1


2012

 

Informační servis

Náborový leták lákající ke vstupu do SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky - Region 07 Liberecký kraj

Vzdělávání

 • přispíváme k celoživotnímu vzdělávání knihovníků zejména pořádáním odborných akcí
 • podporujeme zahraniční stáže a studijní zájezdy svých členů
 • pořádáme vzdělávací akce (nejen) pro manažery knihoven, např. právnické minimum, marketing v knihovnách
 • podporujeme odborné knihovnické školství
 • vydáváme odborné publikace, časopisy a sborníky, např. Bulletin SKIP, Biblio, deníčky Škola naruby
 • podporujeme nové trendy v knihovnictví

Benefity pro členy

 • možnosti zahraničních stáží a studijních zájezdů
 • zvýhodněná účast na zajímavých odborných akcích
 • společenské a finanční ocenění významných odborných úspěchů
 • odborná i finanční podpora pro přínosné projekty v oboru, jejich propagace

Akce

 • vymýšlíme a realizujeme zábavné akce, ankety, soutěže
 • vyhlašujeme významné celostátní akce, např. Noc s Andersenem, Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Den pro dětskou knihu, Biblioweb, Světový den knihy a autorských práv, Březen - měsíc čtenářů
 • s podporou SKANSKA vyhlašujeme soutěž MARK pro pracovníky a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let s cílem ocenit mimořádné tvůrčí aktivity
 • vyhlašujeme soutěže Knihovna roku a spolu se SKANSKA cenu Městská knihovna roku s cílem ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb
 • spolupořádáme knihovnické happeningy

Zastupování knihoven

 • zastupujeme knihovny v jednání s ochrannými autorskými svazy
 • podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru
 • vyjednali jsme bezplatné přebírání obálek a anotací pro online katalogy knihoven
 • můžeme se stát odborným prostředníkem při řešení problémů mezi knihovnou a jejím zřizovatelem
 • lobujeme na všech úrovních veřejné správy
 • hájíme zájmy knihoven, knihovníků i veřejnosti v Parlamentu ČR
 • prostřednictvím dotačních programů napomáháme finančně podporovat rozvoj a činnost knihoven
 • propagujeme knihovnictví na veřejnosti

O SKIPu

 • jedná se o největší profesní a stavovskou organizaci knihovníků a informačních pracovníků, o kompaktní a aktivní společenství, s širokou členskou základnou, kterou pojí velmi silné kolegiální i osobní vztahy
 • pracujeme od svého obnovení v roce 1990
 • sdružujeme 1 400 institucionálních a individuálních členů v 11 regionálních organizacích
 • naše regionální organizace Libereckého kraje čítá okolo 80 členů
 • usilujeme o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené zvyšování prestiže oboru
 • usilujeme o vytváření příznivých podmínek pro rozvoj a činnost knihoven
 • zastupujeme společné zájmy svých členů doma i v zahraničí
 • jsme členem mezinárodních organizací IFLA a EBLIDA
 • máme možnost aktivně se podílet na přípravě nové legislativy
RSS
    SKIP