4


2011

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP

26.8.2011

 • Pokračují přípravy blížících se podzimních aktivit
  • Týden knihoven
  • happening Ostrava
  • Městská knihovna roku 2011
  • Knihovna roku 2011
  • MARK 2011
  • studijní zájezd do Švýcarska
 • Publikace Architektura knihoven je hotová, vyjde v listopadu 2011.
 • PIK
  • projekt s velkou pravděpodobností bude pokračovat dál. Jak - je otázka k řešení ve vládě
  • v letním průzkumu odpovědělo 3100 knihoven (z cca 3400 knihoven využívajících PIK)

31.10.2011

 • Týden knihoven - všechny aktivity s ním spojené proběhly podle plánu a vydařily se. Mediální analýza se připravuje.
 • Spolupráce s firmou SKANSKA snad bude pokračovat i příští rok. Není ale zatím jasná výše finanční podpory.
 • Plakáty a záložky na 3 největší a tradiční akce SKIPu pro příští rok (Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu) by se měly tisknout a distribuovat najednou hned z kraje roku 2012 tak, aby se do března stihlo vše rozdat do knihoven.
 • Největší čtenář - otázkou je, zda v aktivitě pokračovat a s jakými úpravami pravidel.
 • Maratón čtení 2012 určitě bude. V roce 2011 se těšil velkému zájmu knihoven.
 • Nové informace k PIKu - je nutný další průzkum, který doplní a vyjasní šetření z léta.
 • Pro Den pro dětskou knihu bude vyvěšen přihlašovací formulář jako obvykle.
 • Na 1.12.2011 připravil Klub tvořivých knihovníků "Knihovnický bazar" svých rukodělných výrobků. Akce bude probíhat v Klementinu.
 • Podávejte žádosti o dotace VISK a Knihovna 21. století - vyhlášení právě teď.
 • Připravujte výroční zprávy za sekce, kluby a regiony.

Referuje Kateřina Hubertová

Co venkovské knihovny umějí a mohou VII.

Hostiteli sedmého ročníku setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou, které se skutečnilo ve dnech 22. - 24. září, byly ICT a Knihovna v Protivanově (Knihovna roku 2009) a Městská knihovna v Prostějově. Jako spolupořadatel se na akci podílel také Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (Sekce veřejných knihoven).Vše proběhlo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Setkání začalo v Prostějově, kde se všichni zúčastnili slavnostního otevření nově zrekonstruované prostějovské knihovny pro odbornou veřejnost. Kromě účastníků setkání byli přítomni i další profesionální knihovníci z celé Moravy. Po skončení prohlídky knihovny se knihovníci vydali na procházku Prostějovem a také navštívili Divadlo Point, kde v podání prostějovských studentů, shlédli divadelní představení Nahý Wolker. Navečer se účastníci přesunuli do Protivanova, kde je uvítal pan starosta Karel Trnečka a další představitelé obce chlebem a solí, slivovicí a ráznou dechovkou. Večerní program byl věnován vzájemnému představení a promítnutí DVD z loňské akce v Pavlovicích u Přerova.

Druhý den započal exkurzí do protivanovské knihovny. Dopoledne prožili knihovníci v tělocvičně základní školy. Sjelo se sem cca 150 knihovníků a starostů z blízkého okolí. Na začátku všechny potěšilo vystoupení protivanovských dětí. Nejprve ti nejmenší z mateřské školy a potom ti větší, členové místního tanečního kroužku. Následoval "odborný program" zaměřený na téma: Knihovna a informační centrum obce. Na začátku došlo k malé změně, když se omluvila Mgr. Miroslava Střelcová a místo jejího příspěvku musela být použita starší prezentace ze semináře "Knihovny a I". Praktické ukázky "informační činnosti" v Pravdově knihovně v Jarošově nad Nežárkou přiblížila Mgr. Milena Kodýmová. V dalším příspěvku byli účastníci Mgr. Ladislavou Zemánkovou seznámeni s aktualizací standardů knihovnických služeb. Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., výkonný tajemník SKIP, všechny informoval o aktuálních otázkách spolkového i knihovnického života. Závěr dopoledne patřil paní Ing. Janě Krejčí z Obecní knihovny v Petrůvkách (Knihovna roku 2010). Ve svém příspěvku ukázala jak to "dělají u nich v Petrůvkách" a na závěr všechny pozvala na setkání v příštím roce, kdy budou hostit knihovníky u nich.

