BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Epernay - Ilustrativní fotografie

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Studijní zájezd do francouzských knihoven

Studijní zájezd SKIP do francouzských knihoven se uskutečnil ve dnech 27. - 31. října. Zájezd byl velmi rychle zaplněn zájemci především z veřejných knihoven, ale přihlásili se i kolegové z knihoven specializovaných. Velké poděkování za organizaci zájezdu patří kol. Jarmile Burgetové a Zuzaně Hájkové, členkám Frankofonního klubu SKIP, který sdružuje ty členy SKIP, kteří mají zájem o intenzivní spolupráci s kolegy z frankofonních oblastí, zejména z Francie, o rozšiřování znalostí o francouzské literatuře, umění a kultuře, o zdokonalení v hovorové francouzštině. Především díky Zuzaně Hájkové, která ve většině francouzských knihoven tlumočila z francouzštiny a přes nečekané a dramatické události (vandalské napadení našeho autobusu na závěr pobytu v Metz) proběhl celý zájezd bez větších problémů. Poděkování patří také kol. Zdeňku Matuškovi, který se aktivně podílel dosud na všech našich zahraničních zájezdech.

Účastníci zájezdu SKIP do Francie

Trasa

Strasbourg, Épinal, Troyes, Épernay, Reims, Metz.

Úvod

Na konci října 2010 uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pro své členy a další zájemce odbornou exkurzi do francouzských knihoven. Organizátory bylo vybráno deset nových knihoven vybudovaných v průběhu poslední dekády. Exkurze byly zaměřeny především na interiérová a architektonická řešení a služby jednotlivých knihoven. Do programu byly zařazeny knihovny veřejné i specializované. Proto byli členové exkurze rozděleni na dvě skupiny podle svého oborového zájmu. Prohlídky vedli zástupci knihoven v anglickém či francouzském jazyce. Příspěvek stručně shrne nejvýraznější postřehy a dojmy z cesty. Jednotlivé popisy knihoven se svým rozsahem různí, dle subjektivního zaujetí. A taktéž z důvodu odlišných programů obou skupin, nenavštíveným knihovnám přikládám pouze základní informace.

Francouzská mediatéka pro mladé čtenáře

Francouzské knihovny

Na úvod několik základních informací. V současnosti je většina nově budovaných francouzských knihoven označována jako médiathéques (mediatéky), nikoli jako bibliothéques (knihovny). V mediatékách je kladen velký důraz na výpůjční služby multimediálních a digitálních dokumentů: e-knihy, e-časopisy, audioknihy, DVD/CD (hudba, film, hry apod.), a zpřístupňování digitálních obsahů (portály pro streaming a stahování). Ve svých multimediálních odděleních, které rozsahem a aktuálností často převyšují naše specializované půjčovny CD/DVD, je fond koncipován ve volně přístupných regálech a pultech. Pro DVD a CD nosiče jsou používány speciální uzamykatelné obaly a ochranné čipy, takže riziko odcizení nosiče je minimální. V multimediálních odděleních lze také vysledovat největší návštěvnost uživatelů. Pro zpřístupnění multimediálního a digitálního fondu jsou mediatéky vybaveny mnohými studovnami či místy s moderní technikou: multimediální PC, projekční sestavy, LCD televizory, obrazovky s dotykovým intuitivním ovládacím displejem, přehrávací mikrosystémy s bezdrátovými sluchátky atd.

Jednotlivá oddělení na sebe volně navazují či jsou bezbariérově propojena. To je dáno především horizontálním řešením nových staveb knihoven a snahou o maximální plošné otevření vnitřního prostoru (celosvětový trend).

Dokumenty jsou umístěny ve skladech, vystaveno je pouze to nejatraktivnější a nejnovější. Fondy se průběžně aktualizují, což je znatelný rozdíl oproti našim knihovnám, kde stále ještě převládá snaha vystavit ve vysokých regálech co nejvíce knih.

