4


2011

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Střední Čechy

Příbramské klubko v roce 2011

Naše KDK Příbramsko existuje již tři roky, je to klubko nejmladší a také nejmenší. Sdružuje 11 knihoven z bývalého příbramského okresu a v  tomto roce se k nám připojila i Místní lidová knihovna Jince. Scházíme se pravidelně, 2x - 3x ročně. Hlavním tématem našeho letošního setkávání byla celoklubová hra Detektivní pátrání.

Naše klubko dále uspořádalo v červnu dvoudenní setkání v sedlčanské knihovně. Hlavním programem byl seminář s lektorem Martinem Hakem na téma "Vypravěčství" při práci s dětskými čtenáři v knihovnách". Seminář byl založený zejména na praktických ukázkách vyprávění v knihovnách, byl velmi přínosný a inspirativní. Tato akce se mohla uskutečnit díky grantu středočeského SKIPu.

Naše třetí setkání se uskutečnilo v říjnu letošního roku, kde jsme připravili a rozplánovali projekt Kde končí svět, kterého se Příbramské klubko zúčastní. Výstupy z této celostátní soutěže by měly být použity pro sestavení knihy Český rok, která bude vydána, přeložena do angličtiny a určena dětem v Malém Himálaji. Výtvarnou soutěž vyhodnotíme na příštím setkání klubka v Dobříši, kde budou vítězné práce vystaveny v dobříšském zámku a výherci literární soutěže zde budou odměněni prohlídkou dobříšského zámku a programem pro děti. Tyto akce zajistí dobříšská knihovna.

S potěšením musím konstatovat, že naše klubko se po třech letech rozpačitého přešlapováni postavilo pevněji na nohy a snad má nakročeno dobrým směrem.

Mgr. Kateřina Pechová

Detektivní pátrání v knihovnách Příbramska - dlouhodobá hra pro dětské čtenáře

Klub dětských knihoven je v rámci SKIPu velmi aktivní organizací a práce s dětským čtenářem je pro knihovníky obecně vděčnou činností. Většina akcí se však obrací na čtenáře nejmenší. Čím jsou čtenáři starší, tím se nabídka aktivit pro ně zužuje.

Do Klubu dětských knihoven Příbramska se sdružují knihovnice dětských oddělení nejen Příbrami, Sedlčan, Dobříše, Březnice, Rožmitálu pod Třemšínem ale i menších obcí jako jsou Jince, Milín či Nový Knín. Příbramské Klubko se zapojuje pravidelně do celorepublikových her a soutěží, které vyhlašuje Klub dětských knihoven, ovšem letos se rozhodlo připravit si vlastní hru s regionální tématikou a to pro právě pro starší čtenáře ve věku od 9 do 15 let. Hru jsme připravovali několik měsíců a čtenářům jsme ji nabídli v březnu a připojit se děti mohly až do konce září, kdy hra končila.

Při přípravě jsme vycházeli z předpokladu, že každý dětský čtenář navštěvuje jen tu knihovnu či pobočku, kterou má nejblíže. Chtěli jsme, aby děti měly důvod seznámit se i s knihovnami, které jsou v jejich okolí. S pobočkou na druhém konci města, s knihovnou v obci, kde bydlí babička, s knihovnou v sousedním městě, kam jezdí s rodiči na výlet...

Každý čtenář, který uposlechl výzvy "Staň se i ty detektivem!" a do soutěže se zapojil, dostal ve své knihovně pátrací deník. Z něj se dozvěděl o tragické události, která se kdysi, kdesi, komusi přihodila a on měl pomocí indicií pátrat a případ se snažit vyřešit. Zjistit kde, kdy, komu a proč se příběh stal. V pátracím deníku dostal také adresy knihoven, ve kterých mohl získat další stopy.

