4


2012

 

Co nového ve SKIP

Jedna velká rodina

Žádné jiné oslovení snad nemůže lépe vystihnout setkání knihovnic dětských oddělení. Ano, cítíme se být spojeny mocným poutem, pupeční šňůrou, kterou tkáme z nejtenčího přediva nápadů a představ o kvalitním programu pro děti v našich knihovnách. V tomto duchu se odehrávala i valná hromada KDK a odborný seminář "Jedna velká rodina" v Karviné 31. října - 2. listopadu 2012. Všechny tři dny proběhly ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, za kterou vděčíme pracovníkům Regionální knihovny v Karviné, SKIP Klubu dětských knihoven a regionu SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale i všem, kteří pozvání na valnou hromadu a seminář přijali.

Na jednání valné hromady se knihovnice a předsedkyně jednotlivých "klubek" vzájemně informovaly o své činnosti. Z bohatého výčtu akcí můžeme vyjmenovat: zorganizování putovního představení herců Slováckého divadla, které ve 23 moravských knihovnách shlédlo na 1 500 dětí, setkání knihovnic "Jak se dělá metodika", ve kterých se zúčastněné snažily kriticky hodnotit a zlepšovat své lekce, sedlčanská knihovna připravila seminář mediální výchovy, na 600 dětí Zlínského kraje mělo možnost diskutovat se známou spisovatelkou Ivou Procházkovou, inspiraci a náměty lekcí pro 2. stupeň mohly knihovnice načerpat na dvoudenním semináři v Jihlavě. Stálicí v činnosti knihoven je projekt "Škola naruby", ve kterém rodiče čtou svým dětem. V projektu moravských knihovnic "Jak se žilo ve středověku" mladí "šlechtici" zúročili poctivě nasbírané informace o době rytířů a životě starobylých hradů. O následně zpracovanou výstavu "EXLIBRIS na téma heraldika" může požádat jakákoli knihovna.

Své zkušenosti s pořady pro děti popsaly i knihovnice z českých "klubek" - diskutovaly a čerpaly nové informace u odborníků na téma šikana a nebezpečí na sociálních sítích, věnovaly se rozvoji čtenářské gramotnosti s lektorkou Vlaďkou Neužilovou, absolvovaly dílny arteterapie s Izabelou Machútovou, učily se poutavě vyprávět s hercem Martinem Hakem. Na Dobříši proběhl seminář s lektorkou tvořivé dramatiky Lucií Metzovou a dílna fotografování s Radkou Páleníkovou. V jižních Čechách se čtenáři mohli setkat s úžasnou výtvarnicí Renátou Fučíkovou. V mnoha knihovnách byly uspořádány výtvarné i literární soutěže zaměřené k tématu Český rok, k výročí stého narození výtvarníka a režiséra animovaného filmu Jiřího Trnky. V knihovnách děti mohly hovořit s cestovateli (z Nové Kaledonie) i s dobrovolníky, kteří vyučovali tibetské děti ve školách (dobrovolníci z hnutí Brontosaurus), dokonce i s českými učiteli ze Sluneční školy v Zanskaru. V Plané nad Lužnicí vytvořili společnou putovní výstavu z příspěvků malých jihočeských výtvarníků. Zajímavé akce byly pořádány na hradě Valdštejn, kde se sešlo 400 výtvarných děl k tématu "Příroda na zemi." Nezapomenutelná byla jistě i Svatohubertská mše a Pohádková neděle, z které se mohly těšit děti i jejich rodiče. V knihovnách Libereckého kraje probíhaly besedy na téma Krakonošův rok ve spolupráci se spisovatelkou Marií Kubátovou. Vděční posluchači a čtenáři připravují dárek pro oblíbenou spisovatelku - 90 pohádek pro Marii Kubátovou.

Úspěchem skončily i celostátní akce dětských knihoven vypsané pro rok 2012. Z vítězných výtvarných a literárních prací soutěže "Kde končí svět" vznikla putovní výstava. Pod dohledem Zlaty Houškové se z dětských prací rodí kniha, která bude poslána dětem do "Sluneční školy" v Zanskaru (Indie, Malý Tibet). Během září proběhl jeden z největších pohádkových svátků - Jičín, město pohádky. Díky patří organizátorům i knihovnicím, které se účastnily klání o nejlepší knihovnickou lekci na téma "fantasy a vědecko-fantastická literatura" - na 1.ročníku soutěžní přehlídky OKNA v Chrudimi.

Pohádková Noc s Andersenem propojuje všechny milovníky dobré četby a svým významem již dávno přesáhla hranice České republiky. Velkému ohlasu školní veřejnosti se těší projekt Knížka pro prvňáčka, Ocenění SUK- Čteme všichni (hlasování pro nejoblíbenější dětskou knihu) letos přisoudili naši malí čtenáři knize Deník malého poseroutky - Psí život, autora Jeffa Kinneyho. Své pevné místo v kalendáři akcí dětských knihovnic má inspirativní setkání Chrudimská loutka (tvořivé dílny, loutková představení). V příštím roce budou knihovny soupeřit o titul Kamarádka knihovna, knihovnice porovnají své interpretační umění v soutěžní přehlídce OKNA na téma "Už zase skáču přes kaluže." Pokračovat budou i další akce. Do výčtu aktivit se vešel jen kousek z toho, co bylo uskutečněno a předneseno. Omluva a poděkování všem, jejichž akce nebyly jmenovány, všem tvořivým a přemýšlivým knihovnicím, díky kterým chodí děti do knihovny rády.