Často jsou součástí francouzských veřejných knihoven hodnotné historické fondy bývalých šlechtických a církevních knihoven, které obsahují staré tisky, inkunábule i vzácné středověké rukopisy. Tyto vzácné "pozůstalosti" jsou následkem konfiskace po roce 1789, ke kterým docházelo v průběhu Velké francouzské revoluce.

Knihovny s regionální funkcí jsou ve Francii součástí sítě institucí, které poskytují sociální služby. Mimo nabídky služeb pro osoby se specifickými potřebami mají knihovny svá poradenská a informační centra pro podporu a sebevzdělávání nezaměstnaných, pro občany národnostních menšin, komunit apod. Finance zabezpečuje z velké části stát - prostřednictvím dotací Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti.

Významnou součástí všech viděných knihoven jsou výstavní prostory s výstavami zaměřenými na region. Velký důraz je také kladen na doprovodné kulturní, vzdělávací a komunitní akce pro všechny kategorie uživatelů a celé rodiny. Tyto aktivity jsou často spojeny s víkendovým provozem, který francouzské knihovny a mediatéky nabízí.

Popis navštívených knihoven

27. 10. 2010

Štrasburk: Médiatheque André Malraux

Cílem prvního dne byl Štrasburk. Jedná se o celoevropsky významné historické a kulturní město, jehož centrum je od roku 1988 zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V současnosti zde žije 273 tis. obyvatel (r. 2006). Město je sídlem Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.

Médiatheque André Malraux, největší veřejná knihovna ve východní Francii, se nachází na atraktivním místě - v blízkosti centra města i univerzitního kampusu. Mediatéka vznikla v letech 2006 - 2008 konverzí přístavního skladu Austerlizt (Slavkov) dle architektonického návrhu Jeana-Marca Iboa a Mynta Vitarta. Na ploše 18 tis. m2 (veřejná část 11,8 tis. m2) je shromážděno přes 160 tis. dokumentů včetně 35 tis. CD/DVD, 33 tis. knih pro děti a mládež, 750 periodik. Dalších 200 tis. knihovních jednotek tvoří archiválie (staré tisky, prvotisky a rukopisy) přístupné pro studijní a badatelské účely, část prochází procesem digitalizace. Členitá šestipatrová budova nabízí až 1000 uživatelský míst včetně více než 100 PC stanic umístěných po podlažích solitérně a ve studovnách. Nechybí konferenční sál či individuální studovny. Jednotlivá oddělení jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou pro sledování či poslech multimédií. Tak jako v jiných francouzských mediatékách, je také zde zajištěn volný přístup k internetu i pro neregistrované uživatele. Mediatéka je otevřena pět dní v týdnu, od úterý do soboty, aktuálně zde pracuje 120 zaměstnanců.

28. 10. 2010

Épinal: Bibliotheque Multimédia Intercommunale Épinal-Golbey

Jedná se o nejstarší městskou veřejnou knihovnu épinalského regionu založenou v roce 1793. Dnes se svými 54 zaměstnanci plní funkci veřejné a komunitní knihovny pro aglomeraci Épinal-Golbey (35/8,3 tis. obyv.). Podoba současné budovy vzešla z architektonické soutěže vyhlášené v r. 2005, které se účastnila stovka architektonických subjektů. Vítězný projekt, architektonická kancelář Chabanne&Partners, Birmingham, byl realizován po dobu šestnácti měsíců, nová budova pro veřejnost slavnostně otevřena v dubnu 2009. Prostorná jednopatrová stavba o celkové rozloze 5 tis. m2 udržuje fond v celkovém počtu 157 tis. dokumentů, poměrně rozsáhlý výběr beletrie, naučné literatury, periodik, digitálních dokumentů pro děti, mládež a dospělé. Významnou část fondu tvoří oddělení historických sbírek z konfiskovaných šlechtických a církevních knihoven regionu. Nejvzácnější dokumenty jsou průběžně digitalizovány a zpřístupňovány na webu knihovny. Nejstarší rukopis je datován k roku 744. Raritou sbírky je ručně malovaný (nikoli tištěný) globus z 18. století a soubor původního dubového nábytku knihovny opatství Moyenmoutier.