Komplikovaný byl výběr události, po které čtenáři pátrali. Chtěli jsme, aby to byla reálná, historicky podložená událost. Aby čtenáři mohli pátrat nejen sbíráním indicií, ale aby se mohli ptát i pamětníků ve svém okolí, pátrat v historické literatuře atd. S výběrem příběhu nám pomohl historik Hornického muzea v Příbrami, PhDr. František Bártík, který se zaměřuje na období moderních dějin, konkrétně na oblast uranových dolů a pracovních táborů budovaných v 50. letech na Příbramsku. Společně jsme vybrali příběh politického vězně Františka Kuldy, který zemřel při pokusu o útěk z tábora nucených prací Vojna. Tento tábor byl zbudován nedaleko Příbrami v letech 1949-1951.

Indicie čtenáři získávali za drobné úkoly, které pro ně knihovnice přichystaly, např. museli obalit knihu, vyhledat údaje o dokumentu v katalogu knihovny či napsat krátkou anotaci. Stopy byly různorodé, mohlo jím být datum, letecký snímek tábora nebo citace článku z historického časopisu, který se týká případu a vyšel před lety. Pokud čtenáři měli pocit, že už získali dost údajů, sepsali vše do zprávy z pátrání. Z odevzdaných zpráv knihovnice vybraly jednu nejlepší, která byla otištěna v regionálních novinách.

Pro všechny účastníky hry jsme zorganizovali exkursi do tábora Vojna, který v současné době funguje jako Muzeum obětí komunismu. Nejen, že se mohli podívat na místo, kde se celá tragédie udála, ale mohli se pana Bártíka zeptat i na všechny otázky, které je během pátrání k  případu napadly. Přestože tábor Vojna je nedaleko Příbrami, většina dětí jej navštívila poprvé.

Příprava hry i její organizace byla sice náročná, ale ukázalo se, že tenhle typ her by mohl velké děti bavit. Starší děti nemají rády kolektivní aktivity a obvykle neslyší na nic, co by i vzdáleně připomínalo školní činnosti, na druhou stranu je baví vyhledávat informace, hledat souvislosti a tak je v tomto věku můžeme formou hry seznamovat např. s rešeršními službami, hledání v katalogu apod. Za sebe mohu říci, že největší radost mi udělali "detektivové", kteří během pátrání objevili kouzlo meziknihovní výpůjční služby.

Edita Vaníčková Makosová

Jižní Čechy

Malé podzimní setkání - SOBĚSLAV 2011

Na tradiční již osmnácté Malé podzimní setkání knihovníků, převážně z Jižních Čech, které se konalo ve dnech 9. a 10. září 2011 jsme se letos vypravili do města Soběslav.

Malé podzimní setkáníZde byla v loňském roce otevřena nově vybudovaná knihovna z bývalého hradu a zde jsme se sešli. Účastníci setkání (celkem nás bylo 48) si prohlédli novou knihovnu, která je vestavěna formou skleněného kontejneru do původních zdí hradu a tyto lze přes sklo i pozorovat.

Prohlédli jsme si nové interiéry knihovny. Ke knihovně patří také věž, kterou lze kdykoliv navštívit. Program dále pokračoval exkurzí v charitativním centru diakonie Rolnička. Zde nás informoval o činnosti ve prospěch handicapovaných Mgr. Karel Novák, ředitel střediska, a zástupkyně dobrovolníků.

Odtud jsme přešli do Blatského muzea, kde jsme shlédli výstavu Soběslav - město pětilisté růže.

Oficiálně bylo Malé podzimní setkání zahájeno s představiteli města a panem ing. arch. Jaromírem Kročákem, architektem přestavby soběslavské knihovny. Ten získal za projekt knihovny řadu cen (viz rubrika Do rámečků - pozn. red.).

Pan architekt Jaromír Kročák a zástupci města Soběslav obdrželi právě tak jako diakonie Rolnička cenu Librosaurus jihočeské organizace SKIP.

Po zahájení se rozproudila diskuse mezi účastníky setkání.

Večer jsme měli přednášku o historii soběslavského hradu s Mgr. Petrem Lintnerem, autorem knih "Pohledy soběslavské" včetně prohlídky hradu. Po ní nastal prostor na povídání a výměnu zkušeností, činnosti knihoven, práci knihovnic...

