BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Otevřený dopis regionu SKIP Střední Čechy ředitelce SVK Kladno

Beroun, 25. listopadu 2010

Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás jménem regionální organizace SKIP Středočeského kraje i jménem všech knihovníků, kterým záleží na stavu knihovnictví v kraji.

Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ukládá krajským knihovnám výkon regionálních funkcí. V jejich rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Ze znění tohoto zákona také vyplývá, že plnění regionálních funkcí zajišťuje kraj ze svého rozpočtu.

Koncepce rozvoje knihoven ve Středočeském kraji, kterou zpracovala Středočeská vědecká knihovna Kladno, stanoví mimo jiné následující cíle:

  • Zajištění dostupnosti VKIS bez rozdílu ve všech obcích a místech Středočeského kraje
  • Zvyšování kvality VKIS v návaznosti na informační potřeby uživatelů.
  • Účelná dělba práce a koordinace odborných činností mezi jednotlivými druhy a typy knihoven.
  • Efektivní využívání veřejných finančních prostředků.
  • Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
  • Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).
  • Trvalá spolupráce knihoven různých typů.

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje deklaruje cíle obdobné. V roce 2006 byla z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí poskytnuta částka ve výši 19 860 000,- Kč, po optimalizaci výkonu těchto funkcí byla dotace v dalších letech poskytnuta v následující výši:

2006

19 860 000,-

2007

15 832 000,-

2008

15 992 000,-

2009

15 991 500,-

2010

?

V roce 2010 byla výše uvedená dotace bez jakýchkoliv systémových změn či změny koncepce snížena o 50 %, což vedlo k výraznému omezení či stagnaci deklarovaných služeb. Dle našich informací má v příštím roce dojít ke snížení finančních prostředků určených na výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji o dalších 25%, tzn. že v roce 2011 budou pověřené knihovny hospodařit s 1 částky roku 2009. K tak drastickému řešení nepřistoupil žádný kraj v ČR. V této situaci nebude možné zajistit výkon regionálních funkcí tak, jak to krajským knihovnách nařizuje zákon 257/2001 Sb.

Ředitelka krajské knihovny zastupuje všechny knihovny a knihovníky v kraji. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s prosbou o informování úředníků krajského úřadu a zastupitelů kraje o devastujících dopadech jejich rozhodnutí. Další snížení objemu finančních prostředků určených středočeskému knihovnictví povede ke snižování úrovně knihoven event. i k rušení knihoven v menších obcích, pro které je tato služba primárně určena.

Zároveň nabízíme podporu členů středočeské organizace SKIP i členů výkonného výboru SKIP při jednání se zástupci krajského úřadu i s jednotlivými zastupiteli o fungování veřejného knihovnictví ve Středočeském kraji.

Vzhledem k tomu, že pověřené knihovny (a tedy i knihovnická veřejnost našeho kraje) se dozvěděly informaci o této drastické redukci finančního příspěvku teprve před několika dny, obracíme se na Vás až nyní. Jsme si vědomi skutečnosti, že termín schválení rozpočtu je již velmi blízký. Věříme však, že se jedná o natolik vážnou situaci, že se pokusíte vzniklou situaci hrozící likvidací funkčního systému knihoven i knihovnictví ve Středočeském kraji korigovat.

S pozdravem

Mgr. Lada Schovánková
předsedkyně SKIP středních Čech
http://skip.nkp.cz/regStr.htm

Dále rozesláno: hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, MVDr.Václav Beneš, radní pro oblast kultury ve Středočeském kraji, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny.

Odpověď ředitelky SVK Kladno v příštím čísle.


Obsah

 

SKIP