Velký důraz kladen také na AV dokumenty (hudba, film, e-knihy, audioknihy atd.) - 12 tis. CD a 5 tis. DVD. K dispozici je 30 PC, wi-fi pokrytí a dostatečný počet míst s moderní výstupní technikou pro sledování či poslech multimédií. Nedochvilní čtenáři mohou u vstupu využít bibliobox pro vrácení dokumentů. Knihovna má i víkendový čtyřhodinový provoz.

Troyes: Médiathéque de l´Aglomération Troyenne

Město se 63,5 tisíci obyvateli nacházející se asi 150 km jihovýchodně od Paříže tvoří s okolními městy aglomeraci čítající 120 tisíc obyvatel. Turisticky atraktivní je především historické centrum s nádhernými dovedně opravenými hrázděnými domy z 16. století.

Mediatéka otevřená v roce 2002 je moderní prosklenou stavbou o celkové ploše více než 10,7 tis. m2 s investicí ve výši 11,8 milionů Euro. Fond ve volném výběru obsahuje 120000 dokumentů. Další 165 tis. je uloženo v historickém fondu, kde se taktéž nachází cenná sbírka 1450 rukopisů a 400 inkunábulí středověké knihovny cisterciáckého opatství v Clairvaux (památka UNESCO od r. 2009). Nejen o významu této vzácné historicky hodnotné sbírky pojednává stálá expozice s názvem 1000 let knihy v Troyes, která je umístěná ve výstavním sále Grande salle. Prostorové řešení knihovny nabízí celkem 575 míst včetně audiovizuálních a individuálních studoven. Šedesát zaměstnanců poskytuje knihovní a informační služby 9 tisícům registrovaným uživatelům v provozu od úterý do soboty. Výjimečným architektonickým prvkem Médiathéque de l´Aglomération Troyenne je zvlněný strop složený z nasvícených hliníkových tabulek tak, že celek utváří efekt zlaté mořské hladiny.

29. 10. 2010

Éperney: Médiathéque Daniel-Rondeau

Éperney, městečko s 24,5 tis. obyvateli leží v srdci regionu Champagne-Ardenne. Většina jeho historie a současnosti je spojena se šampaňským vínem, které je hlavní turistickou atrakcí. Místní sklepy dlouhé v součtu 110 km uchovávají přes 200 milionů lahví!

Navštívená Médiatheque Daniel-Rondeau je nově otevřenou pobočkou městské knihovny (Médiatheque Centre-Ville). Mediatéka D.-R. vznikla na místě bývalé mateřské školky a je výsledkem 3letého projektu v celkových nákladech 1,5 milionu Euro. Stavební a rekonstrukční práce trvaly 1 rok. Na ploše 530 m2 je k dispozici převážně ve volném výběru 13 tis. knih, 40 titulů periodik a multimediální fond s více než 1500 DVD, provozní doba od úterý do soboty.

