2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Analýza mediálního obrazu čtvrtého ročníku akce Březen - měsíc čtenářů vypracovaná pro Národní knihovnu ČR období: 15.2.2013 - 15.4.2013

NEWTON Media a.s. je největší společností v České republice, která již 18 let dodává v elektronické podobě plná znění veškerých informací z tisku, plné přepisy zpravodajských a vybraných publicistických pořadů televizních
a rozhlasových stanic, agenturní zpravodajství a obsahy internetových serverů.

Mediální analýza je dalším rychle rozvíjejícím se produktem, který společnost NEWTON Media a.s. nabízí svým klientům. Jedná se o přehledný rozbor obrazu společnosti, který o ní vytvářejí média. Tyto cenné informace, získané na základě obsáhlého množství materiálu, umožňují našim klientům kvalifikovanější rozhodování a zvyšují ve svém důsledku jejich konkurenční výhodu. Mediální analýza může včas upozornit na příležitosti a rizika
a umožňuje spatřit skryté souvislosti.

Podle Vašich potřeb jsme schopni sledovat a analyzovat široké a mnohdy nepřehledné množství informací
o konkrétní oblasti, o Vaší společnosti a jejích představitelích či o konkurenčních subjektech na trhu. Výstupy předáme v maximálně přehledné a strukturované podobě. Analýzy jsou zpracovávány v měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční nebo jiné periodě. Nejčastěji se jedná o variantu měsíčních reportů doplněných o souhrnnou analýzu za delší časové období, která je pravidelným klientům poskytnuta za zvýhodněnou cenu.

Dotazy z oblasti mediálních analýz směřujte na:

Ing. Věra Čarná
vedoucí oddělení mediálních analýz, tel.: +420 225 540 501

Dotazy týkající se monitoringu médií směřujte na:

NEWTON Media a.s.
Obchodní oddělení
Na Pankráci 1683/127, budova Gemini
140 00  Praha4                                       

Tel.: +420 225 540 111
Fax: +420 225 540 101
E-mail: obchodni@newtonmedia.cz

Další informace a ukázky našich produktů naleznete na našich internetových stránkách:

