1


2013

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Návrh na zvýšení členských příspěvků SKIP

Zřejmě nejcitlivějším tématem, kterým se bude zabývat letošní valná hromada SKIP, jsou členské příspěvky. Naposledy jsme o jejich zvýšení rozhodovali v roce 2007, tj. před sedmi lety. Tehdy jsme se dohodli na jejich radikálním zvýšení s cílem profesionalizovat činnost sekretariátu SKIP. Dnes, při zpětném pohledu, můžeme konstatovat, že se nám podařilo cíl naplnit. Profesionalizace sekretariátu přispěla k rozšíření aktivit SKIP a otevřela nám cestu k nové spolupráci i sponzorům, ať už tím myslíme účast ve velké vzdělávacím projektu Unie zaměstnavatelských svazů, spolupráci se firmou Skanska nebo tisk plakátů a distribuci celé řady materiálů do knihoven. Zlepšení finanční situace nám umožnilo zahájit nové projekty, jakými jsou například soutěže a ocenění Městská knihovna roku, cena MARK, vydávání Knížky pro prvňáčka, Maraton čtení a další. SKIP může dnes svým členům nabídnout celou řadu zajímavých benefitů. Zlepšená činnost SKIP se projevila i ve zvýšení počtu členů z 1 420 v roce 2009 na 1 575 v roce 2013. Zvýšil se také počet odborných sekcí a klubů.

Naše činnost je primárně založena na dobrovolné práci, ale je zřejmé, že bez odpovídajícího množství finančních prostředků nejsme schopni v budoucnu svou činnost udržet na stejné úrovni nebo dále zlepšovat. To bylo podnětem k otevření debaty o zvýšení členských příspěvků. Na 9. 9 zasedání VV SKIP 14.2.2013 bylo rozhodnuto o návrhu na zvýšení členských příspěvků. Jaké jsou hlavní argumenty:

  • Hodnotu příspěvků poklesla o míru inflace, která v posledních letech pohybovala v průměru 2,8 % ročně. Příjem příspěvků dosahuje ročně přibližně 1,15 mil. Kč, ale hodnota této částky se vlivem inflace snížila o cca 180 000 Kč.
  • V posledních letech jsme získávali významnou podporu od firmy Skanska, která se pohybovala v rozmezí od 0,6 do 0,35 mil. Kč. Pro letošní rok ale musíme počítat s výrazným snížením tohoto příspěvku a je nejisté zda v příštích letech bude dále pokračovat.
  • S ohledem na vývoj situace musíme svůj rozpočet stabilizovat tak, aby v budoucnu nedostatek finančních prostředků nepodlamoval činnost SKIP.

Obsahem návrhu je zvýšení členských příspěvků pro institucionální členy o 20 %. Pro individuální členy se navrhuje ponechat současnou výši příspěvku 400 Kč a doplnit ji doporučením, že stávající částka 400 Kč je stanovena jako minimální a doporučuje se podle možností člena uhradit optimální částku ve výši 600 Kč. Stejný režim platí u sníženého členského příspěvku pro seniory a studenty: minimální částka 200 Kč, optimální 300 Kč.

Pokud valná hromada schválí toto zvýšení, lze očekávat, že příjmy z členských příspěvků stoupnou o cca 200 000 Kč, což přibližně pokrývá inflaci z posledních let. Zbývá vysvětlit, proč nebylo navrženo proporcionální zvýšení příspěvku jak pro individuální, tak i kolektivní členy:

  • Z přehledu činnosti SKIP vyplývá, že největší přínos z aktivit SKIP mají institucionální členové, tj. knihovny jako instituce. Právě na institucionální podporu směřuje většina rozpočtu SKIP. Jedná se například o zastupování SKIP v zahraničí (IFLA, EBLIDA), vydávání plakátů, záložek, organizování celostátních akcí Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven, projekt Knížka pro prvňáčka, vyjednávání kolem autorského zákona a celá řada dalších aktivit.
  • Benefitem individuálních členů jsou především aktivity na úrovni regionů, případně sekcí a klubů. Na tyto akce je věnováno pouze 40 % z vybraných členských příspěvků. I zde se jedná především o vzdělávací aktivity, které jsou profitem nejen pro individuálního člena, ale také přínosem pro knihovnu, ve které pracuje.
  • Platy pracovníků knihoven jsou hluboko pod státním průměrem a jejich výše v posledních letech neroste, naopak v některých knihovnách dochází i k poklesu platů.


      Současný stav Návrh na zvýšení
    Počet členů 2013 2013 2014 2014
Individuální plné 700 400 280 000 400 280 000
poloviční 321 200 64 200 200 64 200
Celkem 1021   344 200   344 200
Institucionální do 1 219 450 98 550 550 120 450
2-5 180 900 162 000 1 100 198 000
6-10 56 1 700 95 200 2 050 114 800
11-20 41 2 500 102 500 3 000 123 000
21-50 37 4 050 149 850 4 900 181 300
51-100 15 7 900 118 500 9 500 142 500
nad 100 6 13 500 81 000 16 200 97 200
Celkem 554 807 600 977 250
Celkem 1 151 800 1 321 450
Navýšení         169 650

VÍT RICHTER

RSS
    SKIP