1


2011

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Východní Čechy

Vydařená "víkendovka"

Region SKIP 08 působí v rámci 3 krajů - Královéhradeckého, Pardubického a části kraje Vysočina. Onu část tvoří konkrétně Havlíčkobrodsko, které bylo v minulosti součástí Východočeského kraje. Zmiňovanou oblast již delší dobu v našem regionálním výboru zastupuje aktivní kolegyně Irenka Císařová. Díky ní se havlíčkobrodské knihovnice zúčastňují většiny regionálních i celostátních akcí.

Mezi naše pravidelné akce patří i tzv. "víkendovky". V pátek po práci se sejdeme v hostitelské knihovně, která připravuje program setkání. Většinou si prohlédneme knihovnu a seznámíme se blíže s místem konání. Nejoblíbenější aktivitou je večerní společné posezení, po kterém následuje krátký improvizovaný nocleh ve "spacácích".
Začátkem září loňského roku se organizace "víkendovky" ujala Krajská knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Bohatý program byl naplněn vrchovatou měrou a byl splněn beze zbytku. Nejprve jsme navštívili Muzeum Karla Havlíčka Borovského, které je umístěno v domě, odkud byl K.H.B. deportován do Brixenu. Po té jsme se vydali na prohlídku historického centra a kulturních památek města, kterou jsme zakončili večerní exkurzí po knihovně. Následující přátelské posezení také nemělo chybu. Mne osobně nejvíce potěšila aktivní účast kolegyň z Rychnovska, které se podobné akce zúčastnily poprvé. Nad ránem jsme se postupně stěhovali do vedlejší místnosti, kde jsme zalehli a snažili se načerpat energii na další program.

Není mi jasné, odkud čerpaly energii organizátorky, ale včas a s úsměvem nás probudily. Než začalo sobotní půjčování, rozebraly si účastníky do aut a odvezly nás do nedaleké Lipnice. Po prohlídce hradu a Památníku Jaroslava Haška jsme se ještě podívali na hřbitov k hrobu spisovatele a občerstvili jsme se ve vyhlášené hospodě U České koruny, jejímž současným majitelem je vnuk Jaroslava Haška. Pokud máte pocit, že program je u konce, tak se mýlíte. Následovala ještě pěší procházka, která nás nádhernou přírodou zavedla k místním zatopeným lomům. Nejen pro recesisty a milovníky Švejkovského humoru je zde k vidění "Národní památník odposlechu". Do skal vytesané Bretschneiderovo ucho a Ústa pravdy jsou dílem brodského sochaře Radomíra Dvořáka a studentů kamenosochařského učiliště. Tyto obrovské sochy byly vytesány v letech 2005-6 a o rok později je ještě doplnily "Zlatý voči".

Pak už se čas opravdu ponachýlil a nastal čas loučení. Různé dopravní prostředky nás rozvezly po celém kraji zpět do reality našich domovů. Všichni jsme si sebou odváželi nádherný pocit z přátelského a kolegiálního setkání. Za všechny účastníky ještě jednou děkuji nejenom všem havlíčkobrodským kolegyním, které celý program připravily a po celou dobu se o nás obětavě staraly, ale i jejich kamarádům z ostatních kulturních organizací, kteří nás po celou dobu provázeli a "vzdělávali". Moc se nám u vás líbilo - díky.

Božena Blažková

Region PRAHA

Pohled pod pokličku exkurzí pražského SKIPu

Úvodem

Exkurze představují jednu z možností, jak si neustále doplňovat a obohacovat své poznatky. Kromě vzdělávacích prvků obsahují exkurze často i prvky odlehčené či přímo zábavné. Jsou knihovny, kde se kromě živých knihovníků setkáte i třeba s živými raky. Jinde zase v sousedství knihovny vaří pivo... Zkrátka na exkurzích si každý najde to své.
Pražská organizace SKIP pro své členy pořádá exkurze do knihoven a dalších informačních institucí již od roku 2003. Byť se většinou z pochopitelných (logistických) důvodů jedná o instituce nacházející se přímo v Praze, občas účastníci exkurze zamíří i mimo hlavní město. Například v září 2010 se podívali do Knihovny Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., a v říjnu téhož roku do Městské knihovny Louny.

Jak však taková exkurze vzniká, jak probíhá a co přináší? To jsou otázky, na které se snaží odpovědět tento příspěvek.