Odpoledne účastníci poznávali okolí Protivanova. Nejprve knihovníci navštívili keltské oppidum v Malém Hradisku. O zajímavé historii místa a archeologickém výzkumu, který zde před časem proběhl, zajímavě pohovořila archeoložka Mgr. Blanka Veselá z Muzea Prostějovska v Prostějově. Další zastavení patřilo návštěvě pana Michala Patakiho, řezbáře z Malého Hradiska. Jeho dřevěný betlém obsahuje cca 133 postaviček lidí a 80 zvířátek, vyřezaných z lipového dřeva. Výprava za poznáním Protivanova a okolí skončila v místním kostele Narození Panny Marie, který prošel nedávno rekonstrukcí. Bylo příjemné chvíli usednout a zaposlouchat se do tónů hudby, která se linula kostelem. Na varhany hrál pan Zdeněk Pavlů (bratr naší hostitelky paní K. Trundové). Všechny účastníky také okouzlil mladý pan farář P. Zdeněk Fučík a tak si velmi rádi zakoupili "protivanovské oplatky", čímž také malou částkou přispěli na probíhající rekonstrukci fary. Posledním bodem programu v Protivanově byl společenský večer. Hudební skupina Tamdem zpříjemnila svou hudbou toto posezení. Nikdo nezahálel, probíhala soutěž - kdo nejlépe vyzdobí plátěnou tašku (vyhrál pan starosta Trnečka), tančilo se, zpívalo a samozřejmě ochutnávaly se "krajové speciality".

Třetí den byl věnován zajímavostem regionu. Nejprve nás kolega Mgr. Tomáš Štefek zavedl do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Krása starých kočárů a hlavně setkání s restaurátorem Václavem Obrem patřilo k nejsilnějším zážitkům. Potkat se s člověkem, který je plně oddán svému koníčku, který se časem proměnil v životní poslání - to je věc každému knihovníkovi blízká a známá.

Poslední zastávkou byla Knihovna města Olomouce. Vlídná péče olomouckých kolegyň byla tou definitivní, ale nádhernou, tečkou za letošním setkáním...

Ani letos se nezapomnělo na ty, kteří se setkání nemohli zúčastnit. Pamětní listy a DVD z loňského setkání jim budou zaslány.

Nakonec už jen zbývá poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sedmého setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou a všem zájemcům doporučit, aby si v kalendáři zaškrtli datum 13. - 15. 9. 2012, kdy se sejdeme v Petrůvkách a budeme objevovat krásy Třebíčska. Vzhledem k stále vzrůstajícímu zájmu, je třeba neváhat a přihlásit se včas!

Daniela Wimmerová

Setkání knihovnických seniorů

V srpnu se uskutečnilo již sedmé setkání knihovnických seniorů, jehož organizace se ujal regionální výbor SKIP Velká Morava a Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Vše probíhalo pod záštitou VV SKIP ČR a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Pozvání od ředitele vyškovské knihovny Vladislava Rašky přijalo téměř třicet účastníků z celé republiky. Potěšilo nás, že mezi nás přijely dvě čerstvé seniorky z Ústí n. L., které ještě vloni plnily hostitelské povinnosti na našem setkání.

Zahájení se uskutečnilo na radnici, kde nás přivítal starosta Vyškova. Při procházce městem jsme se dozvěděli hodně zajímavostí nejen z historie, ale i ze současnosti. Seznámili jsme se i s osobností Karla Dvořáčka, jehož jméno má knihovna ve svém názvu.

