4


2012

 

Co nového ve SKIP

Sekce veřejných knihoven zasedala

8. listopadu 2012 se v Národní knihovně ČR v Praze sešli členové sekce veřejných knihoven na svém pravidelném podzimním jednání.

Bodů jednání bylo poměrně hodně, proto uvádíme jen ty stěžejní, jejichž závěry by měly do budoucna ovlivnit aktivity nejen členů SKIP.

  • Gabriela  Jarkulišová  vyhodnotila plnění standardu VKIS knihovnami  nominovanými  do soutěže Knihovna roku 2012, tedy našich nejlepších obecních knihoven. Sledovala i další aspekty, např. kontakty knihovníka a obce s metodikem, kvalitu a aktuálnost webových stránek, rozsah hodin pro veřejnost, kvalitu statistické evidence, resp. vykazování. 
  • Inspirativními poznatky o obecních knihovnách - to byl příspěvek Lenky Pruckové o průběhu, poznatcích a zážitcích hodnotitelské komise soutěže "Knihovna roku..."
  • Milena Kodýmová zastupovala knihovny  v hodnotící komisi ústředního kola soutěže Vesnice roku. Konstatovala trend  zvyšující se kvality služeb i interierů  knihoven obcí ve finále této soutěže.  Zmínila ale také nedostatečnou informovanost  zástupců obecních knihoven o  existenci a práci SKIP. 
  • Ladislava  Zemánková na příkladu vývoje RF v posledních 5 letech demonstrovala úbytek metodiků a podtrhla jejich generační výměnu. Úspěšný metodik považuje plnění 7 standardizovaných služeb za nezbytný základ a prostředek úspěšného působení. Tedy i potřebu průběžného vzdělávání a setkávání metodiků PK a KK.

Tyto příspěvky potvrdily předpoklad nutnosti věnovat se v nejbližším období především možnostem vzdělávání  a setkávání metodiček, a to především z pověřených knihoven.  Jednou z prvních aktivit, kterou sekce veřejných knihoven připraví pro rok 2013 , bude tedy workshop metodických pracovníků.

  •  Projednávány byly i dosavadní podmínky soutěže "Městská knihovna roku" pořádané SKIP ve spolupráci s firmou Skanska. Přivítány budou tipy vedoucí ke zlepšení soutěžních podmínek, některé skutečnosti jsou dané podmínkami spolupráce. Dagmar  Bahnerová, ředitelka lounské knihovny - nositelky titulu Městská knihovna roku 2011 - podtrhla v této souvislosti prestiž takové ceny nejen v očích zřizovatele, ale pochopitelně i široké veřejnosti, která pro knihovnu přesahuje finanční benefit soutěže.
  • Tradiční již je seznámení členů sekce veřejných knihoven se všemi nejdůležitějšími aktivitami nejbližších dnů a celého příštího roku. Tím nás provedl Roman Giebisch.
  • Zlata Houšková seznámila s výsledky "Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR", dále  informovala o stavu prací v oblasti Knihovnické profese v Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK).   

Zápis a prezentace k jednotlivým bodům jednání budou vystaveny na webu SKIP, v sekci  http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven 

  • Členové souhlasí a apelují na všechny členy SKIP, aby TÝDEN KNIHOVEN v dalších letech respektoval už jednou diskutovanou zásadu, že jde vždy o první (ale celý!!!) říjnový týden. V roce 2013 je totiž stanoven od 30.9. až 6.10., což, jak se ukázalo v diskusi,  těm kolektivním členům, které plánují s předstihem,  může činit značné potíže. Termín na rok 2013 již nebude měněn, avšak v letech dalších bude dodržena uvedená zásada prvního celého říjnového týdne.
RSS
    SKIP