BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Krátké zamyšlení nad základními statistickými údaji knihoven za rok 2009

(Čerpáno z údajů NIPOS1, pověřeného sběrem statistických údajů v resortu kultury)

V roce 2009 působilo v České republice 5 432 knihoven zřízených a financovaných obcemi, kraji a Ministerstvem kultury. Konkrétně NK ČR, MZK, 13 krajských knihoven, 85 městských knihoven s regionálními funkcemi, 690 základních knihoven s profesionálními pracovníky a 4 641 knihovna s pracovníky neprofesionálními. 1 knihovna je tzv. "ostatní2" - je to knihovna občanského sdružení Cesta domů. "

Jak si tyto knihovny v roce 2009 vedly?

-  měly 1 397 948 registrovaných uživatelů (tj. čtenářů), což činí 13,3 % obyvatel3,

-  ti si půjčili 66 861 501 dokumentů,

-  knihovní fond činil k 31.12. 2009 celkem 63 253 656 dokumentů,

-  uživatelé měli k dispozici 232 228 exemplářů titulů průběžně docházejících periodik,

-  knihovny navštívilo za rok 22 072 142 osob,

-  v r. 2009 byly poprvé evidovány i návštěvy virtuální a činily celkem 15 821 814 návštěv webových stránek knihoven, resp. on-line služeb poskytovaných přes webové rozhraní,

-  celkově knihovny vykázaly 37 893 956 návštěv, tzn. fyzických i virtuálních,

-  během roku uspořádaly pro veřejnost 52 724 kulturních akcí (pořadů, besed apod.), jichž se zúčastnilo 1 516 341 uživatelů,

-  uspořádaly i 24 629 vzdělávacích akcí pro veřejnost s celkovým počtem účastníků 529 340.

Tento stručný výběr představuje jistě uspokojivě vysoká čísla, ale zaměřme se ještě na srovnání jednotlivých tradičních údajů s výsledky roku 2005a 2008.

Počet knihoven se od roku 2005 snížil o cca 8 % . Když pomineme statisticky málo významné počty přesunů knihoven mezi kategoriemi základní knihovna s profesionálním pracovníkem a základní knihovna s neprofesionálním pracovníkem, ubylo 503 malých obecních knihoven.

Z hlediska dostupnosti VKIS na území ČR to zatím nepředstavuje zásadní zhoršení.

Počet knihovních jednotek z 61 991 877 v r. 2005 vzrostl ve srovnání s rokem 2009 o cca 2 %, konkrétně na 63 253 656 k.j. Nejvyšší podíl na růstu objemu knihovních fondů (dále KF) mají samozřejmě největší knihovny, neboť plní i funkce konzervační, tzn. že dokumenty nevyřazují za stejných zásad jako knihovny městské a obecní. U těch by, pro optimální podmínky k výpůjčním službám, měla být i adekvátně velká obnova knihovního fondu. To však naráží na problémy financování knihoven. Bohužel bez náhrady, byť jen částečné, vyřazených neaktuálních a opotřebených k.j. zůstává knihovní fond velkého počtu obecních knihoven. Stále méně obcí přispívá na obnovu KF svých knihoven a spoléhá výhradně na výměnné soubory z VF. Objem vlastních knihovních fondů těchto knihoven klesl v období 5 let o 3%.

V následující tabulce je uveden údaj o nákladech na pořízení KF v letech 2008 a 2009. (Kvůli možnosti porovnání obou údajů, jsou i náklady z r. 2009 uvedeny pouze celkově).

Stav knihovních fondů k 31.12. roku
( v knihovních jednotkách)

knihovny

r. 2005

r. 2008*

r. 2009*

celkem

61 991 877

62 765 495

63 253 656

NK + MZK

10 013 871

10 383 611

10 521 001

KK

13 342 226

13 710 466

13 902 632

PK (ZK s RF)

11 984 840

11 668 366

11 841 802

Profi ZK

14 901 765

15 937 073

15 951 406

Neprofi ZK (obecní)

11 749 175

11 063 868

11 034 402

 

Přírůstek KF v k.j. a náklady
na jeho pořízení v Kč            

r. 2008*

r. 2009*

Roční přírůstek
KF celk. v k.j.