Organizace exkurzí

Organizaci exkurzí má vždy na starosti jeden člen výboru pražské organizace SKIP. Od března 2003 exkurze organizovala Šárka Šuranová (dříve Tafatová), od září 2007 pak autorka tohoto příspěvku. V řadě případů se na organizaci určitým způsobem podílí i další členové výboru, popř. jejich spolupracovníci.

Nejprve je vždy potřeba přijít s nápadem, kterou instituci by bylo inspirativní navštívit. Mezi základní zdroje těchto námětů patří doporučení členů výboru a/nebo pravidelných návštěvníků exkurzí a informace z elektronických konferencí (většinou o nově zrekonstruovaných knihovnách), popř. z dalších zdrojů. Osvědčuje se průběžné zaznamenávání si námětů, neboť je pochopitelné, že ne všechny nápady je možné ihned proměnit ve skutečnost.

Konkrétní exkurzi je vždy potřeba v předstihu (obvykle cca čtvrtletním až měsíčním) dojednat v příslušné instituci - většinou s vedoucím/ředitelem knihovny, eventuálně s jiným pracovníkem. V některých případech je první kontakt realizován osobně, převážně je však vše dojednáváno prostřednictvím e-mailu. Ve spolupráci s kontaktní osobou z instituce je připravena pozvánka ve standardní struktuře. Ta v současné době zahrnuje sedm položek, jimiž jsou název, datum konání, čas konání, místo srazu, maximální počet účastníků, podrobnější informace a URL.

V určitém předstihu (obvykle dvou týdnů) před datem konání exkurze je pozvánka vystavena na adrese http://www.ikaros.cz/exkurze, kde je také zpřístupněn webový přihlašovací formulář na exkurzi (elektronický časopis Ikaros je od roku 2007 partnerem pražské organizace SKIP). Od března 2009 je zároveň odkaz na pozvánku přidáván na prezentaci pražské organizace SKIP na Facebooku, konkrétně je vytvořena nová událost skupiny Pražská organizace SKIP (http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=69074218864). Jejím fanouškům je zasíláno upozornění na exkurzi a ti díky tomu mají ihned možnost se přihlásit. S určitým časovým odstupem je pozvánka zasílána do elektronické konference pražské organizace SKIP (praha@cvut.cz). Na exkurze jsou také jako hosté zváni studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vyšší odborné školy informačních služeb (v případě organizace exkurze ve spolupráci s další organizací jsou zváni i další zájemci - v případě exkurzí do Národního archivu v lednu 2010 a do Ústavu vědeckých informací 1. LF a VFN pořádané ve spolupráci s Českou informační společností, o.s., byli pozváni členové této společnosti). Údaje z vyplněných webových formulářů jsou zachycovány v podobě tabulky, která je při vlastní exkurzi v tištěné podobě využita jako prezenční listina.

Přibližně den před konáním exkurze (nebo jindy podle konkrétní domluvy) je kontaktní osobě z instituce zaslána informace o aktuálním počtu přihlášených účastníků, popř. jsou operativně dořešeny další potřebné záležitosti. Přihlášeným účastníkům je rovněž zaslána připomínka konání exkurze.

Průběh exkurzí

Exkurze typicky probíhají tak, že nejprve si účastníci vyslechnou výklad o činnosti dané instituce, její historii, plánech do budoucna apod. a prohlédnou si její prostory. Následně probíhá diskuse, přičemž mnohdy se tematicky dotýká nejenom dané instituce, ale pokrývá i jiné aktuální knihovnicko-informační oblasti. Exkurze tedy mívají formálnější zahájení a spíše neformální ukončení.

Při exkurzi je také pořizována fotodokumentace - fotografie jsou následně zveřejňovány na internetu (například na Facebooku) a v nejvyšším dostupném rozlišení jsou také nabízeny dané instituci (k jejich předání je využívána většinou služba Úschovna.cz). Odkaz na fotografie je přidáván jednak k události na Facebooku, jednak je šířen jinými cestami (prostřednictvím elektronické konference pražské organizace SKIP apod.). Příklad pořízených fotografií:

Exkurze 1

Exkurze 2

Zároveň některý z účastníků připravuje textovou zprávu z exkurze, která je obohacena o fotografie (částečně přímo, částečně formou odkazu na fotogalerii) a publikována v časopise Ikaros (http://www.ikaros.cz/).

Archiv exkurzí

Dílčí informace o exkurzích realizovaných od března 2003 do června 2007 byly zveřejňovány v rámci webové prezentace pražské organizace SKIP, a to částečně samostatně, částečně v rámci výročních zpráv (http://skip.nkp.cz/regPra.htm).
Od září 2007 jsou podrobné informace o exkurzích (včetně odkazů na zprávy z nich) dostupné na adrese http://www.ikaros.cz/archiv-exkurzi-usporadanych-prazskou-organizaci-skip. Stručná shrnutí jsou pak opět součástí výročních zpráv.