Následující dva dny setkání v Karviné byly věnovány přednáškám i pracovním dílnám zaměřeným na rodinné aktivity v knihovnách. Přednášeli odborníci, lektoři kritického myšlení, zástupci občanských sdružení zabývající se vzděláváním, učitelé i knihovníci. Sociologové nás seznámili s výsledky svých zkoumání a se změnami v pohledu na schopnost dětí samostatně hodnotit svou životní zkušenost. Kateřina Kubešová nás přes dálkově vedenou přednášku mohla pozdravit z Prahy a informovat o značce "Rodiče vítání", udělované školám, které se zaváží plnit požadavky pro vstřícné jednání s rodiči. Značka Rodiče vítáni vznikla na jaře roku 2011, v současné době se jí může pochlubit již 285 základních škol a víceletých gymnázií. Bližší informace lze získat v knize Tomáše Feřtka Rodiče vítání, kterou si můžete prohlédnout na webových stránkách projektu http://www.rodicevitani.cz/. Ve stejném duchu nás informovala i Mgr. Martina Baranová, koordinátorka mateřského centra, která představila projekt "Společnost přátelská rodině" (www.familyfriendly.cz), jehož cílem je motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování pracovního a rodinného života.

Po bloku příspěvků na téma "rodina a škola" následoval oddíl zaměřený na téma "rodina a knihovna". Své příspěvky přednesly kolegyně z regionu, kde seminář probíhal. Své zkušenosti ze čtyřletého projektu "Já čtu tobě a ty mně" přednesla Mgr. Helena Legowicz z Regionální knihovny v Karviné. S akcemi na podporu dětského čtenářství "Na lovu za dětskou duší" nás seznámila Michaela Unucková z RKK v Karviné-Mizerově. Své zkušenosti z fungujícího vztahu mezi rodiči a prarodiči představila Yvonne Kozubková z pobočky RKK v Karviné-Novém Městě.

V druhé části tematickém celku "Rodina a škola" jsme vyslechli příspěvky Mgr. Květy Krüger z o.s. Kritické myšlení - Rodičovské kavárny. Všechny přítomné překvapila myšlenka pořádání rodičovských kaváren na půdě školy. Během prezentace byla představena témata, kterými byli rodiče oslovováni i to, jak vzájemná informovanost a přátelská setkání radikálně mění vztah rodičů, učitelů i žáků. Následovala praktická dílna s lektorkou a odbornicí pro práci s dětmi DiS. Kateřinou Círovou.

Druhý den jednání zakončila svou prezentací Mgr. Lucie Hrnčiarová a Mgr. B. Zmrzlík, ředitel ZŠ Mendlova v Karviné. V jejich příspěvku byly prezentovány zkušenosti z odpolední dílny čtení pro žáky a jejich rodiče. Mottem, které provází čtenářství na této škole, je naučit číst s láskou a prožitkem, vytvořit pravidelnou příležitost ke čtení ve škole. Je na každém z nás, podaří-li se ji šířit dál. Večer jsme zakončili prohlídkou regionální knihovny a společenským večerem v literárním salónu.

Třetí, závěrečný den našeho setkání nám svým příspěvkem zpříjemnila sympatická a zapálená knihovnice Marika Zadamberská z Třince. Představila nám unikátní Klub MRKni - "Máme Rádi Knížky" Klub pro děti a jejich rodiče, který provozuje od začátku letošního roku. Je zaměřen především na propagaci četby a společně tráveného času s knížkami. "Dáváme rodičům návod, co všechno a jak se dá s knížkami podnikat, co v nich najdou, v čem jim knížky pomohou, a společně s dětmi i rodiči objevujeme ten krásný pestrobarevný svět knížek." Mimo pravidelná měsíční setkání připravují jednorázové akce, zaměřené na celé rodiny (Večerníčky naživo a Pohádkový les). Navázala na ní Mgr. Marta Malchárková, z Knihovny města Ostravy, pobočky Vietnamská, kde se věnují práci s rodiči a dětmi v knihovně. Opomenuty nebyly ani tématické kufříky a jejich úžasné možnosti využití v knihovnách.

Své nápadité a úspěšné akce pro čtenáře představila Blanka Tauberová, ředitelka knihovny v Sedlčanech, která svými aktivitami výrazně zasahuje do kulturního dění ve městě. Celý maraton prezentací a konkrétních ukázek rodinných aktivit v knihovnách zakončil PhDr. Václav Mertin přednáškou Rodina - škola - knihovna. Jeho vysoce fundovaná a přátelská slova propojila myšlenky, které se nesly celým duchem semináře: pro rozvoj čtenářských dovedností je zásadní příklad a působení rodiny. Rodič je zodpovědným za rozvoj dítěte - škola a knihovna mu však může hodně pomoci. Motivovaný a poučený rodič je nejlepším učitelem pro své dítě.

Vážené kolegyně a kolegové neztrácejme optimismus a víru v naše možnosti - podejme pomocnou ruku rodině a škole, snažme se propojit své aktivity se všemi, kteří mají mladým lidem, co říci. Chcete-li nasát něco z atmosféry semináře, vězte, že prezentace budou k dispozici na www stránkách SKIP Klubu dětských knihoven http://www.kdk.munovapaka.cz/.

Jitka Kyclová

RSS
    SKIP