3


2011

 

Informační servis

Knihovny - kulturní vrcholy pro informaci a inspiraci (Stanovisko EBLIDA)

"Evropská unie není jen hospodářským procesem a obchodní silou, je ale také široce (a přesně) vnímána jako nebývalý a úspěšný společenský a kulturní projekt. "

(Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě)

Knihovny po celé Evropě hrají významnou úlohu v tomto "společenském a kulturním projektu". Potenciál evropský knihoven pro vývoj Evropské unie, charakterizovaný hodnotamy, jakými jsou úcta vůči různosti a interkulturní dialog, svoboda projevu, lidská důstojnost, solidarita a tolerance, nebyl dosud plně využit.

V půběhu posledních desetiletí se knihovny změnily z administrativních institucí, jejichž činnost se zakládá na tištěných materiálech, v přitažlivá a živoucí místa, jež jsou předmětem pozornosti ve městech, kde se nabízí široký rozsah tištěných a virtuálních informací, kde je primární službou orientace uživatelů a kde bezplatný přístup k informacím je základním principem. 90 000 knihoven, které existují v celé Evropě, vyvolávají nápady a tvořivost jednotlivců a poskytují povzbudivé a bezpečné místo pro práci a studium. Odborní pracovníci poskytují těmto jednotlivcům podporu tím, že je cvičí a vedou v zacházení a využívání informačních techniky a informačních služeb. Veřejné knihovny, vysokoškolské knihovny a národní knihovny jsou všechny součástí společnosti mnoha kultur, aktivními subjekty kulturního průmyslu vytvářejícími své vlastní služby a produkty. Tvoří síť zasahující celou Evropu - a svět - s potenciálem inspirovat přímo a poskytovat podporu ostatním partnerům v oblasti kultury. Knihovny se zasazují o demokratický, kulturní, vzdělanostní a sociální rozvoj v Evropě.

Evropští občané potřebují:

 • knihovní politiku zahrnující celou Evropu, která může vycházet z finančních a investičních prostředků vložených dosud do knihoven a účinně využívat existující infrastrukturu,
 • podporu pro zlepšování evropské sítě knihoven,
 • trvalou finanční a politickou podporu knihoven na úrovni EU (ať již v rámci nového programu Culture, nebo jeho ekvivalentu) a
 • výjimky z práva autorského harmonizované v rámci členských států EU,

jež umožní knihovnám, aby plnily své důležité a rozmanité úlohy:

 • Napomáhat tvořivosti a přístupu k informacím. Úloha knihoven při povzbuzování tvořivosti a jako brány k informacím je posilována nečekanými partnerstvími za hranice kulturního sektoru, které často navazují. Knihovny lze nalézt právě tam, kde jsou zapotřebí - nablízku všem skupinám občanů, v centrech měst, na předměstích; jsou otevřeny pro každého.
 • Podporovat tvořivost ve vzdělávání. Celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání, interkulturní dialog, utváření komunit, studium jazyků, získávání dovedností pro práci s výpočetní technikou, společnost založená na znalostech, informační společnost - pro toto vše jsou knihovny klíčovými partnery.
 • Uvádět kulturní aktivity a produkty k rozličným kruhům veřejnosti. Knihovny nabízejí platformu - jak virtuální, tak fyzickou - na jejímž základě lze uvádět kulturní aktivity a produkty k rozličným kruhům veřejnosti a tím napomáhat integraci imigrantů, sdílení kultury a interkulturnímu dialogu. Jako nekomerční instituce knihovny garantují neutrální, odborný a uživatelsky orientovaný přístup k informacím pro všechny evropské občany, organizace a podniky.
 • Napomáhat regionálnímu rozvoji. Knihovny napomáhají regionálnímu rozvoji ve vzdálených oblastech tím, že podporují inovace, podnikání a také rodinný život. Mohou pomáhat zachovat identitu a jazyk regionu - a na druhé straně otevřít jej vůči globální síti prostřednictvím informací a školení.
 • Zajistit kulturní rozmanitost v Evropě a na celém světě. Mnoho let před přijetím Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů v roce 2005 knihovny již hrály důležitou úlohu v komunitách na místní úrovni v Evropě a působily jako "mosty" v globální společnosti mnoha kultur.
 • Podporovat budování kapacity v kulturním sektoru. Vyhledávání správných informací o zdrojích financování, o pracovním trhu a regulačních opatřeních v EU, pomoc při rozvíjení manažerských kompetencí a získávání přístupu k dalšímu školení a informačním zdrojům jsou všechno způsoby, jimiž knihovny mohou přispívat k budování kapacity. Široká síť knihoven anpříč Evropou již zaručuje přístup k těmto informacím a fyzické prostory knihoven rovněž poskytují místo k setkávání, konzultacím a studiu, k provádění bohatou a rozmanitou škálou informací, jež jsou k dispozici, a jejich zkoumání.
 • Podporovat tvořivost prostřednictvím výjimek z autorského práva. Tvořivost záleží na přístupu ke kreativním obsahům: tvůrci navazují na dílo svých předchůdců, ať už je to v rámci tvořivého průmyslu, společnosti vůbec, nebo v rámci vzdělání a výzkumu. Web nastavuje standard pro přístup k obsahům: očekáváme, že budeme potřebnou informaci mít ve svém počítači. Když lidé cestují do jiné části Evropy nebo v ní pracují, očekávají, že budou mít ze svých počítačů přístup ke stejným zdrojům, jaký měli doma. Nejzávažnější překážkou pro naplnění této vize jsou zeměpisná a národní omezení autorskoprávní úpravy.
 • Podporovat přístup k bohatému a rozmanitému kulturnímu dědictví Evropy. Knihovny budují evropskou knihovnu Europena, která dává přístup ke knihovním fondům kulturního dědictví z celé Evropy.
 • Existující síť, která má potenciál podporovat mnoho priorit EU. Přínosy, jež knihovny dávají Evropě, by bylo možné lépe rozpoznat, pokud by bylo možné identifikovat a podporovat nejlepší praxi a kdyby byla posílena evropská knihovní síť. Navázání na finanční a investiční prostředky již vložené do knihoven by vedlo k efektivnímu využití stávající infrastruktury pro podporu priorit EU.

--------------------

Toto stanovisko bylo zpracováno Skupinou expertů EBLIDA pro kulturu a informační společnost (EGCIS) pro EBLIDA, Evropskou kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení. EBLIDA je nezávislým sdružením národních knihovnických, informačních, dokumentačních a archivnických sdružení a institucí v Evropě a prostřednictvím svých členů zastupuje 90 000 jednotlivých knihoven ve všech členských státech EU a v dalších evropských zemích.

Anglický originál stanoviska je přístupný z URL <http://www.eblida.org/uploads/eblida/15/1305721457.pdf>.

RSS
    SKIP