Statistický přehled exkurzí

O exkurze byl od samého počátku velký zájem, který dokládá i přehled jejich počtu a počtu jejich účastníků v tab. 1.

Tab. 1: Přehled počtu exkurzí a jejich účastníků v letech 2003-2010

Rok

Počet exkurzí

Počet účastníků

2003

12

121

2004

 9

100

2005

13

225

2006

 17*

235

2007

10

122

2008

 9*

102

2009

 11*

151

2010

10

156

Celkem:

91

1 212

Ve třech případech, kdy je u počtu exkurzí v tab. 1 uvedena hvězdička, se exkurze do jedné knihovny v daném roce uskutečnila pro velký zájem dvakrát - jednalo se o exkurzi do Nostické knihovny v roce 2006, exkurzi do Knihovny Národního filmového archivu v roce 2008 a exkurzi do Knihovny Neziskovky.cz., o.p.s., v roce 2009. Počet unikátních exkurzí je tedy v uvedených případech vždy o jednu nižší (tj. 16, 8 a 10). Ještě je potřeba doplnit poznámku k roku 2003 - v tomto roce ještě nebyla vedena přesná evidence počtu účastníků, proto se jedná pouze o jeho kvalifikovaný odhad. Zároveň se některé exkurze v případě zájmu opakují i po několika letech - jedná se kupříkladu o exkurzi do Odborné knihovny České národní banky, která se uskutečnila v listopadu 2006 (za účasti devíti zájemců) a znovu v prosinci 2010 (za účasti dvaceti zájemců).

Z tab. 1 je také zřejmé, že v posledních letech je realizováno přibližně deset exkurzí za rok (exkurze se nekonají v červenci a srpnu, kdy by bylo nutné počítat s pravděpodobně velmi malým zájmem účastníků z důvodů čerpání dovolených). Počet účastníků exkurzí je dán jednak prostorovými možnostmi navštíveného pracoviště, jednak zájmem účastníků o konkrétní exkurzi. Obecně lze říci, že se většinou pohybuje mezi deseti až patnácti. Zatím nejvíce zájemců - celkem 53 - se v březnu 2009 zúčastnilo exkurze do Národní technické knihovny (v té době knihovna ještě nebyla otevřena pro veřejnost).

Přínosy exkurzí

Za hlavní přínos pořádaných exkurzí - jak pro jejich účastníky, tak pro pracovníky navštívených institucí - lze pokládat získávání nových kontaktů (tj. networking neboli hezky česky síťování) a možnost navázání spolupráce. Díky rozšiřování poznatků o odborných institucích v Praze (případně i v okolí) mohou účastníci exkurzí přispět i ke zlepšování služeb knihoven či jiných organizací, v nichž pracují.

V řadě případů se také nabízí možnost propojit odborný knihovnicko-informační program exkurze s kulturním či jiným zážitkem (příkladem může být návštěva Dendrologické zahrady spojená s exkurzí do oddělení knihovnických a dokumentačních služeb Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v květnu 2009 nebo návštěva školního minipivovaru, o níž byla obohacena exkurze do Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze v březnu 2008).

Exkurze jsou zároveň vhodnou možností prezentace aktivit pražské organizace SKIP (resp. SKIP jako celku) pro (zatím) nečleny. K tomu přispívá zejména zveřejňování pozvánek na exkurzi na Facebooku, zasílání pozvánek na exkurzi studentům pražských knihovnicko-informačních škol a publikování zpráv z exkurzí v časopise Ikaros.

Závěrem

Ač může na první pohled vypadat, že pražská organizace SKIP je díky vysoké koncentraci knihoven a jiných informačních institucí nejrůznějšího zaměření přímo předurčena k pořádání exkurzí, domnívám se, že i v regionálních organizacích SKIP, které dosud podobné exkurze nepořádají, může mít právě tento typ akce úspěch. Ostatně, jak již bylo naznačeno v úvodu, ani v pražské organizaci se neomezujeme výhradně na území hlavního města, ale podnikáme i výjezdy do okolí.

Linda Jansová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

16. 2. přilétli motýlci ze středních Čech do Národní knihovny!

Osobní kontakty a vazby jsou ve spolkové činnosti to nejdůležitější. Možností popovídat si o všem, co nás pálí je málo. Knihovnická profese bývá často nedostatečně ohodnocená. 