Druhý den byl věnován návštěvě nejen historických památníků (Mohyla míru, slavkovské bojiště, Žuráň - odtud řídil Napoleon bitvu, zámek ve Slavkově), ale byli jsme i v knihovně ve Slavkově a MLK Hostěrádky-Rešov.

Seznámili jsme se i s činností vyškovské knihovny, o které lze bez nadsázky hovořit jako o knihovně 21. století. Večerní čas byl věnován společnému posezení a besedě s básníkem a redaktorem Ivo Odehnalem, který je jediným českým laureátem srbského Stříbrného žezla.

Poslední den mezi nás přijeli Vít Richter Zlata Houšková, kteří nás seznámili s novinkami v knihovnictví. Přivítali jsme i předsedkyni RV SKIP Velká Morava Libuši Nivnickou, která hovořila o svém zapojení v IFLA, kde zastupuje Českou republiku. Se zájmem jsme poslouchali i vystoupení Zdeňky Adlerové, která nás informovala o systematické práci s vyškovskými seniory.

Co dodat na závěr? Prožili jsme tři krásné dny, kde po celou dobu panovala úžasná přátelská atmosféra. Naše díky při loučení patřily nejen organizátorům setkání, ale i všem, kteří se nám po celou dobu maximálně věnovali. Proslýchá se, že když se vloni ve Vyškově dočetli v Bulletinu SKIP, že v roce 2011 budou organizovat toto setkání, vyčítali řediteli, že souhlasil. Copak oni mohou konkurovat Ústí nad Labem? Ověřili jsme si, že mohou. Byli skutečně skvělí a bylo nám u nich moc a moc dobře. Tak jako před lety v Lipníku n. B., Kroměříži, Pelhřimově, Vsetíně, Svitavách a v Ústí.

A již teď se můžeme těšit na setkání v roce 2012, kdy nás přivítá královské město Louny s Městskou knihovnou roku 2011.

Jaroslava Biolková

Zasedání Sekce veřejných knihoven

10. listopadu 2011 se sešli členové sekce veřejných knihoven na svém pravidelném podzimním jednání. Témat bylo bohatě.

Nejdříve se ale představila skupina grafiků a designerů z VŠ Ústí nad Labem "Mančaft" a nabídla sérii plakátů (včetně sady písma) vhodných pro uplatnění v kampaních a akcích knihoven "Čti/Žij!" Nabídku licence a podlicencí na využití českými knihovnami na dobu 1 roku musí projednat VV SKIP.

Druhým bodem jednání bylo zhodnocení celorepublikových akcí a kampaní roku 2011 a příprava na rok 2012. Namátkou: každoročně se do soutěže Biblioweb přihlašují některé knihovny, aniž by svou stránku nějak vylepšily či zkvalitnily (např. stále nejsou přístupné handicapovaným uživatelům) O pravidlech hodnocení se zájemci dočtou např. na http://skip.nkp.cz/akcBweb10.htm. Noc s Andersenem má již mezinárodní charakter. Pro rok 2012 připraven i dvojjazyčný plakát. Probrán byl i Březen měsíc čtenářů. Členové sekce se chystají na výraznější propagaci Světového dne knihy a autorských práv - 23. dubna 2012. SKIP ve spolupráci s Goethe-institutem Praha plánuje pro rok 2012 uspořádat seminář zaměřený na problematiku práce s dospívající mládeží. Tradiční akce Co venkovské knihovny umějí a mohou (již VIII. ročník!) bude uspořádána v malé obci Petrůvky na Vysočině - v Knihovně roku 2010.

Kol. Houšková za velkého zájmu přítomných podrobně referovala o pracích na typových pozicích, resp. na vymezení základních knihovnických profesí v Národní soustavě povolání.

