1


2011

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z  VV SKIP
23.2.2011

 • SKIP má finanční prostředky na podporu zajímavých projektů. Návrhy mohou přijít z regionů i od jednotlivců. Mělo by se jednat o konkrétní zajímavou aktivitu, která by byla celostátní a šla by pokud možno i dobře medializovat.
 • Nový web SKIP ČR najdete na adrese http://www.skipcr.cz/. Jedná se stále ještě o polotovar, kde je nutné odstraňovat nedostatky a řešit technické problémy. Očekáváme odezvy z regionů!
 • Byla spuštěna momentálně největší knihovnická konference všech (individuálních i kolektivních) členů SKIP. V konferenci je cca 1400 e-adres. Konference nezaznamenala zatím žádné negativní ohlasy. Je ale nutné u nových členů ihned hlásit nové e-maily výkonnému tajemníkovi. Rovněž je nutné hlásit veškeré změny e-mailových adres!
 • Výkonný výbor se rozhodl reagovat na znepokojivé informace o zvyšování DPH mimo jiné i u knih. U nás je DPH na knihy v současnosti 10%, ale vláda zamýšlí zvýšit sazbu na 19%. Bude sestaven materiál, který shrne fakta, argumenty a případné dopady na knihovny.

Z předsednictva VV SKIP
9.12.2010

 • Bulletin SKIP bude od čísla 4/2010 distribuován centrálně každému individuálnímu členu organizace. Zcela se tak vyřeší časté stížnosti na zpoždění doručení.
 • Byly projednány grantové projekty na rok 2011.
 • Výroční zprávy regionů a jednotlivých sekcí se zpracovávají.
 • Zahraniční spolupráce je utěšeně široká - IFLA, Eblida, Francouzský institut Praha, Goethe Institut v Praze, Slovensko, Rakousko.
 • Nový web SKIPu je v závěrečné fázi před dokončením.
 • Dokončuje se rovněž partnerská smlouva s firmou Skanska pro rok 2011. Finance budou využity na podporu tradičních aktivit (NsA, DDK, TK...), dále akcí , jejichž tradice se teprve buduje (Městská knihovna roku) a na podporu akcí právě vznikajících (Čtenář roku).

13.1.2011

 • Na podzim 2011 se uskuteční studijní zájezd SKIP do frankofonní části Švýcarska a tamních knihoven.
 • Pokračují kurzy z projektu Unie zaměstnavatelských svazů.
 • Nová akce Čtenář roku - rozhodli jsme se nalézt člověka, který si za rok 2010 půjčil ve veřejných knihovnách republiky nejvíce knih. Cílem akce je v neposlední řadě zviditelnění knihoven v médiích.
 • Informace o všech akcích naleznete na novém webu SKIP! Probíhá školení administrátorů webu v redakčním systému.

Klub dětských knihoven SKIP

Regionální organizace SKIP Východní Čechy a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vám představují novou přehlídku
OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.

Jako prolog říjnové odborné konference u příležitosti 100. výročí narození Václava Čtvrtka se bude v Jičíně konat ve dnech 7. - 8. dubna 2011 celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed/pořadů o V. Čtvrtkovi a jeho díle.

Nultým ročníkem by tak měla být zahájena tradice každoročních obdobných přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Přehlídka bude probíhat v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu knihovny (http://knihovna.jicin.cz).

Nově vznikající klub tvořivých knihovníků a informačních pracovníků

Většina knihovníků je po dlouhém pracovním dni unavena. Lidé ale nechtějí jen konzumovat televizní či jiné programy. Uchylují se k relaxaci při nějaké aktivní činnosti, mnozí z nich provozují aktivně své koníčky. Někteří něco sbírají, jiní chovají své domácí mazlíčky, další relaxují při práci na zahradě nebo se zálibou vaří. Někteří rádi hrají divadlo, zpívají či hrají na nějaký hudební nástroj. Jiní se věnují ručním pracím nebo jiným řemeslům.

Začínají tvořit většinou sami, podle vzoru svých rodičů, prarodičů, kamarádů nebo sousedů. A jde to dál - navštěvují kurzy nebo později po absolvování kurzů pro lektory i nějaké kurzy vedou sami. Ale výměna zkušeností, konfrontace výsledků, konzultace vlastních plánů s dalšími jsou neocenitelnými pomocníky. Lidé se chtějí sdružovat nejen profesně. Obzvláště, když je možné pozvat nějakého odborníka.