Druhý den jsme odjeli do Deštné na prohlídku Provaznického muzea rodiny Kliků. Průvodce nám popsal a ukázal výrobky provaznického řemesla, vyprávěl o jeho historii. Seznámili jsme se s výrobou provázků, lan, sítí a dalších výrobků. Odtud jsme odjeli na pohlídku zámku Červená Lhota. Po chutném obědě jsme se přesunuli na vlaky do Soběslavi k další cestě domů.

A zhodnocení Malého podzimního setkání? Zase jsme se sešli v dost velkém počtu, popovídali si, vyměnili zkušenosti, něco nového se dozvěděli, posbírali nové náměty a nápady na činnost a již se loučíme. Počasí nám přálo.

Dík patří MK ČR, které tuto akci podpořilo grantem pro SKIP, další dík patří organizátorům akce za milé a příjemné přijetí a pohoštění a především ředitelce knihovny Alence Fremrové a celému kolektivu.

Příští rok ve dnech 14. a 15. září 2012 se těšíme opět nashledanou v knihovně jihočeského regionu.

Ivana Troupová

PRAHA

Zájezd pražské organizace SKIP do Polska a na Happening Týdne knihoven do Ostravy

Ve dnech 28.září - 1.října 2011 se uskutečnil čtyřdenní zájezd pražské organizace SKIP především na Happening Týdne knihoven, který se letos odehrával v Ostravě s mottem - "Znáte svého knihovníka"? Autobus plný pražských knihovníků vyrazil ve středu v 7.15 hodin z konečné metra linky B Černý Most směr Polsko. První naší zastávkou bylo polské město Wroclaw. Tady jsme navštívili slavný Rynek, radnici na hlavním náměstí, prohlédli jsme si kostel sv. Václava, Stanislava a Doroty (kostel tří národů spojených s Vratislaví - Čechů, Poláků a Němců) a ještě jsme stihli navštívit Tumský a Pískový ostrov s kostelem Nejsvětější Panny Marie Na Písku a Katedrálu sv. Jana Křtitele. Z Wroclawi vyrazil náš autobus směr další slavné polské město Czestochowa, kde nás čekal nocleh.

Ve čtvrtek 29. září navštívila pražská výprava nejvýznamnější polské poutní místo klášter Jasná Hora v Czestochowé. Prohlídce rozsáhlého areálu jsme mohli věnovat pouze hodinu, protože nás čekal další dlouhý přejezd do Krakowa. Krakow sice již pražská organizace v rámci svých zájezdů navštívila, ale tentokrát byla prohlídce pamětihodností tohoto krásného města věnována mnohem delší doba. V Krakowě jsme navštívili Rynek Glowny a Sukiennice, Mariánský kostel s oltářem od Veita Stosse, sportovci v čele s kolegou H. Hemolou zdolali radniční věž s krásným výhledem. Někteří kolegové využili návštěvu Krakowa k prohlídce královského zámku Wawel s katedrálou sv Stanislava a Václava nebo si prohlédli Muzeum Czartoryských s Leonardovou Dámou s hranostajem. V odpoledních hodinách vyrazil náš autobus směr Ostrava.

V pátek před Happenigem Týdne knihoven na ostravském náměstí jsme stihli prohlídku zámku ve Fryštátu. Tento empírový zámek je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu, který byl předurčen k výlučné industrializaci. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Páteční dopoledne jsme ještě navštívili rekonstruovanou knihovnu v Karviné, kde nás čekalo úžasné přijetí s občerstvením a prohlídka nových prostor knihovny, která se oficiálně otevírá až 11.11.2011. Odpoledne a večer bylo vyhrazeno Happeningu Týdne knihoven, který mistrovsky připravila Knihovna města Ostravy !

