BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Studijní pobyt v Rakousku

Ve dnech 17. - 21. října 2010 jsem navštívila v rámci studijního pobytu tři rakouské vědecké knihovny: Niederösterreichische Landesbibliothek v St. Pöltenu, Universitätsbibliothek Wien (Hauptbibliothek) a Wienbibliothek im Rathaus. Pracuji jako vedoucí oddělení doplňování Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Vzhledem k tomu, že naše knihovna je příjemkyní povinného výtisku, zaměřila jsem svůj studijní pobyt na praktické využití rakouského institutu práva povinného výtisku.

Povinný výtisk v Rakousku

Povinný výtisk v Rakousku upravuje mediální zákon (Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Medien - Mediengesetz, BGBI. Nr. 314/1981) a nařízení spolkového kancléře o odevzdávání povinného výtisku (Pflichtablieferungsverordnung - BGBl. II Nr. 271/2009).

Zákon se zabývá (oproti české úpravě) periodickými i neperiodickými publikacemi. Během své platnosti prošel několika novelizacemi, nejvýznamnějšími jsou novelizace z let 2000 a 2009, které se týkají elektronických zdrojů. Změnou v roce 2000 byl do zákona zahrnut povinný výtisk elektronických zdrojů na fyzickém datovém nosiči, přičemž zvukové a audiovizuální dokumenty povinnému výtisku nepodléhají. V roce 2009 byl do zákona zapracován i povinný výtisk tzv. periodických elektronických médií, který se týká i webových stránek. Nyní zákon Rakouské národní knihovně umožňuje automaticky sklízet webové stránky s doménou "at".

Mediální zákon určuje, že pokud cena tištěné publikace přesáhne 145 EUR, musí daná knihovna zaplatit nakladateli polovinu ceny (platí pro každý díl). Pro elektronické médium je hranice stanovena na 72 EUR.

Nařízení BGBI. II Nr. 271/2009 pak určuje počty odevzdávaných dokumentů. Rakouská národní knihovna získává z každé spolkové země dva exempláře tištěných periodických publikací (do roku 2010 to byly čtyři) a dva exempláře ostatních tištěných médií. Pro každou spolkovou zemí pak platí, že povinné výtisky získává zpravidla příslušná zemská knihovna a univerzitní knihovna. Počty odevzdávaných exemplářů jsou určeny podle klíče: jedna knihovna obdrží tři periodické tištěné exempláře a dva exempláře ostatních tištěných médií, druhá pak dva periodické a jeden exemplář ostatních tištěných médií. V některých zemích získává více exemplářů zemská knihovna, v jiných pak univerzitní. Všechny knihovny také dostávají jeden exemplář elektronického média na hmotném nosiči.

Gabriela Filipová

(Výňatek z cestovní zprávy)


Obsah

 

SKIP