4


2012

 

Do rámečků

"Držet mě nemusíš, já dokážu stát sama."

... řekla Monika Tereze při jednom z posledních integračních programů. Nevidomou Moniku vedla za ruku romská dívka Tereza a popisovala jí, jakými místy v knihovně právě procházejí. Ten den děti v malých skupinkách proplouvaly po Nilu egyptskou krajinou a reáliemi, učily se vyrobit papyrus, zastavily se v paláci u faraona, seznámily se s božstvy a balzamovaly mumie. Celou cestu přitom opatrovaly vzácný svitek s hieroglyfy, který měly dopravit do Alexandrijské knihovny a rozluštit, jaké sdělení se pod tajemnými obrázky vlastně ukrývá. To je jen malá ukázka jednoho z programů, jež bývaly vyvrcholením pololetních návštěv dětí na besedách projektu Ruku v ruce v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Projekt Ruku v ruce vznikal postupně - z iniciativy pracovníků Dětské knihovny KJM a na základně podnětů od pedagogů. Ti poukazovali na nepoměr mezi na školách vyučovanou teorií a možností vyzkoušet si nabyté poznatky v praxi. Cílem projektu tak bylo vytvořit ucelený systém vzájemně logicky propojených aktivit, které budou napomáhat k integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů do majoritní společnosti. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvovaly rozmanité besedy, během integrací se pak potkávaly s dětmi z běžných základních škol. Důraz byl kladen na čtenářskou a funkční gramotnost všech skupin. Výstupem projektu je nyní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů (tělesný, zrakový, mentální, dále děti ze sociálně znevýhodněných skupin. (dostupný od září 2012 na http://www.kjm.cz/metodicky-material). Projekt Ruku v ruce byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V plné výši byl hrazen Evropským sociálním fondem ČR a státním rozpočtem ČR. Za 28 měsíců realizace se projektu během 436 besed zúčastnilo na 4165 dětí ze spolupracujících škol Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2; ZŠ Sekaninova, ZŠ Palackého a ZŠ Želešice.

Možná by se mohlo zdát, že projekt Ruku v ruce je jediným přispěním KJM k práci s uživateli s různými druhy handicapů, ale není tomu tak. Naopak. Kupříkladu její Knihovna pro nevidomé a slabozraké má za sebou více než 35 let existence. V rámci podpory bezbariérového přístupu nabízí KJM speciální služby i čtenářům se sluchovým postižením. Pobočky KJM spolupracují s denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem. Se Speciální školou ELPIS byl zahájen projekt "Léčba knihou". KJM je partnerem projektu Bezbarierova.knihovna.cz, jehož cílem je snaha postihnout specifika práce a komunikace s handicapovanými uživateli knihoven. Projekt, který finalizuje práci na standardu Handicap friendly, o jehož získání se KJM aktivně uchází, se zaměřuje na všechny hlavní typy zdravotního omezení; pomoc chce nabídnout v první řadě knihovníkům, informačním pracovníkům, ale i všem zájemcům o komunikaci s klienty se specifickými potřebami. Bezbariérový přístup k uživatelům se specifickými potřebami KJM deklaruje i na svých webových stránkách pod speciální záložkou KJM bez bariér (www.kjm.cz/handicapovani), v níž soustředí veškeré aktivity a služby na jmenovanou klientelu orientované.

A proč vlastně chtěla Tereza Moniku držet? Předpokládala totiž, že nevidomý člověk potřebuje neustálou pomoc. Monika svůj nesouhlas dala najevo lehce nevybíravým způsobem, ale Tereza se s tím rychle vyrovnala a obě dál pokračovaly v plavbě. Později právě ona běžela za Edou, aby ho poprosila o pomocnou ruku. Její skupinka potřebovala přečíst text, který měli pouze v Brailleově písmu, což Eda rád udělal. Ruku v ruce tak děti za 2,5 roku procestovaly Divoký západ, vzdálené planety či si zahrály Hrubínovy pohádky. Zřejmě zjistily, že život s handicapem či bez něj nemusí být takový, jak se na první pohled jeví.

Za tuto činnost získala KJM cenu za Významný počin 2012.

EVA VOJTÍŠKOVÁ

RSS
    SKIP