2


2012

 

Mozaika

Chovejme se šetrně, mysleme logicky - EKOlogicky!

Zelená knihovna"Zelená knihovna" je projekt, který vznikl na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem projektu je rozšířit myšlenku zeleného úřadování do knihoven. Knihovny jsou podle nás instituce se sociální zodpovědností a právě ony by mohly mezi prvními osvíceně a moudře dodržovat "zelené" zásady a následně je tak lépe propagovat u svých uživatelů. Jednou z prvních aktivit projektu byl dotazník, který sloužil k zjištění, zda se o tuto problematiku knihovny zajímají, jak hluboké o ní mají povědomí. Během druhého únorového týdne 2012 Zelená knihovna rozeslala dotazník o environmentálně šetrném chování v knihovnách.

Sešlo se přes 270 odpovědí. Téměř 57% všech odpovědí pocházelo z městských knihoven, ale zúčastnily se i vysokoškolské (11%), krajské (8%), vědecké (5%) a ostatní % (tato skupina byla hned druhá největší asi 27%) tvořily knihovny, které se nezařadily ani do jedné kategorie. Přes překvapivé výsledky ( např. 1% respondentů užívá výhradě eko přípravky) se nám jako nejzajímavější zdá rozmanitost v názorech. Co jiný kraj, to jiný mrav. Co knihovna, to názor. Vytvářet metodiku zeleného úřadování v takto široce názorově rozkolísaném prostředí je v pravdě výzvou. Každopádně a "díky Bohu", valná většina respondentů projevila zájem nebo kladný vztah k environmentálně šetrnému chování, což je velmi pozitivní zpráva a my ji kvitovali s povděkem.

Vyberte výrok...

Rozmanitost se projevila především v intenzitě k přístupu k zelenému úřadování. Některé knihovny se "zeleně" již dávno chovají, ale berou to naprosto automaticky, takže necítí potřebu toto jakkoliv zvěřejnovat. Pro jiné je tato oblast zatím neprozkoumanou krajinou, takže ani neví, že se environmentálně šetrně chovají. Pro jednoho respondenta byly požadavky Zelené knihovny naopak tak nízké a banální, že volal po mnohem razantnější akci. Požadavky Zelené knihovny jsou sice základní, ale pokud se opravdu dodržují, jsou velkou EKO -logickou i -nomickou úsporou. Zelené úřadování, které úzce souvisí se zeleným nakupováním, se dotýká širokého spektra oblastí a každá knihovna se v něm může najít a realizovat dle svých možností. Výzkum ukázal, že jednoduchým "zeleným" změnám často brání pouhý nedostatek kreativity (např. téměř 62% knihoven, které netřídí odpad, uvedlo jako důvod nedostatek označených sortérů na pracovišti) nebo právě neznalost celé škály možností:

 1. Kancelářské potřeby
 2. Papír a výrobky z papíru
 3. Nakládání s odpady
 4. Spotřeba energie
  1. Vytápění budov
  2. Úsporně energetická opatření - izolace budov, zlepšení kvality oken
  3. Používání elektrických přístrojů
  4. Osvětlení
 5. Čištění a úklid
 6. Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
 7. Hospodaření s vodou
 8. Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
 9. Doprava1

Přesto téměř 60% všech knihoven uvedlo, že se již ekologicky šetrně chovají.

Graf

Důvody, proč nebýt environméntálně šetrný, se týkaly samozřejmě financí. Přestože doposud neexistují žádné oficiální studie o ekonomické úspoře při přechodu na "zelenou", můžeme zmínit alespoň pozitvní příklady ze zahraničí, kdy např. Vídeňské nemocnice a mateřské školy přešly pouze na ekologičtější přípravky při úklidu a snížili tak náklady již o 10% a objem čistících prostředků dokonce o 23%!2 To už je zaznamenatelné zmírnění negativního dopadu na prostředí kolem nás, nemyslíte? Nová okna, střecha či zateplení sice můžou významně ušetřit spotřebu energie, ale i v běžném provozu - jak v zázemí knihovny, tak v půjčovně či studovně lze jednat eko-šetrně. Např. v otázkách věnovaných dopravě, se respondenti pozastavovali nad souvislotí s knihovnou... ale: pokud umožníte čtenářům např. uschování kola, mnohdy využijí raději cyklodopravu než vleklou chůzi či úmornou cestu tramvají nebo nákladnou cestu autem, speciálně během horkého počasí, a tím se ušetří spousta energie.

Samozřejmě existují komplikace, které zavedení environmentálně šetrného provozu mohou zabránit. Zaměstnanci jedné z knihoven např. vzali zelené myšlenky opravdu za své, jejich provoz by mohl být pro mnoho knihoven příkladem (sami jsme se o tom přesvědčili), ale jejich nově postavená budova je tak nešikovně navrhnuta, že ekologickému provozu doslova brání. Jiná knihovna zase musí řešit absenci kontejnerů na tříděný odpad vlastním svozem odpadu do sběrného dvora.

Častým problémem je špatná komunikace mezi vedením a zaměstnanci, k jehož řešení může pomoci proškolení zaměstnanců či přijmutí "zeleného desatera", které v brzké době bude k dispozici na našem webu zelena.knihovna.cz

Život tvoří detaily a proto každá drobnost, kterou přispějeme k zelenému chovaní má smysl. Mysleme globálně, jednejme lokálně!  

Zelená knihovna, Šárka Gachová, Sylvie Strýčková, Ondřej Lukáš

http://zelena.knihovna.cz/
zelena@knihovna.cz
http://www.facebook.com/zelena.knihovna

Použitá literatura:

1)LEDVINA, Petr.Standardy zeleného úřadování : Příručka pro menší úřady a instituce.  Brno: Veronica, 2007. 32 s. Dostupný online zhttp://www.veronica.cz/dokumenty/standardy_zeleneho_uradovani.pdf.
2) Zelené úřadování. STEP, 2004. 49s.

RSS
    SKIP