3


2013

 

Mozaika

Žijí mezi námi. Víme, co pro ně můžeme udělat...?

Moderní doba přinesla spoustu nových poznatků i ve vztahu k lidem se zdravotním postižením a veřejné knihovny mají v tomto směru velký podíl na rozvoji a podobě sociální integrace, vzájemném vztahu, komunikaci a kooperaci postiženého a intaktního člověka.

Beseda Světlo ve tměKnihovna města Ostravy zareagovala již v r. 1975 na nabídku KTN K. E. Macanav Praze a zřídila nové oddělení, tzv. Zvukovou knihovnu, jako její pobočku pro Ostravu a okolí. Dnes toto oddělení nabízí kromě půjčování zvukových knih, balíčkové a donáškové služby i spoustu společenskokulturních aktivit, jako jsou besedy, koncerty, tvořivé dílny, hmatové výstavy a významný je její podíl na realizaci každoročně pořádaného festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Ze vzdělávacích akcí si zaslouží pozornost beseda Světlo ve tmě, která je cílena především na žákovskou mládež a studenty. Návštěva oddělení je nenásilným způsobem připraví na odlišnosti vnímání světa zrakově postižených a vhodným a atraktivním způsobem je seznamuje s problematikou komunikace s nevidomými a slabozrakými. K tomu využívá i řadu kompenzačních pomůcek, které v praktické části besedy slouží při sociokomunikačním výcviku v modelových i přirozených situacích ze života nevidomých. Festival Dny umění nevidomých na Moravě představil v Ostravě za pět let, kdy se každoročně v měsíci květnu koná, mnoho nevidomých, nebo zrakově těžce postižených umělců ze všech oborů. Letos to na poli výtvarném byly obrazy Birgity Blokland a Rafaela Ariase, v hudbě excelovala sopranistka Pavlína Čichoňová a klavírista Petr Bazala, velmi zajímavý byl křest zvukové knihy Anny Markowitz. Zvláštní pozornost si zaslouží vystoupení nejmladší generace z řad účinkujících, koncert žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě a výstava kreseb s názvem... když vidím... a když ne...

Pro čtenáře, kteří mají vážný tělesný handicap, nebo jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, jsme zavedli tzv. donáškovou službu. To znamená, že knihovník nebo prověřený dobrovolník 1x měsíčně navštíví zájemce o tuto službu a donese mu vybrané tituly až do domu a přečtené zase odnese. Tato služba je velmi ceněna a pro některé čtenáře, především z řad seniorů, kteří žijí sami, je jednou z mála příležitostí k jakémusi společenskému setkání.

Již několik let úzce spolupracujeme s centrem pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek a také s občanským sdružením Mens Sana (zdravá mysl), která ve společenském sále knihovny pořádá pro své členy, ale i veřejnost Čtení ze šuplíku, jakousi prezentaci vlastních literárních pokusů. Každoroční Adventní koncerty klientů Čtyřlístku jsou velmi emotivní a jsou příležitostí pro předvánoční pozastavení, zamyšlení a výměnu drobných dárečků. Spolupráce s oběma organizacemi je velmi intenzívní a oboustranně obohacující. V podzimních měsících tohoto roku připravujeme sérii přednášek k problematice Kognitivní rehabilitace. Samozřejmě zde nemohu vyjmenovat všechny aktivity, ani služby, které se snažíme operativně zavádět. Téměř všechny jsou dnes již připravovány s ohledem na potřeby zdravotně postižených spoluobčanů. Je však zřejmé, že pokud chceme, aby byl svět pro všechny, musíme se více poznat, musíme si lépe porozumět. Přivítali jsme tedy vznik projektu Bezbariérová.knihovna.cz, který si primárně klade za cíl nabídnout knihovníkům a informačním pracovníkům reálnou a praktickou oporu pro práci s handicapovanými uživateli a vytvoření závazného standardu, jenž by definoval zásady bezbariérovosti v knihovnách. Již první rok zaměřený na vzájemná setkávání na seminářích, získávání nových poznatků a výměnu zkušeností byl velmi podnětný a přispěl ke zvýšení zájmu o problematiku zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Přispěl k vzrůstající potřebě získávání nových informací o zásadách správné vzájemné komunikace a v neposlední řadě i o zásadách té stavební, architektonické bezbariérovosti. Konečně nejsem určitě sama, koho maně napadne, že není vyloučeno, že podmínky, které handicapovaným připravíme, můžeme dříve nebo později využívat sami.

Prakticky to znamená, že jsme si určili "priority" při odstraňovaní bariér. Ty, které můžeme odstranit sami, ty jsou na místech prvních. Provedli jsme změny na webových stránkách knihovny a dáváme je k posouzení některým vybraným respondentům, aby vyhovovaly těm, kterým jsou primárně určeny. Zřídili jsme facebook KMO pro handicap, kde informujeme nejen o akcích, které pořádá knihovna, ale i o dalších událostech, které by mohly zajímat lidi s handicapem, ale i bez něj. Ohlas je větší, než jsme očekávali a lidé nám píší, že nám drží palce. Pro pracovníky připravujeme školení o základech komunikace s různě zdravotně znevýhodněnými spoluobčany, tak, abychom měli dobrý základ pro další vzdělávání a zajištění asistenční služby.

Naším cílem je nejen architektonická bezbariérovost a získání loga Handicap friendly, ale především to, aby se spolupráce mezi knihovníkem a handicapovaným uživatelem stala běžnou součástí knihovnické práce, aby Knihovna města Ostravy byla pro handicapované osoby běžně dostupná a byla místem, kam se rádi obrátí v případě potřeby.

Víme ale, že největší bariéry bývají v myslích lidí. Nezapomínejme na to a pomáhejme odstraňovat i ty.

Miroslava Mikušková

 

RSS
    SKIP