2


2013

 

Valná hromada

Prohlášení 8. valné hromady SKIP 2013

fotoV příštím období se aktivity Svazu knihovníků a informačních pracovníků soustředí zejména na podporu realizace Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 - 2015.

ROZVOJ

1. Organizace a řízení SKIP

 • Zajistit nezbytnou míru profesionalizace sekretariátu SKIP.
 • Zkvalitnit komunikaci mezi orgány SKIP a jeho členy, podporovat spolupráci mezi regiony.
 • Připravit novelu stanov SKIP v souladu s novým občanským zákoníkem. V této souvislosti optimalizovat organizační strukturu, hospodaření a řízení SKIP.
 • Usilovat o rozšíření členské základny, posilovat a cíleně prohlubovat odborné, kolegiální a společenské styky členů SKIP, motivovat knihovny a informační instituce ke spolupráci se SKIP.
 • Hledat další zdroje financování činností SKIP, především v soukromé sféře.

2. Obhajovat a prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím a kulturním hodnotám prostřednictvím knihoven.

 • Trvale prosazovat princip rovného přístupu a bezplatnosti veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Soustředit se na podporu rozvoje obecních knihoven jako komunitních center.
 • Podporovat spolupráci a začleňování knihoven do Centrálního portálu českých knihoven.
 • Usilovat o prosazení výjimek v autorském zákonu pro služby knihoven v digitálním prostředí tak, aby nedocházelo k omezování přístupu k informacím v digitální podobě.
 • Podílet se na zpracování metodik pro práci se znevýhodněnými uživateli knihoven a na udělování certifikátu Handicap Friendly.
 • Propagovat využívání standardu veřejných knihovnických a informačních služeb mezi knihovnami a jejich provozovateli.
 • Sledovat dostupnost veřejného internetu v knihovnách jako důležitého nástroje rovného přístupu.

3. Podporovat a propagovat četbu, rozvoj funkční a informační gramotnosti, aktivity na odstranění druhotné negramotnosti a iniciativy knihoven v oblasti multikulturních aktivit.

 • Podporovat aktivity rozvíjející čtenářství dětí a mládeže.
 • Podporovat spolupráci knihoven s institucemi, projekty a aktivitami zaměřenými na podporu čtenářské gramotnosti.
 • Zvyšovat profesionalitu a zkvalitňovat akce zaměřené na širokou veřejnost.
 • Zaměřovat se více na zvyšování funkční gramotnosti a celoživotního vzdělávání dospělých.

4. Prezentovat odborné i laické veřejnosti významné výsledky i události z oboru a informovat o jeho závažných problémech, a to nejen v odborném tisku, ale i v dalších hromadných sdělovacích prostředcích. Organizovat mediální akce k propagaci veřejných knihovnických a informačních služeb a hledat nové formy práce s veřejností.

 • Vyhodnotit efektivnost stávajících celostátních akcí na propagaci četby a knihoven a formulovat priority. Hledat nové formy práce i partnery při propagaci činnosti a služeb knihoven.
 • Motivovat a iniciovat knihovny k aktivní práci s veřejností a sdělovacími prostředky.
 • Cílevědomě prosazovat problematiku knihoven do hromadných sdělovacích prostředků, zejména do televizních vysílání a na sociálních sítích.
 • Zvyšovat kompetence knihoven a jejich pracovníků pro prezentaci a komunikaci s médii.
 • Rozvíjet obsah a formu Bulletinu SKIP s důrazem na jeho elektronickou verzi.

5. Podpořit účast knihoven v projektech spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie v novém plánovacím období a z jiných dotačních programů 

 • Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci knihoven při využívání strukturálních fondů EU.
 • Využívat možností účasti v relevantních projektech partnerských organizací, výhodných pro knihovny.

6. Podporovat snahy knihoven o výstavbu nových budov nebo rekonstrukci jejich prostor tak, aby odpovídaly postavení moderních kulturních zařízení.

 • Motivovat knihovny a jejich provozovatele ke zlepšení prostředí pro uživatele, využít k tomu ocenění "Městská knihovna roku..." a další aktivity.
 • Aktualizovat a dále rozvíjet databázi staveb a rekonstrukcí knihoven.
 • Pořádat nadále studijní cesty do nových/zdařile rekonstruovaných budov evropských knihoven.foto

LEGISLATIVA

7. Podílet se na úpravě i realizaci právních předpisů, norem a doporučení majících přímý či zprostředkovaný vliv na rozvoj oboru.

 • Podílet se na novelizaci legislativy povinného výtisku v souvislosti s řešením problematiky trvalého uchování digitálních dokumentů.
 • Podílet se novelizaci knihovního zákona č. 257/2001 Sb., pokud potřeba novely vyplyne z realizace Koncepce rozvoje knihoven ČR 2011 - 2015.

8. Usilovat o rovnovážný vztah mezi autorskými právy a principy volného šíření informací a demokratického přístupu k informacím a kulturním hodnotám. Vyjednávat s držiteli autorských práv a vytvářet dostatečný prostor pro veřejné knihovnické a informační služby v digitálním prostředí.