1 998 170

2 036 897

Náklady na pořízení
KF v Kč

366 621 705

331 018 760

 

Registrovaní uživatelé (tj. čtenáři)

knihovny

r. 2005

r. 2008*

r. 2009*

celkem

1 537 972

1 447 798

1 397 948

NK + MZK

73 035

57 192

51 748

KK

340 479

350 376

 307 997

PK (ZK s RF)

454 249

415 326

422 167

Profi ZK

437 723

420 672

417 613

Neprofi ZK obecní)

232 486

203 904

198 201

Registrovaní uživatelé v posledních letech průběžně klesají, a to všem kategoriím knihoven. Knihovny vyvíjejí nezměrně více aktivit k přilákání veřejnosti, k zvýšení zájmu o četbu, k zvýšení počtu registrovaných čtenářů. 

Výpůjčky

knihovny

r. 2005

r. 2008*

r. 2009*

celkem

71 974 107

66 744 167

66 861 501

NK + MZK

1 317 666

1 118 617

1 287 367

KK

14 630 303

13 756 857

14 050 725

PK (ZK s RF)

25 447 783

23 023 736

23 114 509

Profi ZK

23 335 735

22 699 847

22 283 869

Neprofi ZK (obecní)

7 242 620

6 143 175

6 122 437

* ve všech tabulkách jsou do celkové sumy započítávány i údaje z knihovny "ostatní"

Výpůjčky dokumentů do roku 2008 průběžně klesaly. Ačkoliv bylo možné, vzhledem k upřesňování statistické evidence, očekávat určité další snížení i v roce 2009, dlouhodobý pokles počtu výpůjček se zastavil, ba dokonce se mírně zvýšil oproti roku 2008. A to lze pokládat za úspěch! Na zvýšení se podílejí největší knihovny až po městské s RF včetně. Úbytek výpůjček pokračoval, byť ne razantně, ale přeci, v malých knihovnách, a to jak profesionalizovaných, tak v obecních knihovnách s neprofesionálním knihovníkem. Přestože je pokles mírný, je to moment k zamyšlení i pro knihovny s regionálními funkcemi.

Fyzičtí návštěvníci knihoven

knihovny

r. 2005

r. 2008*

r. 2009*

2009* fyzičtí a virtuální

celkem

20 502 263

20 913 224

22 072 142

37 893 956

NK + MZK

1 547 354

1 303 045

780 337

4 845 671

KK

4 873 953

4 700 684

4 998 185

13 075 303

PK (ZK s RF)

7 049 434

7 131 139

7 745 208

10 158 263

Profi ZK

5 285 025

5 995 438

6 600 139

7 828 487

Neprofi ZK (obecní)

1 746 497

1 781 446

1 946 814

1 983 717

Návštěvníci knihoven v roce 2009 byli evidováni nově, přesněji řečeno byli evidování v rozšířeném úhlu pohledu. Původní evidence počtu návštěvníků zůstala stejná, tj. evidovali se pouze fyzičtí návštěvníci. Tak je uvedeno i v tabulce za rok 2009. Poslední sloupec obsahuje součet jak fyzických návštěvníků, tak nově evidovaných virtuálních návštěv webových stránek knihoven, resp. on-line využití služeb knihoven přes webové rozhraní.

Počet fyzických návštěvníků byl v posledních letech stabilizován, mírně klesal až do roku 2008. V roce 2009 však výrazně vzrostl, a to 5,5 % oproti roku 2008. Podíl na tomto úspěchu měly všechny knihovny s výjimkou NK a MZK.

Snad i výše okomentované tradiční a nejzákladnější ukazatele budou tématem k zamyšlení všem knihovníkům, jimž leží na srdci spokojenost uživatelů.

  1. http://www.nipos-mk.cz/?cat=54
  2. Mluvou statistického výkazu Kult(MK) 12-01
  3. Počet obyvatel ČR  k 31.12.2009 činil 10 506 813.  Údaj ČSÚ dostupný,  na  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide

Mgr. Ladislava Zemánková


Obsah

 

SKIP