3


2011

 

Do rámečků

Medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR obdržela z rukou předsedy
Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše

PhDr. Jarmila Burgetová

Gratulace Jarmile Burgetové

Dr. Burgetová - předávání medaile prof. DrahošemJarmila Burgetová oslaví v letošním roce významné životní jubileum, ke kterému bychom jí velmi rádi popřáli vše nejlepší. Patří mezi zakladatele Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, dlouhá léta vykonávala funkci předsedkyně spolku a v současné době je jeho čestnou předsedkyní. Při této významné příležitosti bychom jí rádi poděkovali za četné zásluhy o vznik a rozvoj knihovnického spolku v Česku a získání a prohlubování mnoha kontaktů s významnými knihovnami a knihovnickými spolky v zahraničí, které získala díky svým vynikajícím jazykovým znalostem.

Jarmila Burgetová se narodila 3. července 1931, vystudovala knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studia završila doktorátem v roce 1967. Celkem 15 let působila ve Státní knihovně ČSR (dnešní Národní knihovně ČR) v metodickém oddělení a také v odboru mezinárodní výměny publikací. V roce 1970 musela Jarmila Burgetová z politických důvodů knihovnu opustit. Teprve v roce 1972 se vrátila do oboru, nejprve pracovala v knihovně Psychologického ústavu ČSAV a od roku 1976 v metodickém oddělení Základní knihovny - Ústředí vědeckých informací ČSAV. V této knihovně (dnes Knihovně AV ČR) dosud na malý úvazek působí jako poradkyně a redaktorka zpravodaje Informace. Podílela se významně na tvorbě publikace Národní knihovny ČR - Libraries and Librarianship in the Czech Republic, která byla vydána v roce 2005 a v roce 2009.

Jarmila Burgetová je autorkou mnoha odborných publikací, které se týkají metodologických otázek, organizace a řízení knihoven, využívání vědeckých informací, vzdělávání knihovníků, problematiky legislativy a rozvoje knihovnických sdružení. Své příspěvky publikovala v mnoha zahraničních časopisech a jazycích. Vybrané příspěvky jsou dostupné v plném znění i na internetu. Celoživotně přednáší na knihovnických konferencích a podílí se na celoživotním vzdělávání našeho oboru. Jako předsedkyni Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech 1990 - 1998 se podařilo Jarmile Burgetové navázat mnoho mezinárodních kontaktů a zahájit dlouhotrvající spolupráci. Od roku 1990 započaly úzké vazby mezi SKIP a naším rakouským knihovnickým spolkem VÖB. Jarmila Burgetová byla pravidelným zahraničním účastníkem mezinárodních konferencí v Rakousku, kde propagovala knihovnictví a informační vědu v České a Slovenské republice. Zástupci VÖB se účastnili sjezdů a valných hromad SKIP v Praze, Čelákovicích, Plzni, Jindřichově Hradci a v Brně. Jarmila Burgetová byla oceněna stříbrnou pamětní medailí Dr. Josefa Bicka za dlouhotrvající plodnou spolupráci mezi SKIP a VÖB na rakouské knihovnické konferenci v roce 1998 v St. Pölten. V roce 2001 dostala Jarmila Burgetová Cenu českých knihovníků SKIP a v témže roce byla vyznamenána za celoživotní přínos rozvoji českého knihovnictví Tobolkovou medailí, kterou uděluje Sdružení knihoven ČR.

Dr. Burgetová - 80 let

Kompletní příspěvek Sigrid Reinitzer byl otištěn ve VÖB Mitteilungen, 2011, Nr. 2, 325 - 333. -http://www.univie.ac.at/voeb/publikationen/voeb-mitteilungen/

Výkonný výbor a revizní komise SKIP a redakce Bulletinu SKIP ještě jednou čestné předsedkyni SKIP děkují za vše a přejí jen to nej- .

V příštím čísle najdete rozhovor s jubilantkou o životě a SKIP.

Sigrid Reinitzer, zkrácený překlad Roman Giebisch

RSS
    SKIP