 • V novele Autorského zákona usilovat o vytvoření prostoru pro poskytování pohotových a obsahově bohatých veřejných knihovnických a informačních služeb v digitálním prostředí.
 • Podílet se na řešení autorskoprávních otázek souvisejících s digitalizací tzv. osiřelých děl a děl nedostupných na trhu.
 • Shromažďovat zahraniční zkušenosti s aplikací autorských práv na služby knihoven.

SPOLUPRÁCE

9. Aktivně rozvíjet spolupráci s představiteli všech úrovní státní správy a samosprávy s cílem zajistit rovnoměrný rozvoj knihovnictví ve všech krajích České republiky; zvýšit úlohu regionálních organizací SKIP a posílit jejich spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a ostatními zřizovateli knihoven.

 • Spolupracovat s MŠMT ČR a školami v oblasti podpory četby, čtenářství, informační a funkční gramotnosti a při koncipování programu na podporu získávání licencí na elektronické informační zdroje pro oblast vědy a výzkumu.
 • Spolupracovat s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí při získávání podpory regionálních funkcí a dalších tématech souvisejících s rozvojem knihoven.
 • Nadále rozvíjet spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, podílet se na soutěži Vesnice roku.

10. Podporovat efektivní formy vzájemné spolupráce a koordinace paměťových institucí na celostátní, krajské i místní úrovni; spolupracovat se spolky a sdruženími z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií, knihkupectví a vydavatelství ad. 

 • Podporovat společné projekty knihoven, archivů a muzeí při správě, ochraně, digitalizaci a zpřístupnění sbírek.
 • Hledat další cesty a podpořit spolupráci s vydavateli, knihkupci, autory a kolektivními správci. Participovat na vyjednávání hromadných smluv na poskytování služeb knihoven v digitálním prostředí, podporovat ustavení konsorcií knihoven k využití elektronických databází.
 • Usilovat o intenzivnější participaci SKIP v soutěži Magnesia Litera.
 • Hledat cesty k intenzívnější spolupráci s odborovými orgány a organizacemi z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií, knihkupectví, vydavatelství a dalších relevantních institucí.

11. Rozšiřovat kontakty a spolupráci s firmami, které svými produkty ovlivňují činnost knihoven.

 • Pokračovat ve vytváření prostoru pro vyjednávání výhodných podmínek pro činnost knihoven a členů SKIP, získávat firmy pro podporu četby i knihoven a jejich služeb veřejnosti.

12. Iniciovat a všestranně podporovat mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působit v mezinárodních odborných organizacích, zapojovat se do evropských projektů, zprostředkovávat a využívat zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, zasazovat se o aplikaci efektivních mezinárodních programů do činnosti knihoven v ČR, rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v zahraničí.

 • Usilovat o získání většího počtu jazykově kompetentních členů SKIP pro zahraniční a mezinárodní aktivity SKIP a průběžně mapovat situaci v oblasti jazykových kompetencí členů.
 • Hledat cesty rozšíření vazeb a spolupráce i s dalšími národními a evropskými profesními sdruženími.
 • Orientovat styky a spolupráci se zahraničními partnery na konkrétní přínos k odbornému rozvoji knihovníků a knihovnické profese v ČR.

13. V zájmu rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb rozvíjet spolupráci se specializovanými knihovnami a podpořit jejich zapojení do všech koncepcí a programů.

 • Trvale usilovat o společný postup a kooperaci s knihovnami i všemi jejich sdruženími: Sdružení knihoven, Asociace knihoven vysokých škol, Česká informační společnost, Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií, ČNS IAML.

VZDĚLÁVÁNÍ foto

14. Přispívat k celoživotnímu vzdělávání pracovníků knihoven pořádáním seminářů, konferencí a diskusních setkání k aktuálním otázkám rozvoje knihovnictví.

 • Usilovat o získávání podpory pro vzdělávací aktivity formou grantů a sponzorství včetně využití strukturálních fondů EU.
 • Participovat na projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I", který je garantován Unii zaměstnavatelských svazů (sociální audit, demografická prognóza, školení vedoucích pracovníků).
 • Podílet se na tvorbě koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.
 • Prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí. Usilovat o provázání tohoto vzdělávání s principy odměňování.
 • Zintenzivnit spolupráci s krajskými knihovnami v oblasti výkonu regionálních funkcí a vzdělávání metodiků.
 • Spolupracovat na projektu Národní soustavy kvalifikací 2, případně Národní soustava povolání 3.

15. Usilovat o vysokou společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování knihovníků a informačních pracovníků.

 • Připravit ve spolupráci s dalšími partnery systém akreditací inovačních a specializačních oborových kurzů na MK ČR.
 • Usilovat o zavedení systému certifikace kompetencí knihovníků (pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb).

16. Spolupracovat s odbornými knihovnickými školami a knihovnickými institucemi a organizacemi zejména při rozvoji on-line a distančního vzdělávání v oboru.

 • Usilovat o další rozvoj on-line a distančního vzdělávání v oboru.
 • Nadále rozvíjet co nejužší spolupráci s oborovými školami.
RSS
    SKIP