4


2011

 

Co nového ve SKIP

Granty a dotace

Ministerstvo kultury - samostatné oddělení literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2012 na poskytnutí dotaci provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona 4. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmovým sdružením právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

  • Veřejné informační služby knihoven - VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotna informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority CR)

  • Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, samostatné oddělení literatury a knihoven Maltézske náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana http://www.mkcr.cz

VISK též na: http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:  
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21),
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2012 !!!

Předsedkyním regionů, sekcí a všem, kteří připravují projekty SKIP 2012:

Na stránce http://goo.gl/0XsGZ je k dispozici formulář pro zpracování projektu SKIP na rok 2012

Opakujeme hlavní zásady:

  1. Termín odevzdání: nejpozději do 10. prosince 2011 v elektronické podobě i v papírové včetně podpisu předsedy regionu nebo odborné sekce.
  2. Papírovou podobu získáte tím, že si formulář před odesláním vytisknete!!!!! Projekt s podpisem pošlete na: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR; Roman Giebisch; Klementinum 190; 110 00 Praha 1
  3. Věcná, jasná a výstižná anotace každého jednotlivého projektu by měla být v rozsahu 10 - 15 řádek.
  4. V rozpočtových rubrikách zapisujte pouze holá čísla bez čárek, pomlček a uvádění měny.
  5. Z dotace ministerstva kultury nelze hradit: zaměstnanců, pohoštění, občerstvení a dary, náklady spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, náklady na vyškolení personálu nesouvisející s projektem, náklady na vypracování projektu, nábytek, odpisy, účetní a právní služby, veškeré provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony, faxy, poštovné atd.).

 

RSS
    SKIP