Interiérové řešení je v souladu se současnými trendy. Maximální otevření prostoru (důmyslné kruhové průhledy ve zdech), pozvolné propojení jednotlivých oddělení (děti - mládež - dospělí), lehký a variabilní nábytek (např. pojízdné regály s DVD/CD, boxy na časopisy), čtecí koutky s pohodlnými křesly, to vše vytváří příjemné prostředí sladěné ve světlých a pastelových barvách. Zaujme také technické vybavení. Mediatéka D.-R. patří mezi desítku francouzských knihoven, které pro poslech a sdílení hudby využívají digitální úložiště systému CristalZik s intuitivním ovládáním prostřednictvím dotykového displeje. Aktuálně obsahuje více než 100 tisíc hudebních nahrávek. Zvolit si lze vyhledávání dle interpreta, hudebního žánru, názvu písně, alba anebo výběr z toplistu nejhranějších skladeb. Mediatéka taktéž disponuje multimediální počítačovou studovnou a přednáškovou místností s projekčním vybavením. Pro veřejnost se pořádají různorodé aktivity, výstavy a kulturně-vzdělávací akce zaměřené především na integraci a podporu multikulturního prostředí, v Éperney žije 29 etnik obyvatel. Součásti knihovních služeb je bibliobus, díky kterému pracovníci knihovny poskytují výpůjční služby (až 3 tis. dokumentů) cca 500 uživatelům. Uživatelé služby jsou především děti (zastavuje u škol) a senioři.

Remeš: Bibliotheque universitaire Robert de Sorbon, Section Droit-Lettres

Knihovna remešské univerzity Universite de Reims Champagne-Ardenne tvoří moderní studijní zázemí pro 1 tisíc uživatelů. Knihovní fond zahrnuje více než 130 tis. jednotek. Pro vyhledávání záznamů v katalogu Dynix Horizont je k dispozici cca 175 PC. Knihovna je otevřená v týdnu 8-20 hod., v sobotu 8-13 hod. Databáze a další informační zdroje a služby na internetu jsou dostupné neustále, (pozn. 25% financování knihovny jde na EIZ). Na první pohled je znát, že budova nebojuje s prostory, architektura i vnitřní vybavení působí velmi vzdušně: obrovské prostory pro volný pohyb, prosklené stěny vně i uvnitř k oddělení učeben, příjemná zákoutí zejména k poslechu hudby a shlédnutí videoprojekcí. Infopulty s obsluhou jsou rozmístěny na každém patře. Knihovna má výpůjční automaty, variantně lze půjčovat a vracet dokumenty v půjčovně.

Remeš: La Bibliotheque Carnegie

Knihovna Carnegie je jednou ze tří knihoven, které po první světové válce dal v Evropě na své náklady vybudovat americký průmyslník, filantrop a mecenáš Andrew Carnegie. Pro město Remeš tento dar představoval 200 milionů dolarů. Zajímavá budova ve stylu art-deco byla vystavěna v letech 1921-1926 a slavnostně inaugurována v roce 1928 prezidentem Francouzské republiky. V roce 2001 byla budova kompletně restaurována a renovována do původního stavu. V současné době slouží jako vědecká a studijní knihovna se studovnou se 45 místy. Pro potřeby vzdělávacích akci lze využít výukovou místnost (30 míst). Fond obsahuje 400 tis. dokumentů a archiválií. Součástí je specializované oddělení pro digitalizaci, archivaci a ochranu děl kulturního dědictví.

Remeš: Médiatheque Jean Falala

Mediatéka Jeana Falala, ústřední městská knihovna, se nachází v nové moderní budově (otevřené v roce 2007) na jižní straně náměstí před slavnou gotickou katedrálou Notre Dame (místo korunovací francouzských králů). Na ploše 6,5 tis. m2 se pyšní 700 uživatelskými místy, 160 tis. dokumenty na nejrůznějších nosičích (115 tis. knih, 28 tis. multimédií, 400 časopisů atd.) a auditoriem s kapacitou pro 200 lidí. Knihovnicko-informační služby zde poskytuje 40 zaměstnanců.

Remeš: La médiatheque Croix - Rouge

Jedná se o pobočku městské knihovny v Remeši, zaměstnává 18 zaměstnanců. V moderní extravagantní budově (2100 m2) dokončené v r. 2003 je uloženo 85 tis. dokumentů včetně 130 titulů periodik a 5 tis. videozáznamů.

Jiří Plešek

Fotogalerie ze zájezdu na webu SKIP

Dokončení v příštím čísle


Obsah

 

SKIP