Novoroční SKIPováníTak tohle všechno byly důvody, proč se rozhodl regionální výbor SKIP Střední Čechy uspořádat první ročník Novoročního skipování. Na začátku bylo hodně pochybností - bude o tuto akci mezi lidmi zájem? Jaký vybrat termín? Jaký program zvolit? Kolik předat ocenění? Nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme uspořádat pokud možno pohodovou akci, kde bude od všeho trochu:  trochu oficialit, trochu poučení, trochu zábavy, trochu chvály, trochu jídla a pití a hlavně hodně prostoru pro vzájemná setkávání a poznávání. Ve středních Čechách máme spoustu hezkých míst, kde bychom se mohli sejít, ale z hlediska dopravní dostupnosti účastníků jsme nakonec zvolili Prahu. Moc bychom chtěli poděkovat Národní knihovně za poskytnutí zasedací síně, která svými prostory umocnila slavnostní atmosféru celé akce. Zázemí, které nám NK poskytla, určitě přispělo k hladkému průběhu celé akce. A protože poděkování by nemělo být anonymní, tak ještě jednou DÍKY především V. Richterovi a M. Záviškovi!

Těsně po desáté hodině zahájila Novoroční Skipování předsedkyně RV Lada Schovánková. Ve své úvodní řeči přiblížila všem, co je smyslem společného setkání, a představila také naše hosty - pana Michala Závišku, pana Ladislava Kurku a paní Zlatou Houškovou. Celým Skipováním nás úžasně provázela Lenka Frankovicová z Městské knihovny v Kutné Hoře.
Prvním bodem programu byla výroční zpráva, se kterou všechny přítomné seznámila Libuše Vodičková z MěK Kolín. Dalším bodem programu bylo Křeslo pro hosta. Náš host - předseda pražské organice SKIP pan Michal Záviška, se sice do křesla odmítnul posadit (zdálo se mu moc vachrlaté), ale vše podstatné nám řekl i bez křesla. Se zájmem jsme si vyslechli, že i pražský SKIP řeší podobné problémy jako my, a jsme rádi, že se rýsuje do budoucna i bližší spolupráce. V příštích letech bychom rádi, aby do křesla usedli zástupci ostatních regionů - myslíme si, že zjistit, jak se věci dělají jinde - je vždy zajímavé a inspirativní. Po krátké diskusi s naším hostem následovala první občerstvovací přestávka. I když jídlo je důležité, mnohem důležitější byl ten hukot, který během přestávky nastal. Došlo k tomu, v co jsme doufali. Na chodbě i v zasedačce se vytvářely skupinky diskutujících lidí. 

Až nám bylo skoro líto přestávku ukončit, ale museli jsem, protože nás čekal náš další host - spisovatelka Radka Denemarková. Seznámila nás se dvěmi ze svých knih - "Peníze od Hitlera" a "Smrti, nebudeš se báti, aneb Příběh Petra Lébla". Povídání o knihách i čtení ukázek bylo zajímavé, ještě zajímavější ale byla beseda s autorkou. Neváhala otevřeně mluvit o svých pocitech při psaní a velmi sugestivně nám dokázala přiblížit, jak těžce se někdy kniha rodí a jak se autor srovnává s tím, co se po napsání knihy s knihou děje. Závěr besedy byl pro nás, knihovníky, velmi milý. Paní Denemarková nám jménem všech svých knižních postav poděkovala za to, jak se o ně v knihovnách staráme. A tak pokud ještě někdo náhodou v knihovně postavy paní Denemarkové nemáte, neváhejte a napravte to! Nebudete litovat. Následovala další občerstvovací a debatní přestávka a pak nastala slavnostní a moc emotivní chvíle.

Lada přečetla nominace na ocenění Papilio Bibliothecali. První oceněnou se stala paní Naďa Štěrbová z čelákovické knihovny a druhou paní Naďa Čížková z příbramské knihovny. Již teď můžete přemýšlet a podávat návrhy na ocenění pro příští rok - a i když to tak vypadá, jednou z podmínek není, aby křestním jménem nominovaných bylo Naďa (podmínky nominací najdete na našich webových stránkách).

Po předání cen následovala krátká diskuse a oficiální část našeho setkání skončila. Myslím, že nejen já, ale i ostatní, získali pocit, že k většině e-mailových podpisů si již dokáži přiřadit konkrétní obličej a vím, že když budu mít nějaký problém, tak ve středočeském SKIPu jsou lidé, na které se mohu obrátit.

L. Vodičková

RSS
    SKIP