Elektronická diskuse na téma objektivnost soutěže Městská knihovna roku měla pokračování i na úrovni jednání sekce. Přítomní byli seznámeni s podmínkami, pravidly i zásadami hodnocení. Spoluvyhlašovatelem, resp. donátorem odměny spojené s udělením titulu, je sponzor SKIP Skanska. Proto hraje roli, vedle kvality, množství i pestrosti služeb, vystupování personálu, spolupráce s dalšími organizacemi, postavení knihovny ve městě, jejího hodnocení veřejností a řada dalších charakteristik, i kvalita umístění a vybavení knihovny. Soutěžící knihovny byly z hlediska hodnocení velmi vyrovnané, možnost rozdělit soutěž na kategorie dle velikosti obsluhované populace a udělit více cen v několika kategoriích by jen drobila význam a exkluzivnost ceny.

V roce 2011 byla udělena i cena MARK 2011 a Čtenář roku. Vše o cenách SKIP na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze. O cenách Knihovna roku 2011 v obou kategoriích na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2011/charakt.htm.

Novela Standardu VKIS je už těsně před oficiálním podpisem ministerstva kultury. Okamžitě po podpisu bude novelizovaný Standard zveřejněn na webech a v tisku spolkovém i institucionálním. Materiál bude oznámen a propagován i v nejznámějších časopisech pro veřejnou správu: Moderní obec, Veřejná správa. Požádáme o zveřejnění, resp. o osvětlení materiálu jako pomůcky knihoven i zřizovatelů ve Zpravodaji Spolku pro obnovu venkova a dalších. Jednotlivé regiony by měly provést propagaci a osvětu ve svých krajích a okresech všude tam, kde s budou přítomni starostové či odpovědné osoby. Členové SKIP, především této sekce, by měli i mezi svými kolegy osvětlovat význam Standardu pro rozvoj a růst českého knihovnictví. Parametry Standardu nemohou být přizpůsobeny současnému stavu a hodnotám podmínek pro práci knihoven, naopak. Musí motivovat k úsilí stav zlepšovat. Kol. Richter usiluje o získání částky na vydání standardu tiskem, a to v přitažlivé grafické podobě.

Členové sekce veřejných knihoven jsou zpravidla úzce spjati i s výkonem regionálních funkcí. Na RF však v době finanční krize je v mnoha krajích snižována dotace. Ve Středočeském byla dotace snížena tak, že v zásadě znemožňuje výkon RF. To má zásadní dopad na knihovny, resp. občany v malých obcích. Proto, bude-li mít některý kraj problémy po této stránce, je vedení SKIP připraveno hledat ve spolupráci s příslušnými knihovnami i KI NK možnost nápravy, intervenovat a pomoci.

Kol. Prucková upozornila na vážné ohrožení malých profesionalizovaných knihoven, způsobené finanční situací jejich zřizovatelů. I zde SKIP nabízí možnost pomoci.

Kol. Ježková představila členům sekce nově vydanou publikaci Dobrovolníci pro kulturu. A individuálně projednala distribuci. Vydal NIPOS Praha.

 Skupina pro obecní knihovny se sejde 28. listopadu t.r. v NK, aby projednala přípravu akce Co venkovské knihovny umějí a mohou v Petrůvkách, znovu hledala inspiraci k zvýšení počtu knihovníků obecních knihoven v řadách členů SKIP. Význam jejich členství podtrhla kol. Kodýmová. Zdůraznila, že příslušnost soutěžících knihovníků ke SKIP by měla být v pozornosti soutěžních komisí.

Sekce veřejných knihoven SKIP je sekcí dlouhodobě fungující. Stála u zrodu všech kampaní a celorepublikových akcí - např. Týden knihoven, Březen měsíc internetu (dnes čtenářů), je pořadatelem Knihovnické dílny. Svůj velký význam měla i pro institucionalizaci regionálních funkcí knihoven.

V současnosti se členové scházívají 2x ročně. V rámci sekce jsou aktivní 1 dvě speciální skupiny- Skupina pro obecní knihovny a Skupina pro komunitní aktivity.

Zaujala Vás tato sekce? Pak přijďte na další schůzku 16. února 2012. Konání bude ještě oznámeno na stránce SKIP http://www.skipcr.cz/ v části Oznámené akce.

Ladislava Zemánková

 

RSS
    SKIP