1


2011

 

Březen - měsíc čtenářů 2011

Březen měsíc čtenářůSvaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 nultý ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen - měsíc čtenářů. Chtěli jsme navázat na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven. Už za první republiky pořádal Svaz knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy a v roce 1955 proběhl první ročník Měsíce knihy. Na této aktivitě se dohodlo tehdejší ministerstvo kultury se Svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími a knižním obchodem. Bylo rozhodnuto na vládní úrovni, že každoročně bude jeden měsíc v roce věnován propagaci knihy. Byl vybrán měsíc březen a tak vznikl Březen měsíc knihy. Do březnových akcí se zapojily i veřejné knihovny a pořádaly soutěž ve spolupráci se základními školami Celá třída čte. Březen měsíc knihy na celostátní úrovni skončil počátkem devadesátých let 20. století, ovšem i v současnosti pořádají některé knihovny své propagační akce pod stejným názvem, někde doplněné o Březen měsíc knihy a internetu.

Koncem devadesátých let 20. století se s raketovým nástupem internetu a jeho rozšířením do veřejných knihoven začala rodit akce s názvem Březen měsíc internetu. První ročník se uskutečnil v roce 1998 pod patronací sdružení BMI. Toto sdružení je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Svoje cíle uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních a popularizačních aktivit jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních projektů spolupráce. Občanské sdružení BMI založili v červnu 1999 Jaroslav Winter, Irina Zálišová a Miroslav Forman, kteří se seznámili při tvorbě a organizování prvního ročníku projektu Březen měsíc Internetu. Projekt byl v roce 2000 oceněn ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí, a v rámci ESIS (Evropský průzkum rozvoje informační společnosti). Díky projektu Březen měsíc internetu vznikla i ve veřejných knihovnách řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují i po skončení Března měsíce internetu v roce 2008. BMI sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se dalšími projekty zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením.

Ilustrační foto - PavloviceV roce 2010 založil SKIP ČR novou propagační akci, která by se měla lišit od mnoha dalších, které pořádají veřejné knihovny v Česku. Do centra našeho zájmu se dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. V anketách organizovaných knihovnami jsme zjišťovali situaci s reálným čtenářstvím v ČR. Průzkum se měl obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou (a zjistit proč), nebo ke čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny (a zjistit proč). Měl také přinést informace o tom, co čtenářům v knihovnách chybí, o procentu nečtenářů v populaci, eventuálně o možnostech toto procento měnit. Chtěli jsme připomenout opět po roce s Knihou mého srdce všem četbu a čtenářství, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

V rámci měsíce března jsme se rozhodli vyčlenit jeden týden speciálně určený pouze k propagaci čtení a nazvali jej Týden čtení. Týden čtení aneb "Čtení sluší každému" měl propojit akce typu děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným, soutěže v rychlém čtení kritické čtení, ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu, čtení netradičně v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv - dle praxe, zkušeností a nápadů. Hlavně masivně a po celý týden. V mnoha knihovnách se Týden čtení vydařil a budou v něm pokračovat. Knihovny se zaměřují na čtení z děl spisovatelů, kteří mají významné výročí, rok 2010 patřil 200. výročí Karla Hynka Máchy a letošní 200. výročí oslaví Karel Jaromír Erben. V dětských odděleních knihoven se bude jistě slavit 100. výročí Václava Čtvrtka.

Pro rok 2011 jsme k již tradičním aktivitám propagující četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) připravili dvě zcela nové aktivity - Maraton čtení a soutěž Čtenář roku. Cílem Maratonu čtení je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ 2011 knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a firma Skanska podpoří letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna, může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit 150 000,- Kč. Rádi bychom v Maratonu čtení také propagovali autory a díla, která budou nominována do soutěže o nejlepší českou knihu Magnesia Litera 2011, nominace budou zveřejněny 24. února a poté vyhlásíme pro zájemce druhé kolo žádostí, ovšem pouze pro autory nominované na cenu Magnesia Litera!

Druhou novou aktivitou v rámci BMČ je soutěž Čtenář roku 2011. V knihovnách bychom rádi založili novou tradici - oceňování nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v březnu 2011 a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého "Čtenáře roku". Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. SKIP ve spolupráci s firmou Skanska bude tyto aktivity podporovat a medializovat. Rozhodli jsme se vybrat také Čtenáře roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému knihovny. Jsme si vědomi, že toto kritérium může mít celou řadu úskalí. Proto doporučujeme, aby si každá knihovna vedle tohoto základního kvantitativního kritéria zvolila podle své potřeby další hodnotící kritéria. Vítězové v krajích i v celostátním kole získají od firmy Skanska peněžní poukázky na nákup knih dle vlastního výběru. Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně, souhlasí se svou účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů.

Co říci závěrem? Březen - do knihovny vlezem, duben - ještě tam budem, máj - v knihovně je ráj!

Roman Giebisch

 

RSS
    SKIP