NEWTON Media a.s., 2013

Obsah

1. Klíčové výsledky analýzy

2. Souhrnný vývoj medializace akce Březen - měsíc čtenářů

3. Analýza jednotlivých skupin médií

3.1. Poměr medializace akce Březen - měsíc čtenářů v jednotlivých typech médií

3.2. Média referující o akci Březen - měsíc čtenářů

4. Medializace jednotlivých akcí v rámci Března - měsíce čtenářů

5. Metodika

6. Sledovaná média

1. Klíčové výsledky analýzy

 • V období od 15.2.2013 do 15.4.2013 byla akce Březen - měsíc čtenářů zohledněna v celkem
  802 příspěvcích. Nejčastěji o ní média referovala v týdnu od 8.4.2013 do 14.4.2013 (209 příspěvků). Sdělovací prostředky se v tomto období zaobíraly akcí Noci s Andersenem, která proběhla v mnoha městech ČR a zahraničí a dále pak celostátní soutěží Biblioweb 2013. U příležitosti Noci s Andersenem se vypravili zástupci dánského velvyslanectví do knihoven v ČR, aby v nich předčítali dětem z knih významného autora pohádek Hanse Christiana Andersena (např. regionální Deníky 8.4.2013; 9.4.2013; denik.cz 12.4.2013). Zvýšený zájem médií o tuto akci lze sledovat rovněž v týdnech od 1.4.2013 do 7.4.2013 (200 příspěvků) a od 4.3.2013
  do 10.3.2013 (99 příspěvků) - viz kap. 2.
 • Z hlediska zastoupení jednotlivých skupin médií tvořily 78 % příspěvků (626) regionální tituly. Internetové servery se podílely 12 % (119 příspěvků). Celostátní deníky zaujímaly 3 % medializace (26 příspěvků). Z jednotlivých médií referoval o sledované problematice nejčastěji týdeník 5+2 dny (39 příspěvků). Mezi internetovými servery se prosadily prvnizpravy.cz (20 příspěvků), z celostátních deníků to byla Mladá fronta DNES (21 příspěvků). Blíže viz kap. 3.1. a kap. 3.2.
 • Jednoznačně nejsledovanější akcí v médích byly Noci s Andersenem (466 příspěvků; 51 %). Březen - měsíc čtenářů skončil na druhé pozici se 193 příspěvky (21 %). V pořadí třetí nejmedializovanější se stala soutěž Čtenář roku (159 příspěvků; 17 %). Týden čtení zaujímal 6 % (55 příspěvků). Biblioweb 2013 se
  33 příspěvky (4 %) a Maraton čtení 1 % medializace (14 příspěvků) - viz kap. 4.
 • Akce Noci s Andersenem se v médiích nejčastěji objevovala v týdnu od 1.4.2013 do 7.4.2013
  (190 příspěvků). Média v tomto období referovala např. o:
 • ceně Výboru Hanse Christiana Andersena, kterou udělilo dánské velvyslanectví v ČR za Noc s Andersenem knihovnicím Haně Hanáčkové a Miroslavě Čápové z Uherského Hradiště. Média v této souvislosti připomněla, že se jedná o celosvětovou akci, při níž bude 60 tisíc dětí na téměř 1 200 místech světa usínat při čtení pohádek Hanse Christiana Andersena (např. Mladá fronta DNES 2.4.2013, 5.4.2013; regionální Deníky 5.4.2013; ct24.cz 5.4.2013; ČT 1 5.4.2013; Zpravodajství ČTK 5.4.2013)
 • zapojení knihoven v ČR do akce Noci s Andersenem (např. Mladá fronta DNES 5.4.2013; ČT 1 5.4.2013; Impuls 5.4.2013; Rádio City 5.4.2013; Rádio Blaník - střední Čechy 5.4.2013; regionální Deníky 2.4.2013, 3.4.2013, 5.4.2013, 6.4.2013). Obdobný námět mělo i dalších 178 příspěvků publikovaných v období
  od 8.4.2013 do 14.4.2013 (např. regionální Deníky 8.4.2013, 10.4.2013, 12.4.2013).
 • O akci Čtenáři roku bylo publikováno nejvíce článků v období od 25.2.2013 do 3.3.2013 a od 4.3.2013 do 10.3.2013 (shodně po 34 příspěvcích). Média informovala mj. o zapojení veřejných knihoven ze všech krajů ČR do akce Čtenář roku a o slavnostním předání ocenění na Nové scéně Národního divadla v Praze
  (např. Sokolovský deník 28.2.2013; Chebský deník 1.3.2013; novinky.cz 6.3.2013). Březen - měsíc čtenářů byl zohledněn nejvíce v týdnech od 4.3.2013 do 10.3.2013 (69 příspěvků) a od 25.2.2013 do 3.3.2013
  (54 příspěvků). Biblioweb byl medializován nejčastěji v týdnu od 8.4.2013 do 14.4.2013 (21 příspěvků). Média se zajímala o ocenění nejlepších knihovnických bezbariérových webů v soutěži Biblioweb 2013 a o vítězství městské knihovny ve Znojmě v soutěži o nejlepší webovou prezentaci (např. novinky.cz 10.4.2013, Znojemský deník 12.4.2013, Brněnský deník 13.4.2013; parlamentnilisty.cz 14.4.2013). O Týdnu čtení referovala média nejhojněji v období od 25.2.2013 do 3.3.2013 (26 příspěvků). Akce Maraton čtení zajímala média nejčastěji
  v období od 4.3.2013 do 10.3.2013 a od 11.3.2013 do 17.3.2013 (shodně po 5 příspěvcích). Blíže - viz kap. 4.

2. Souhrnný vývoj medializace akce Březen - měsíc čtenářů

graf

Graf znázorňuje vývoj medializace akce Březen - měsíc čtenářů, a to podle počtu příspěvků v jednotlivých týdnech sledovaného období. V případě, že bylo v příspěvku zmíněno více akcí Března-měsíce čtenářů, je takový příspěvek do grafu započten pouze jednou.

3. Analýza jednotlivých skupin médií

3.1 Poměr medializace akce Březen - měsíc čtenářů v jednotlivých typech médií

graf

Graf vlevo zobrazuje počet příspěvků uveřejněných v jednotlivých skupinách médií o akci Březen - měsíc čtenářů ve sledovaném období. Graf vpravo znázorňuje rozložení medializace akce Březen - měsíc čtenářů v jednotlivých skupinách médií. Sledované tituly nezahrnují agenturní zpravodajství.

3.2 Média referující o akci Březen - měsíc čtenářů

graf

Graf znázorňuje média, která publikovala ve sledovaném období o akci Březen - měsíc čtenářů 11 a více příspěvků.

4. Medializace jednotlivých akcí v rámci Března - měsíce čtenářů

graf

Graf znázorňuje vývoj medializace akcí v rámci Března - měsíce čtenářů v jednotlivých týdnech sledovaného období, a to podle počtu příspěvků. Příspěvky zmiňující více akcí jsou v grafu zachyceny u každé akce.

graf

Graf informuje o poměru jednotlivých akcí, které byly v příspěvcích spojovány s Březnem - měsícem čtenářů. Příspěvky zmiňující více akcí jsou v grafu zachyceny u každé akci.

5. Metodika

Úvod a výběr příspěvků

 Hlavním cílem analýzy bylo zmapovat tematickou a časovou strukturu mediální prezentace akce Březen - měsíc čtenářů, a to za období od 15.2.2013 do 15.4.2013. Do analýzy nevstupovaly příspěvky uveřejněné v agenturních zpravodajstvích.

Analýza zdrojových dat

 Zdrojová data jsou analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného příspěvku je sledováno několik formálních a obsahových parametrů, které umožňují následné filtrování, seskupování, vytváření statistik a formulování závěrů.

Základní sledované parametry:

 Formální parametry jsou nezávislé na obsahu příspěvku a z jeho struktury snadno zjistitelné. Zahrnují:

 • Název příspěvku
 • Autor
 • Datum vydání
 • Název média
 • Rubrika / Pořad
 • Strana

6. Sledovaná média

Viz http://www.newtonmedia.cz/monitorovana-media.

 

RSS
    SKIP