3


2011

 

Informační servis

Co se také děje v českém knihovnictví

Projekt internetizace knihoven

27. 6. 2011 oznámilo ministerstvo vnitra svůj záměr zrušit k 31.7.2011 Projekt internetizace knihoven, který od roku 2004 zajišťuje připojení internetu přibližně pro 3 500 knihoven. SKIP v této souvislosti oslovil dopisem předsedu vlády Pavla Nečase, ministra vnitra a ministra kultury s požadavkem, aby došlo k přehodnocení návrhu ministerstva vnitra. Základním požadavkem bylo, aby PIK byl převeden do kompetence ministerstva kultury a aby ministrovi kultury bylo uloženo optimalizovat a zefektivnit PIK tak, aby na jedné straně došlo k podstatné úspoře finančních prostředků a současně se dosáhlo kvalitnějšího připojení knihoven k internetu. Díky semknutí celé knihovnické komunity, dobré spolupráci s médii a podpoře partnerů (Asociace krajů, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Unie zaměstnavatelských svazů) se podařilo prosadit, aby ministerstvo kultury připravilo návrh na budoucí fungování PIK. V srpnu Knihovnický institut NK ČR spolu s krajskými knihovnami a knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí provedl průzkum stavu připojení knihoven k internetu. Na základě této analýzy připraví ministerstvo kultury návrh pro rozhodnutí vlády o budoucnosti PIK.

Knihovna a podpora e-learnigu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje rozsáhlý projekt na podporu mimoškolního vzdělávání obyvatel. Hlavní důraz bude kladen na využití různých typů e-learningových kurzů. Knihovny by v tomto projektu mohly hrát významnou úlohu jako místo, kde bude mít veřejnost volný přístup k nabídce kurzů.

Zvýšení DPH na knihy

SKIP podpořil výzvu Svazu českých vydavatelů a knihkupců na obranu knih, která usiluje o zachování 10 % daně z přidané hodnoty na knihy a tiskoviny. Ačkoliv vládní návrh zatím počítá se zvýšením DPH na 17,5 % i pro knihy, není zatím ještě definitivně rozhodnuto. Nový zákon o DPH byl sněmovnou schválen v prvním čtení. Musí však projít ještě čtením druhým a třetím. Bohužel, většina poslanců si neuvědomuje skutečné důsledky zvýšené DPH na knihy, nebo si je uvědomuje a nechce si komplikovat život porušením stranické disciplíny. Žádáme proto všechny, kterým není osud českých knih lhostejný, aby apelovali na své poslance a nenechali je být lhostejnými vůči zdaňování informací. Navštivte je během jejich úředních hodin nebo je alespoň kontaktujte písemně a požadujte na nich odpovědný přístup.

Novela autorského zákona

SKIP a Národní knihovna ČR zpracovali společné stanovisko k připravované novele autorského zákona. Návrh se zaměřuje na tyto hlavní oblasti:

  1. Vytvořit pro knihovny a další paměťové instituce prostor pro to, aby mohly i v digitálním prostředí vykonávat své tradiční funkce, tj. shromažďovat, dlouhodobě uchovávat a za určitých, specifických podmínek zpřístupňovat digitální dokumenty. Důraz je kladen na to, aby tuto činnost bylo možno provádět efektivně, bez duplicit a nehospodárného čerpání veřejných zdrojů.

  2. Stanovit pro knihovny, paměťové a vzdělávací instituce zákonnou licenci, která umožní zpřístupňování digitálních a zejména digitalizovaných knih a periodik, které jsou doposud chráněny autorským právem. Navrhujeme, aby tyto dokumenty byly přístupny ve všech knihovnách poskytujících veřejné knihovnické a informační služby alespoň na místě samém (tedy v prostorách knihoven a dalších paměťových institucích), a to bez možnosti zhotovení digitální kopie pro uživatele. Současně se navrhuje, že za takové zpřístupnění získá autor (držitel práv) stejnou odměnu, jako za běžné půjčování mimo prostory knihovny. Tento režim zpřístupnění zajistí obyvatelům ČR rovný přístup ke kulturnímu dědictví, všem bez rozdílu, a současně neohrozí možnosti komerčního využití autorsky chráněných děl.

  3. Vytvořit podmínky pro uzavírání hromadných licenčních smluv pro paměťové a vzdělávací instituce na zpřístupnění děl v digitální podobě v prostředí internetu. Navrhujeme, aby kolektivním správcům bylo poskytnuto oprávnění k rozšířené kolektivní správě pro slovesná díla a jejich nekomerční užití. V této souvislosti zdůrazňujeme, že knihovny neusilují o to, aby konkurovaly vydavatelům, autorům atd. v prodeji a zpřístupnění nejnovější produkce v digitálním prostředí. Zde předpokládáme vždy individuální licencování a placení dohodnutých odměn. Obdobný režim je již dnes běžný u zahraniční produkce elektronických informačních zdrojů.

SKIP oslovil dopisem ministra kultury Jiřího Bessera, ve kterém bylo zdůrazněno: "Knihovny, paměťové a vzdělávací instituce jsou instituce veřejného zájmu. Jsou financovány z veřejných zdrojů a jsou schopny zajistit kontrolované užití autorsky chráněných děl včetně vypořádání autorských odměn. Jsme přesvědčení o tom, že novela autorského zákona musí vytvořit prostor pro legální užití autorských děl v institucích tohoto typu. Obáváme se, že pokud bude nadále přetrvávat restriktivní přístup k užití autorských děl v prostředí internetu, dojde k nezvladatelnému růstu nelegálního šíření a užití autorských děl, což bude ke škodě nejen držitelů práv, ale i celé společnosti."

Viz Návrhy Národní knihovny České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky na změnu autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění jako odpověď na veřejnou konzultaci vyhlášenou Ministerstvem kultury dne 9. března 2011 (.pdf)

Soutěže SKIP a Skanska

SKIP s podporou Skanska vyhlásil opět soutěž MARK 2011 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Do této soutěže bylo navrženo 18 nominací. Do druhé ročníků soutěže Městská knihovna roku 2011 se přihlásilo 36 knihoven.

Pravidla pro poskytování dotací

Ministerstvo kultury připravuje novelu nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven. Tato pravidla budou požívána pro dotační programy VISK a Knihovnu 21. století.

Vít Richter

RSS
    SKIP