2


2012

 

Inspirace

Školení v Ostravě

Problematice odborného knihovnického vzdělávání se Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě věnuje dlouhou řadu let. Jistý dluh jsme stále cítili vůči školním knihovníkům - pedagogům, kteří byli ve školách řediteli pověřeni vedením školní knihovny. Proto jsme si zažádali na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o akreditaci kurzu pro pracovníky školních knihoven. Naše žádost uspěla, a proto jsme připravili dvoudenní kurz se zaměřením na práci školních knihoven.

Osnovy tohoto kurzu obsahují stručné základy knihovnické práce v těchto okruzích:

Organizace školní knihovny. Zde se účastníci dozvědí o organizačním začlenění školní knihovny v rámci školy, jaká by měla být koncepce, plánování a hodnocení knihovny, co by měl obsahovat knihovní řád, jaké by mělo být prostorové, technické a estetické vybavení školní knihovny, jaké nároky jsou kladeny na osobnost knihovníka a jaké jsou jeho úkoly a v neposlední řadě získají informaci o vhodných automatizovaných knihovních systémech.

Základní legislativní dokumenty pro práci školní knihovny. V tomto bloku se seznámí s možností registrace školní knihovny podle knihovního zákona 257/2001 Sb., stručnou informaci získají o ostatních legislativních dokumentech, které mají úzkou souvislost s činností knihoven.

Knihovní fond, akvizice, evidence a ochrana aneb jak stanovit profil knihovního fondu školní knihovny, jak knihovní fond doplňovat, jakými druhy informačních pramenů, jak o fond pečovat a chránit jej.

Jmenný a věcný popis dokumentů. Vzhledem k obsahové náročnosti tohoto bloku budou frekventanti kurzu seznámeni zejména s platnými standardy týkajícími se identifikačního popisu, se základními prameny popisu, se sdílenou katalogizací a dalšími zdroji informací, které jim pomohou při práci s vlastním fondem knihovny.

Bibliografické a rešeršní služby. Tento blok je věnován praktickému užití bibliografických zdrojů pro práci školní knihovny, účastníci získají informace o elektronických informačních zdrojích, databázích a e knihách a také základní informace o citacích a jejich použití ve školní praxi.

Služby výpůjční a informační. Součástí bloku jsou, kromě základních údajů o službách prezenčních, absenčních a meziknihovních a jejich organizaci, také informace o možnostech propagace služeb školní knihovny prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí a o celostátních akcích na podporu čtenářství.

Informační výchova ve školní knihovně. Blok o funkci knihovny jako studijního a informačního centra školy a o možnostech spolupráce školní knihovny a pedagogů v oblasti informačního vzdělávání (v rámci rámcových vzdělávacích programů škol). Nastíněny budou i možnosti spolupráce školní a veřejné knihovny v této oblasti.

Metodická pomoc školním knihovnám. Školní knihovníci budou seznámeni se zdroji metodické pomoci (příručky, weby, metodická pracoviště) a dalšími možnostmi vzdělávání v oblasti knihovnictví.

Na závěr dvoudenního školení je naplánována exkurze do "vzorové" školní knihovny, kde se seznámí s praxí knihovny, která naplňuje vizi knihovny jako školního informačního centra školy.

Zájemci se mohou hlásit již nyní prostřednictvím webu na adrese http://www.svkos.cz/kalendar-akci/zari-2012/. Kurz je akreditován Ministerstvem školství a absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu.

Jana Leparová

 

 

RSS
    SKIP