4


2012

 

Informační servis

Je život po životě - je divadlo po divadle?

Zpráva z 29. mezinárodní konference sdružení divadelních muzeí, archivů a knihoven  - SIBMAS

Dokumentace a archivování divadelního umění jako jedinečného zážitku okamžiku, kdy dochází k souznění umělce a diváka, anebo naopak k naprostému míjení obou zúčastněných stran, s sebou nese zásadní otázku, jak tento okamžik zachytit a uchovat pro budoucí generace. Vedle této filozofické roviny stojí pak i věci naprosto konkrétní - kostýmy, dekorace, programy, plakáty, fotografie, recenze v tisku, odborné publikace, divadelní texty, režisérské a nápovědní knihy, památníčky, kadeře a jiné části oblíbených protagonistů, korespondence ... zkrátka nepřeberné množství hmatatelných objektů, které zůstávají po představení i po umělcích samotných. S vývojem techniky přibývají i zvukové a obrazové záznamy a schémata světelného designu. Samostatnou kapitolou pro archivování a dokumentaci jsou pak místa, kde se umělecká produkce odehrává - nejsou to jen klasické budovy s kukátkovým jevištěm, ale také arény, přírodní amfiteátry, hospodské sály,jarmarky, místa bytového divadla, cirkusová šapitó, průmyslové haly a ve své podstatě se jevištěm a hledištěm může stát jakýkoli veřejný i privátní prostor.

Po celém světě se archivováním a zpřístupňováním výše popsaných artefaktů zabývají archivy divadel, odborná teatrologická oddělení muzeí nebo samostatná muzea, knihovny a dokumentační pracoviště, z nichž více než 200 je sdruženo v mezinárodní organizaci SIBMAS (Société Internationale des Bibliotheques et des Musées des Arts du Spectacle). http://www.sibmas.org/

Organizace SIBMAS vznikla v roce 1954 v Národní knihovně v Paříži jako sekce mezinárodní organizace IFLA a od roku 1976 je samostatnou nevládní organizací.

SIBMAS úzce spolupracuje s následujícími  nevládními oborovými organizacemi:

  • IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
  • ICOM (International Council of Museums)
  • IFTR (International Federation for Theatre Research)
  • IATC (International Association of Theatre Critics)
  • ITI (International Theatre Institute)
  • PERSPECTIV (Association of Historic Theatres in Europe)
  • TLA (Theatre Library Association)

Cílem organizace je podporovat stálé mezinárodní kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky a podporovat výměnu praktických i teoretických zkušeností. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.

Ustavující schůze národního střediska SIBMAS se konala v roce 1993 v Divadelním ústavu v Praze. V souladu s posláním mezinárodní organizace SIBMAS sdružuje toto středisko české, moravské a slezské knihovny s divadelními fondy, muzea s divadelními sbírkami, archivy divadel a knihovny odborných škol. V současné době se jedná o 24 organizací. Hlavním cílem je i zde výměna praktických i teoretických informací ze všech oblastí práce jednotlivých členů a spolupráce v rámci národních i nadnárodních projektů. Národní středisko v neposlední řadě plní funkci vědecké oborové základny v oblasti teatrologie v nejširším slova smyslu. Zasedání národního střediska SIBMAS probíhá zpravidla 2x ročně. Z každého zasedání je vyhotoven podrobný zápis, který shrnuje obsah jednání i řešené úkoly (viz  http://sibmas.idu.cz/cs/).
Pražská organizace SKIP finančně přispěla na účast sekretáře národního střediska SIBMAS  PhDr. Heleny Hantákové na  letošním 29. kongresu mezinárodní organizace SIBMAS.

Kongres,  kterého  se zúčastnilo více než 85 delegátů z celého světa, uspořádalo ve dnech 25. - 26. 10. 2012 londýnské V&A Muzeum. V obou dnech konference bylo předneseno 14 příspěvků, které se věnovaly širokému spektru sbírkové a dokumentační činnosti.

Z knihovnického hlediska byl velice zajímavý příspěvek o budování web archivu v British Library (Eva del Rey: UK Web Archive and the Live Art Collection 2008 - 2012).  UK web archiv ukládá vybrané webové stránky od roku 2004. V archivu lze vyhledávat dle názvu stránky, pomocí fulltextu nebo dle URL www stránky. Vyhledávat lze i na základě abecedního seznamu, věcného tématu nebo ve specializovaných sbírkách. Adresa archivu je http://www.webarchive.org.uk/ukwa/

Za velmi obecným názvem Towards Performing Arts Information se skrýval velmi konkrétní referát Patrica Le Boeuf z francouzské národní knihovny. Přinesl informace o propojení vyhledávání v knihovnických, dokumentačních a muzejních databázích na základě FRBR00.

Nové odborné knihy, výstavy, oborové databáze i divadelní projekty prezentovalo také 9 kolegů v sekci "plakátů". Tato sekce umožňuje krátkou prezentaci a následnou diskusi. Program konferencí obohacuje již 6 let a získává stále větší oblibu.

Plné znění přednášek a prezentací bude obsahem plánovaného sborníku z konference. Program jednotlivých dnů konference, seznam účastníků a abstrakty přednesených referátů spolu se stručnou biografií autorů jsou součástí konferenční příručky, která je již nyní k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v Praze.

Konferenci doplnila návštěva dočasné výstavy s názvem Hollywood Costume. Kurátoři V&A Muzea pod vedením K. Lodwicka dokázali shromáždit do tří sálů kostýmy, které se díky filmu staly slavnými. A až zde si uvědomíme, že filmy se staly slavnými i díky daným kostýmům a hercům, kteří je oblékali. Defilé filmové historie začíná u černobílých snímků a pokračuje přes hollywoodské velkofilmy až do žhavé, počítačově trikové současnosti. Výstava je ukázkou moderního pojetí vystavování historických předmětů v kombinaci s nejmodernější obrazovou a zvukovou technikou. Tvůrcům se podařilo dokonale navodit filmovou atmosféru díky níž každý z kostýmů opět ožívá. Zdařilé výstavní dílo bylo definitivní tečkou za letošní konferencí a jasně ukázalo, že muzeální a archivní artefakty nejsou mrtvou veteší a díky péči všech zainteresovaných odborníků zůstávají nedílnou součástí kulturní historie.

PhDr. Helena Hantáková, vedoucí knihovny Divadelního ústavu

RSS
    SKIP