OAI-PMH a importem ze souborů, dále pak dokáže sklízet popisy databází zapojených do Metalibu a vyexportovaný obsah znalostní báze systému SFX. Sklizené záznamy RecordManager rozdělí, normalizuje a deduplikuje. Získané záznamy pak dokáže dále exportovat, zpřístupnit dalším harvesterům prostřednictvím OAI-PMH (zej. Europeana) nebo je zaindexovat do fulltextového indexu Solr, který je využíván VuFindem. RecordManager je určen pro správce portálu a nedisponuje proto webovým rozhraním. Na druhou stranu však není závislý na konkrétní verzi VuFindu, protože komunikuje přímo s indexem Solr.

Druhým modelem vyvinutým NKF je pak již zmíněné rozhraní pro do portálu zapojené instituce. Toto rozhraní zpřístupňuje informace z volně dostupného nástroje pro webovou analytiku Piwik[9], který je portálem využíván. Administrativní rozhraní umožňuje zapojeným institucím konfigurovat si vlastní variantu národního portálu, v rámci které mohou zpřístupnit jen některé zdroje dat (například jen vlastní katalog), mohou si definovat vlastní fasety, grafický vzhled portálu apod. Organizace s vlastními schopnými správci mohou pak mít přístup až na úroveň konfiguračních souborů dané instance VuFindu. Tento modul je bohužel zatím jen ve finštině a jeho nasazení mimo portál Finna není zatím snadno proveditelné, protože je značně provázán s konkrétní implementací VuFindu.

Finna

Vzhledem k tomu, že portál Finna má ambici stát se webovým katalogem řady knihoven, je důležitou části jeho rozhraní i podpora práce s účty uživatelů a propojení na výpůjční rozhraní jednotlivých knihoven. Uživatelé se mohou do systému přihlásit třemi způsoby: s využitím Mozilla Persona (tj. prostřednictvím ověřené e-mailové adresy), prostřednictvím Shibbolethu a účtu na některé z finských univerzit nebo přímo účtem uživatele u příslušné knihovny. Uživatel tak získá přístup k výpůjčním službám své knihovny, přičemž míra integrace daného systému závisí do značné míry na tom, jak je daný systém integrovatelný do VuFindu. Portál Finna se však nesnaží řešit hlubší integraci uživatelských účtů - pokud chce tedy uživatel pracovat se svým účtem u jiné knihovny, musí se přihlásit pod jinou identitou a Finna nenabízí žádné služby, které by tyto účty nějak propojovaly. Na druhou stranu je pro portál snadné zajistit ověření identity uživatele prostřednictvím jednotného rozhraní finských bank, které je ve Finsku také nejrozšířenější platební metodou při online nákupech. Portál proto sám nemusí nabízet ani platební služby - jen zprostředkovává uživateli informaci, že knihovna, prostřednictvím jejíhož účtu je přihlášen, má u něj nějaké pohledávky. V případě, že se uživatel rozhodne je vyrovnat, je nasměrován na platební rozhraní finských bank a platba pak proběhne na účet dané konkrétní knihovny. Informaci o tom, že platba byla nebo nebyla provedena, tak portál získá opětovným dotazem na stav uživatelova finančního konta u dané knihovny.

Financování portálu Finna je založeno na kalkulaci, která vychází z nákladů, které by měly jednotlivé zapojené instituce, pokud by měly řešit zpřístupnění svých sbírek samy a které jsou podstatně vyšší než náklady na vývoj portálu Finna. Vývoji portálu se nyní v NKF věnuje 20 programátorů, NKF by však chtěla jejich řady ještě posílit cestou mezinárodní spolupráce. K tomu měl posloužit projekt, kterého se mimo NKF měla účastnit Národní technická knihovna, Moravská zemská knihovna, Univerzitní knihovna v Lipsku, Konsorcium akademických knihoven Katalánie, Národní knihovna Irska a v neposlední řadě Univerzitní knihovna v Bazileji, která je zodpovědná za projekt švýcarského souborného katalogu SwissBib (jehož nová verze bude také založena na VuFindu). Bohužel, tento projekt, připravený do 7. rámcového programu EU letos na jaře, neuspěl. Zúčastněné knihovny přesto počítají s pokračováním spolupráce na rozvoji systému VuFind.

Petr Žabička, Václav Rosecký

FOTO

Finna-architecture.png: Architektura portálu Finna

 

 

RSS
    SKIP