V sobotu ráno vyrazil náš autobus směr domov, ovšem se zajímavými dvěma zastávkami. Z Ostravy Vítkovic nás autobus přenesl do Lyžařského areálu Kouty nad Desnou a na exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která všechny přítomné naprosto nadchla! Poslední naší zastávkou byla prohlídka zámku Jánský Vrch. Tento jediný zpřístupněný památkový object bývalého jesenického okresu tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny Javorníka. V pozdních večerních hodinách jsme dorazili do Prahy a už teď začínáme připravovat další knihovnický zájezd na Happening Týdne knihoven 2012, který se uskuteční v krásném jihočeském městě Písku.

Roman Giebisch

Stáž Ostrava

Na jaře roku 2011 vyhlásil pražský region SKIP pro své členy nabídku s finanční spoluúčastí na Týdenní stáž dle vlastního výběru v jiné knihovně v republice.

Využila jsem této příležitosti a přihlásila se na stáž v Knihovně města Ostravy, hlavně proto, že získala titul Městská knihovna roku 2010. Chtěla jsem vidět na vlastní oči, jak knihovna v Ostravě pracuje a přivést do naší knihovny nápady a postřehy, které se dají přenést k nám a posunout naší práci o kousek dál.

Program byl připraven na týden od 2. - 6. května 2011. Velkou výhodou bylo zajištěné ubytování přímo v knihovně, což mi ušetřilo čas a umožnilo maximální koncentraci na knihovnu, protože jsem ji vlastně několik dní neopustila, s výjimkou návštěv poboček a Literární noci. Paní ředitelka Miroslava Sabelová mi splnila přání a nechala mě po příjezdu celé pondělní odpoledne pohybovat po hlavní budově knihovny samostatně, takže jsem ji prozkoumala očima návštěvníka, který přišel poprvé.

V úterý jsem ráno byla přítomna na velké poradě všech vedoucích obvodních poboček, seznámila jsem se s organizační strukturou knihovny a jejím řízením. Pak se mě ujala paní Pavla Kijová, která mě provedla systémem akvizice a v podvečer jsem byla na vernisáži fotografií Pavla Fanty a besedě s Pavlem Slámou, to vše v rámci celoročního projektu Ostravský strakáč.

Středa byla ve znamení cest po ostravských pobočkách Přívoz, Fifejdy, Vítkovice, Opavská, před tím jsem ještě diskutovala o vytváření jednotné estetické tváře knihovny (úprava dokumentů, plakátů, výzdoby knihoven, pozvánek). Večer patřil zajímavému představení Brentpartija v divadle Aréna.

Ve čtvrtek se mi věnoval Petr Zlámal, prodiskutovali jsme všechny mé otázky na jinakosti, které jsem objevila při pondělním seznamování s knihovnou a prohlédla jsem si prostory, do kterých běžný čtenář nemá přístup. Večer jsem zažila studenou ale inspirativní a úžasnou Literární noc v Ostravě.

V pátek jsem se rozloučila s vedením knihovny a paní ředitelce předložila závěry z mé stáže.

Koncem června navštívil na oplátku naší knihovnu Petr Zlámal z Ostravy, který chtěl na vlastní oči vidět to, o čem jsme mu vyprávěla.

A co jsem si zapsala jako inspiraci pro nás? Co mě zaujalo? Třeba to, kam až se za ředitelování Miroslavy Sabelové Knihovna města Ostravy se svými pobočkami dostala a posunula. Z těch konkrétních věcí vyjmenuji namátkou jen některé: jednotná tvář informačního systému knihovny, happeningové akce na náměstích a v ulicích, spolupráce s neziskovými organizacemi ve městě, Bibliotour aneb Z knihovny do knihovny na kole a Literární noc.

Pokud bude příští rok SKIP organizovat další stáže pro knihovníky a knihovnice, mohu všem doporučit: Jeďte a dívejte se, jak to dělají jinde. V dnešní době krácení rozpočtů je finanční příspěvek od SKIPu vítanou pomocí.

PS: v létě jsme se přihlásili do soutěže Městská knihovna roku 2011 a zvítězili.

Věra Pokorná, Městská knihovna Louny

 

RSS
    SKIP