Tak vlastně vznikla myšlenka založit klub tvořivých knihovníků a informačních pracovníků. Chtěla jsem dát původně dohromady skupinu těch, kteří mají k sobě blíže, kteří mají výtvarné koníčky, něco vytvářejí rádi a snad i dobře.
Na základě reakcí lidí na moji výzvu a po konzultaci se zástupci SKIPu jsem se rozhodla klub rozšířit - nakonec to mohou být nejen výtvarníci, ale i lidé, kteří mají jiné koníčky - fotografování, herectví, návrhářství, vaření, cukrářství, šití apod. Nerada bych zapomněla na muže - truhláře, kováře a jiné řemeslníky. A nakonec přibyli i hudebníci a literáti. I to je tvořivý koníček. Jak se dále klub rozšíří, není omezeno, jen bych nerada soustřeďovala v klubu sběratele všeho druhu či jiné "netvořivé" koníčky.

Klub byl vzat pod křídla profesní organizace SKIP, Za podporu vedení SKIPu moc děkuji. Jejich rady jsou neocenitelné. Zvláště pak děkuji za vytvoření dotazníku pro zájemce o členství v klubu na webu SKIPu.

Byl nastíněn i termín první schůzky - jaro 2011, nejpravděpodobněji v prostorách NK ČR. Mimo oficiální části o organizaci a plánované činnosti klubu v rámci profesní organizace SKIP by do programu měla být zařazena prezentace fotografií prací většiny členů klubu, ideálně soustředěných podle oblastí zálib. Ideálně za doprovodu klubových hudebníků.
Další plány - rozdělení podle koníčků do skupin, výměna zkušeností a bližší kontakty v těchto skupinách. Třeba i vznik menších sekcí - české - moravské nebo podle krajů, aby měli lidé k sobě blíže pro různé přehlídky a setkávání.
Čas teprve ukáže, zda a jak se očekávání zakladatelky i členů klubu naplní.

Alena Volková Balvínová

Klubová činnost lékařských knihovníků

Od podzimu roku 2009, kdy se ustavil Klub lékařských knihoven při SKIP, se daří, díky tomuto klubovému ustavení, rozšiřovat mezi těmito knihovnami, tradiční dlouholetou spolupráci.

Významnou akcí KLK v roce 2010, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní lékařští knihovníci v celkovém počtu 40, bylo pracovní setkání lékařských knihovníků Knihovník učitelem, konané v Týdnu knihoven dne 7.10.2010 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2. Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností ze školicí činnosti zdravotnických knihoven. Seminář byl financován z Programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století. Za výbor SKIP se semináře zúčastnil předseda SKIP PhDr. Vít Richter, který přítomné seznámil s připravovanou Koncepcí rozvoje knihoven ČR na období 2011- 2014 a mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

V odborném programu k tématice mimoškolního vzdělávání lékařských knihovníků a uživatelů, byly předneseny příspěvky H. Bouzkové, A. Jarolímkové, E. Lesenkové z Národní lékařské knihovny, J. Kratochvíla z brněnské Masarykovy univerzity, H. Slámové z pražské VOŠIS a J. Potomkové z Univerzity Palackého v Olomouci. Významné byly příspěvky našich kolegů z regionů, reprezentantky knihoven z Liberce, Zlína, Ostravy a Ústí nad Labem přednesly sdělení věnovaná praxi Školení uživatelů lékařských knihoven v regionech ČR. Seminář byl ukončen moderovanou diskusí, v níž se zúčastnění zástupci jednotlivých knihoven vzájemně podělili o pedagogické zkušenosti s mimoškolním vzděláváním lékařských knihovníků a uživatelů. Profese knihovníka se mnohde prolíná s profesí učitelskou a v diskusi bylo konstatována potřeba proškolení v pedagogickém minimu a moderních vzdělávacích metodách.V této souvislosti byl propagován e-learningový kurz Moderní informační služby v lékařských knihovnách, jehož pilotní verze následně proběhla ve dnech 2.11.-16.12.2010 a rozšířená verze je plánována na jaro 2011.

Členská základna se rozšiřuje, k dnešnímu dni je v našem klubovém spolku téměř 30 registrovaných členů. Z proběhlých voleb do výboru se ustavil výbor ve složení: PhDr.Helena Bouzková, předseda a členové výboru PhDr.Eva Lesenková Ph.D. s mgr.Adélou Jarolímkovou, Ph.D. a PhDr. Hanou Kovalčukovou. Založené klubové webové stránky jsou vystaveny na http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven .

Literatura:
Chlanová Jana. Zpráva z konference Knihovník učitelem. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 12 [cit. 2011-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/zprava-z-konference-knihovnik-ucitelem>. ISSN 1802-9736.

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

RSS
    SKIP