2


2012

 

Knihovnické aktuality

Knihovnické aktuality

V zámku AV ČR v Liblici se 24. a 25.dubna uskutečnilo výjezdní zasedání Ústřední knihovnické rady rozšířené o další experty. Zasedání bylo jako celek věnováno plánu implementace Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015. Zpravodajové za jednotlivé priority Koncepce informovali o složení pracovních skupin a o harmonogramu aktivit. Podrobný plán implementace Koncepce by měl být zveřejněn v červnu.

Městská knihovna v Kutné Hoře hostila již po třetí (2. a 3. 5. 2012) pracovní skupinu pro přípravu centrálního portálu pro zpřístupnění knihovních fondů a informačních zdrojů dostupných v knihovnách České republiky. Pracovní skupina pod vedením Martina Lhotáka, ředitele Knihovny AV ČR, připravuje podrobný zadávací dokument pro centrální portál. Příprava portálu byla podpořena projektem z dotačního programu VISK3. Garantem za zpracování zadávacího dokumentu byla pověřena Bohdana Stoklasová.

Liberecká Vědecká knihovna uspořádala 10. 5. 2012 zajímavou konferenci Švýcarsko a my, vzájemná inspirace, možnost spolupráce. Účastníci se mohli seznámit se s knihovnictvím ve Švýcarsku prostřednictvím zkušených odborníků, knihovníků a knihovnic z kantonu St. Gallen, blíže http://www.kvkli.cz/cz/projekty/_projekt.php?id=11.

Od počátku ledna probíhají na Ministerstvu kultury diskuse k hlavním tématům novely autorského zákona, jako jsou osiřelá díla, kolektivní správa autorských práv, náhradní odměny, užití autorských děl pro zdravotně postižené a také knihovní licence.

V souvislosti s novelou autorského zákona začalo aktivní vyjednávání se zástupci autorů (kolektivní správce Dilia), Svazem českých nakladatelů a knihkupců. Knihovny jsou zastoupeny všemi knihovnickými sdruženími - SKIP, SDRUK a AKVŠ. Hlavním tématem jednání je obsah knihovní licence, zejména využití digitálních dokumentů, ať už tím myslíme digitální dokumenty vzniklé digitalizací, tak i původní digitální dokumenty, např. e-knihy, dokumenty publikované na webu, elektronická periodika, včetně elektronického "povinného výtisku". Připravuje se společný návrh na novelu autorského zákony, který by otevřel možnost uzavírání kolektivních licencí pro užití autorsky chráněných děl ve všech knihovnách v různých typech služeb, například zpřístupnění na místě samém, půjčování elektronických dokumentů, zhotovování elektronických a tištěných kopií a také dálkový přístup. Součástí společných vyjednávání je i příprava memoranda o vzájemném porozumění, které by mělo naznačit budoucí směry zpřístupňování digitálních dokumentů prostřednictvím knihoven.

Do projektu Benchmarking knihoven se v letošním roce zapojí 54 slovenských knihoven. Český benchmarking v současné době využívá 193 veřejných knihoven různých velikostí. V souvislosti se vstupem slovenských knihoven byla vyhodnocovací databáze upravena tak, že je umožněno srovnávání v českých korunách i v eurech. Tím se otevřela možnost pro mezinárodní srovnávání výkonu a činnosti knihoven.

Počátkem května předal Knihovnický institut Národní knihovny ČR Ministerstvu kultury návrh Metodického pokynu pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky. Základ metodického pokynu zpracoval projektový ateliér Atrea, spol. s r.o., jako hlavní konzultant působil Ladislav Kurka.

Vit Richter

RSS
    SKIP