1


2012

 

Co nového ve SKIP

Paměť nejsou žádné čáry aneb Knihovnický mozkový jogging

Každý z nás jistě zažil tyto situace: Kde mám ty klíče? Jak se jmenuje ta nová kolegyně? Který je to vchod, vždyť už jsem tady byl! Co já v té lednici vlastně chci?... Paměť nás zrazuje, ať je nám třicet nebo šedesát. Co s tím? Mám"alzheimera" nebo je toho na mne prostě moc? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v knihovnách u knihovníků - trenérů paměti, kteří v červnu 2011 ustanovili svou sekci v rámci SKIP ČR.

Jejich neformální spolupráce však trvá již několik let. V současné době je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 knihovníků/knihovnic - trenérů paměti, z toho 29 z nich se stalo členy sekce.

V posledních letech již knihovna přestává být pouhým výpůjčním čí informačním místem, ale stává se kulturním a vzdělávacím centrem všech komunit v dané oblasti. Aktivizační programy - trénink paměti a mozkový jogging patří mezi tzv. komunitní aktivity. Navíc práce s pamětí, mozkem má základ ve zpracovávání informací ze všech oblastí lidského života. Z uvedeného je naprosto zřejmé, že knihovny poskytují ideální prostor pro tuto činnost.

Dosud (celkem, nejen na půl roku trvání sekce) jsme uspořádali více než 1 200 lekcí/besed/seminářů/hrátek (1 kurz má 4, 8 nebo 10 lekcí) pro cca 6 800 účastníků. Vzhledem k tomu, že práce s pamětí vyžaduje také práci s textem, je při lekcích využíván fond knihovny a někteří účastníci se na základě absolvování kurzu TP stávají registrovanými čtenáři příslušné knihovny.

Pro vzájemnou komunikaci a informovanosti o činnosti jednotlivých knihovníků - trenérů paměti jsme založili internetové stránky http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/. Zde zájemci naleznou profil knihovníka - trenéra paměti nejblíže svému bydlišti, základní nabídku kurzů v daném místě, kontakty na jednotlivé knihovníky a knihovny, fotografie z kurzů a další informace z oblasti mozkového joggingu. Za půl roku navštívilo tyto stránky 3 315 zájemců.

Cílem sekce je také popularizace trénování paměti v knihovnách. Proto jsou na uvedených stránkách také uveřejněny informace pro knihovny, kde dosud trenér paměti nepůsobí.

Začali jsme také připravovat každoroční jarní trenérskou dílnu, kde si trenéři paměti vyměňují praktické zkušenosti z kurzů a seminářů. Pozvaní lektoři seznamují přítomné s novinkami v oblasti trénování paměti a mozkového joggingu a knihovníci - trenéři paměti si vymění praktické zkušenosti ze svých lekcí. Více informací o Trenérské dílně 2012 na uvedené internetové stránce.

Sekce knihovníků - trenérů paměti je na samém počátku své činnosti. Bohatá činnost jednotlivých členů v několika knihovnách ještě před jejím vznikem, zaštítěna Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, může pomoci k rozšíření této nejen vzdělávací, ale také zábavné činnosti do více knihoven a tím tak zvýšit počet jejich spokojených uživatelů.

Zdeňka Adlerová

RSS
    SKIP